Licytacja L-184-2012

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-184-2012 - Projekt modernizacji stacji wentylatorów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: SRK SA, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom, Kod pocztowy: 41-250
Tel.: +48 32 35 13 30, Faks: + 48 32 35 13 3
Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Numer ogłoszenia w BZP:

199824-2012

Termin otwarcia licytacji:

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt modernizacji stacji wentylatorów
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie projektu technicznego branży elektrycznej i budowlanej tj.: a. dokonanie analizy uwzględniającej optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, b. opracowanie projektu branży elektrycznej i budowlanej urządzeń aparatury kontrolno – pomiarowej podstawowych parametrów pracy stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu „Mikołaj” oraz monitoringu prędkości powietrza w kanałach wentylatorów nr 1, nr 2 i pomiaru temperatury powietrza przepływającego przez szyb, c. urządzenia aparatury kontrolno – pomiarowej należy zaprojektować w oparciu o dostępne na rynku urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenia, deklaracje zgodności CE i zaświadczenia fabryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami tj. w szczególności: Prawa geologicznego i górniczego, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139 poz. 1169 oraz Dz. U. z 2006r nr 124 poz. 863 § 199 i § 202 ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004r w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. m 99 poz. 1003), Prawa Budowlanego. d. opracowanie kosztorysów, e. sporządzenie przedmiaru robót i zestawienia materiałów, f. uzyskanie wymaganych przepisami pozytywnych opinii rzeczoznawców do spraw BHP i ergonomii, g. uzyskanie akceptacji projektu przez organ nadzoru górniczego (Specjalistyczny Urząd górniczy) h. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją; w ramach pełnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w projekcie zmian i uzupełnień wynikających z aktualnego stanu prawnego, zaleceń organów nadzoru górniczego, administracji państwowej oraz komisji odbioru technicznego. i. Wykonawca na potrzeby Zamawiającego związane z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do bezpłatnego zaktualizowania sporządzonego w ramach zawartej umowy kosztorysu inwestorskiego. 3. Zakres opracowania. Projekt musi uwzględniać wyposażenie stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu „Mikołaj” w przyrządy dokonujące ciągłych pomiarów: a. podciśnienia statycznego powietrza w 2 kanałach wentylacyjnych przed zasuwami (klapami) i za zasuwami (klapami), b. prędkości powietrza w 2 kanałach wentylacyjnych w metrach na sekundę, c. podciśnienia statycznego powietrza w przekroju szybu wydechowego poniżej kanału wentylacyjnego, d. temperatury: łożysk głównych wentylatorów i silników napędowych, uzwojeń stojanów oraz powietrza w szybie, e. automatycznego sygnalizowania do dyspozytorni zakładowej przerw w pracy wentylatorów głównych, Pomiary podciśnienia statycznego przed i za zasuwą oraz prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych winny być automatyczne rejestrowane i musi istnieć możliwość ich przesłania do dyspozytorni zakładowej. Czujniki temperatury łożysk powinny mieć dwustopniową sygnalizację: pierwszy stopień sygnalizujący przekroczenie temperatury dopuszczalnej, drugi wyłączający wentylator z ruchu. Monitoring parametrów pracy wentylatorów z aparatury kontrolno – pomiarowej ma być zabudowany w pomieszczeniu obsługi stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu „Mikołaj”.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.10.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od daty zawarcia umowy do 4 miesięcy jednak nie dłużej niż do dnia 15.12.2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę w ramach jednej umowy porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 30.000,00 zł brutto.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wynikających z rozdziału 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 wraz z pózn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem (minimum 2 osoby).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków obowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Inne dokumenty

1.1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których wzory stanowią załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.srk.com.pl) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy dołączyć do WNIOSKU do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.srk.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą w wysokości 35.000,00 zł brutto. 3.Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 2.000,00 zł brutto. 4. Pierwsza złożona oferta nie może być wyższa od ceny wywoławczej. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. 5. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia (oferty), które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej (co najmniej o minimalną wartość postąpienia) niż oferta wiodąca w danym momencie. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 6 System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 8. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę ryczałtową brutto wyrażoną w złotych (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczoną z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 10. W zaproponowanej cenie ryczałtowej brutto winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania oraz należny podatek VAT. 11. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 12. Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia licytacji do momentu jej zamknięcia przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. 13. Do momentu otwarcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje faksem, a w przypadku jego braku elektronicznie (zeskanowany dokument) oraz pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania ww. korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-06-25 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 - sekretariat Spółki (II piętro)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.srk.com.pl ).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła