Licytacja L-181-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-181-2019 - Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont chodników i dróg ( roboty brukarskie).

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miejski Przemków, Urząd Miejski w Przemkowie
Adres pocztowy: Plac Wolności25
Miejscowość: Przemków, Kod pocztowy: 59-170
Tel.: 76 8319210, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

590397-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-09-12 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont chodników i dróg ( roboty brukarskie).

Roboty budowlane

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe : 1.ul. Powstańców Styczniowych (Etap I do 24.09.2019r). -chodniki wymiana krawężników z granitowych na betonowe 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem, wymiana obrzeży betonowych 30 x 8 cm, rozebranie nawierzchni z płytek betonowych częściowo z kostki betonowej polbruk, wymiana podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm HOLLAND. Rozebranie i ponowne wbudowanie znaków drogowych. 2. ul. Zamkowa (Etap I do 24.09.2019r). Rozebranie nawierzchni z płyt sześciokątnych, rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych, dla włazów kanałowych, dla zaworów wodociągowych i gazowych. Osadzenie na ławie betonowej z oporem krawężników betonowych jako opór przy chodnikach i w miejscu gdzie pas jezdny styka się z budynkami. Częściowa wymiana podbudowy z uzupełnieniem podbudowy tłuczniem kamiennym w części po zdemontowanej TRYLINCE. Rozebranie płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm. Wymiana obrzeży betonowych. Wymiana i częściowe uzupełnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej HOLLAND gr 6 cm, na wjazdach do posesji 8 cm. 3. ul. Zamkowa (Etap II do 30.11.2019r). Rozebranie nawierzchni drogi z kostki kamiennej rzędowej o wys. od 18 cm wraz z wjazdami na teren posesji, Rozebranie krawężników granitowych wraz z ławami betonowymi. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych, dla włazów kanałowych, dla zaworów wodociągowych i gazowych. Osadzenie na ławie betonowej z oporem krawężników granitowych. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej rzędowej o wys. 18cm, wraz z wjazdami na teren posesji (kostka pozyskana w trakcie prac rozbiórkowych. Wzdłuż krawężników granitowych ulicy Zamkowej wykonać koryto szer. do 20 cm, poprzez obniżenie kostki granitowej o 2 cm poniżej poziomu jezdni. - chodniki rozebranie nawierzchni z płyt granitowych wielkowymiarowych, kostki granitowej oraz z Ponowne osadzenie zdemontowanych wielkowymiarowych płyt granitowych, uzupełnienie powstałych poboczy chodników wzdłuż wielkowymiarowych płyt granitowych, kostką granitową 10 x 10 cm. - ciąg pieszo - jezdny rozebranie nawierzchni kamiennej z kamienia narzutowego wraz z warstwą podbudowy, wykonanie nowej podbudowy cemontowo-piaskowej, regulacja pionowa studzienek, wykonanie ciągu pieszego z płyt granitowych wielkowymiarowych szer. do 1 m, uzupełnienie pozostałej powierzchni ciągu pieszo - jezdnego kostką granitową 10 x 10 x 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. UWAGA: 1.Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 2.Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie w celu prawidłowego sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego. 3.Pozyskany materiał granitowy podlega ponownemu wbudowaniu, nadwyżki należy dostarczyć inwestorowi we wskazane miejsce składowania tj. na odległość do 1 km. 4. Materiały granitowe niezbędne do wykonania zadania przekaże inwestor, wykonawca musi uwzględnić załadunek o dostawę na teren budowy z odległości ok. 1 km. 5. Inwestor wskaże miejsce składowania materiałów pozyskanych w trakcie rozbiórki (nie dotyczy odpadów powstałych w trakcie frezowania nawierzchni bitumicznych oraz rozbiórki nawierzchni asfaltowych). Miejsce składowania odpadów budowlanych i podbudowy ok. 1 km od terenu inwestycji. 6. W trakcie prac rozbiórkowych chodników i ulic należy uwzględnić rozbiórkę występujących cząstkowych uzupełnień z betonu i mieszanki mineralno-bitumicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do ogłoszenia o zamówieniu, dostępna na stronie internetowej: https://umprzemkow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

https://umprzemkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznych udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ (zwanej w dalszej części IDW Platformą). Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem Wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci internetowej. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1Zamawiający przypisze Wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2.Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 3.Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 189 656,35 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć zł 35/100 gr. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6.Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 10:00. 7. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8.Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 9. W czasie trwania licytacji Wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 10. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 11.Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 12.Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 13.Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-09-06 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-09-12 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-09-12 10:05:00

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania wniosków będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą, a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

-

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony gdy: • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) na co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu budowy dróg lub przebudowy dróg w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) o wartości równej lub wyższej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) - Załącznik 3 • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, w specjalności drogowej - Załącznik nr 4 • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem oraz minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 4.

Tak

Informacje dodatkowe: wymagane jest od wykonawców wskazanie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób w załączniku nr 4 do Instrukcji dla wykonawców.

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie i dokumenty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj: • aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do niniejszej Instrukcji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, • w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie i dokumenty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj: • aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do Instrukcji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, • W przypadku polegania na innych podmiotach w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji, • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji, • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji, • dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych pomiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach: 1) rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy 2) zakończenie zadania: Etap I – 24 września 2019 r. Etap II – 30 listopad 2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej brutto przedmiotu umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne dla stron postanowienia, informacje zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji dla wykonawców.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 4 600,00 złotych (słownie: cztery tysiące sześćset zł 00/100 gr ). Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Przemków prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Przemkowie – nr rachunku 47 86530004 0000 0000 0101 0004 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy). 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.2 niniejszej Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 4. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła