Licytacja L-181-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-181-2012 - Dostawa kopert dla potrzeb ZUS O/Chorzów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS O/Chorzów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
Adres pocztowy: gen. Henryka Dąbrowskiego 45
Miejscowość: Chorzów, Kod pocztowy: 41-500
Tel.: 32 3490538, Faks: 32 3490580
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

181960-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-06-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert dla potrzeb ZUS O/Chorzów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kopert: 1. Koperty C4 o wym. 229 x 324 mm; w prawym górnym rogu okienko o wym. 55 x 90mm [odległość od górnej krawędzi 50 mm, od prawej krawędzi 20 mm]; papier biały o gramaturze min. 90g/m2 otwierana po krótszym boku; sposób klejenia - HK tj.: z odrywanym paskiem; w paczkach po 250 szt. - szacunkowa ilość 120 paczek, 2. Koperty E4 o wym. 280 x 400 mm; papier biały o gramaturze min. 100g/m2; otwierana po krótszym boku; sposób klejenia - HK tj. z odrywanym paskiem; w paczkach po 250 szt. - szacunkowa ilość 52 paczki, 3. Koperty B4 o wym. 250 x 353 x 400 mm [z rozszerzonymi bokami i spodem]; papier biały o gramaturze min. 140g/m2; otwierana po krótszym boku; sposób klejenia - HK tj. z odrywanym paskiem; w paczkach po 250 szt. - szacunkowa ilość 40 paczek, 4. Koperty do płyt CD o wym. 127 x 127 mm; papier biały o gramaturze min. 80g/m2; sposób klejenia - SK tj. samoklejąca; w paczkach po 1000 szt. - szacunkowa ilość 1 paczka, KOPERTY DO KOPERTOWNICY PITNEY BOWES DI 621 5. Koperty C6/5 o wym. 114 x 229 mm; w prawym dolnym rogu okienko o wym. 45 x 90mm [odległość od dolnej krawędzi 15 mm, od prawej krawędzi 20 mm]; papier biały o gramaturze min. 90g/m2 z ciemnym poddrukiem zapewniającym poufność korespondencji; otwierana po dłuższym boku; skrzydełka boczne wywinięte na zewnątrz [wymagany owalny kształt zamknięcia]; sposób klejenia NK tj. zaklejane na mokro; w paczkach po 1000 szt. - szacunkowa ilość 60 paczek, 6. Koperty DIN DL o wym. 110 x 220 mm; w prawym dolnym rogu okienko o wym. 45 x 90mm [odległość od dolnej krawędzi 15 mm, od prawej krawędzi 20 mm]; papier biały o gramaturze min. 90g/m2 z ciemnym poddrukiem zapewniającym poufność korespondencji; otwierana po dłuższym boku; skrzydełka boczne wywinięte na zewnątrz [wymagany owalny kształt zamknięcia]; sposób klejenia NK tj. zaklejane na mokro; w paczkach po 1000 szt. - szacunkowa ilość 110 paczek, 7. Koperty C5 o wym. 162 x 229 mm; w prawym górnym rogu okienko o wym. 45 x 90mm [odległość od górnej krawędzi 50 mm, od prawej krawędzi 20 mm]; papier biały o gramaturze min. 90g/m2 z ciemnym poddrukiem zapewniającym poufność korespondencji; otwierana po dłuższym boku; skrzydełka boczne wywinięte na zewnątrz [wymagany owalny kształt zamknięcia];sposób klejenia NK tj.: zaklejane na mokro; w paczkach po 500 szt. - szacunkowa ilość 50 paczek. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczane koperty wynosi min. 10 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniających warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dwa zamówienia (jedno zamówienie - jedna umowa) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i spełniające niżej podane wymagania: - każde zamówienie było związane z dostawą kopert, - każde zamówienie było o wartości brutto min. 10 000,00 zł liczonej maksymalnie w okresie 12 miesięcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada do dyspozycji własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niezbędnej do wykonania zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Specyfikacja techniczno-jakościowa producenta kopert zawierająca nazwę handlową i parametry techniczno-jakościowe wszystkich oferowanych kopert.

Inne dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niezbędnej do wykonania zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian - zgodnie z wzorem umowy załączonym do Instrukcji przystąpienia do licytacji.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z Wnioskiem, winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie. c) W przypadku podania niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie podano przy rejestracji), lub nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest do przekazania loginu najpóźniej na dwa dni przez terminem otwarcia licytacji. d) Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajduje się w menu na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl w zakładce Samouczek. 2) Wymagania techniczne: a) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. b) Komputer podłączony do sieci Internet i zasilania. c) Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość składania postąpień istnieje od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość brutto w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł). 5. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej tak, aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po kliknięciu przycisku potwierdź. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w taki sposób, że informacje te będą na bieżąco dostępne po kliknięciu na zakładkę lista postąpień. 7. Do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej zablokowana jest możliwość wzajemnej identyfikacji Wykonawców. 8. Wykonawca na bieżąco oraz po dokonaniu każdego postąpienia cenowego winien dokonywać odświeżenia strony celem aktualizacji listy postąpień tak, aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa kwotę wywoławczą, którą Wykonawcy mogą licytować w dół - 26 400,00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 12. Cena brutto za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i niniejszej Instrukcji wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzoną pisemnie na formularzu cenowym.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-06-11 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, Sekretariat, III piętro, pokój 328

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-06-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-06-28 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zus.pl/zampub

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła