Licytacja L-184-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-184-2015 - Energia elektryczna dla gm Siechnice i innych 2015

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Spółka, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.
Adres pocztowy: Jana Pawła II 12 m. lok. 302
Miejscowość: Siechnice , Kod pocztowy: 55-011
Tel.: 717890970, Faks: 717860992
Rodzaj zamawiającego: spółka komunalna

Numer ogłoszenia w BZP:

145534 - 2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-07-02 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Energia elektryczna dla gm Siechnice i innych 2015
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm. Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia i zasilania: dróg, terenów otwartych oraz budynków w Gminie Siechnice. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2015 r. do 31.10.2016 r., do 138 PPE energii elektrycznej wynosi 2733 MWh tj. 2733000 kWh. 2.Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru i pomiaru energii jest Tauron sprzedaż sp. z o.o z siedzibą w Krakowie. Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. 3.Szczegółowe zestawienie PPE wraz z prognozowanym wolumenem energii oraz odbiorcami oraz taryfami znajduje się w załączniku nr 6 do ogłoszenia. 4.Łącznie moc umowna - 2,02 MW tj. 2 024 kW 5.Zamawiający posiada urządzenia pomiarowe przystosowane do systemu TPA. 6.Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. 7.Zamawiający zawrze umowę na dostawę energii do PPE na warunkach oferty wybranej jako najkorzystniejszej. 8.Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego, po cenach oferty złożonej przez Wykonawcę. 9.Dla oświetlenia drogowego, miejsce dostarczania energii stanowią zmiany funkcji linii energetycznej, z przesyłowej lub dystrybucyjnej na instalacje odbiorcy. W szczególności będą to: zaciski kabla zasilającego w szafie oświetlenia ulicznego bądź zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy. 10.Pozostałe miejsca dostarczania energii, wynikające z interpretacji Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne , określone są w warunkach przyłączeniowych. 11.Aktualnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego [OSD] Zamawiającego jest TAURON Dystrybucja S.A. i Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. zgodnie z wyszczególnieniem opisanym w załączniku nr 6 do ogłoszenia. 12.Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy PZP. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 20 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE opisanych w załączniku nr 6 do ogłoszenia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 13.Wykonawca zapewni dla wszystkich PPE określonych w załączniku 6 do ogłoszenia okres rozliczeniowy i odczyt liczników zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez danego OSD.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.30.00.00-2
Dodatkowe przedmioty 09.31.00.00-5

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
zakończenie 31.10.2016 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie wymaga

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie iż: (1) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; (2) posiada UMOWY DYSTRYBUCYJNE zawarte z właściwymi dla Zamawiającego, Operatorami Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub promesy takich umów.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł netto każda (dopuszczalna jest wartość dostawy łącznie z usługą dystrybucji). Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są poświadczenia lub referencje lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. Warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, w tym zakresie Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, w tym zakresie, Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, w tym zakresie Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1) Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania wniosku przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - niezbędne jest dołączenie do wniosku pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie do wniosku o dopuszczenie do licytacji pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego notarialnie poświadczonej kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w umowie oraz inne zmiany które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub postanowieniach umowy. 1 Z przyczyn formalno-prawnych dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.10.2016 r. 2 Zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia i będzie dotyczyło części wynagrodzenia za dostawy niewykonane w dniu zmiany stawki podatku VAT. 3 Zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej wysokości opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku stawki podatku akcyzowego dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia i będzie dotyczyło części wynagrodzenia za dostawy niewykonane w dniu zmiany stawki podatku akcyzowego. 4 Nieistotne zmiany w umowie tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5 Możliwość przerwania świadczenia prac nie z winy Wykonawcy, których nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności np. klęska żywiołowa. 6 Zmianę podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://sisk-siechnice.nowybip.pl/energia-elektryczna-dla-gm-siechnice-i-innych-2015

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1.Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3.W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC lub równoważnej spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w przeglądarek lub przeglądarką równoważną,podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za 1 MWh wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4.Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi 250.00 PLN netto za 1 MWh. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0.20 PLN netto. Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od wynagrodzenia netto za 1 MWh zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 5. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższe wynagrodzenie netto za 1 MWh. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za 1 MWh wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie powiększone o stawkę podatku VAT 23%. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło iloczyn łącznego szacowanego wolumenu w ilości 2 733 MWh (2733000 kWh) i wynagrodzenia netto za 1 MWh zaoferowanego w licytacji powiększonego o stawkę podatku VAT 23 %. Minimalna wysokość postąpienia 0.20 PLN netto.

Minimalna wysokość postąpienia

0.20 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-06-25 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, 55 - 011 Siechnice, ul. Jana Pawła II nr 12 lok. 302

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-07-02 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-07-02 12:58:20

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy wg wzoru - załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Przekazanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: 1. Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie, nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej. Adres Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Jana Pawła II 12 lok. 302, 50-011 Siechnice. Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków. Dodatkowo koperta ma posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. Załącznikami do niniejszego postępowania są: Załącznik nr 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji; Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy PZP; Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw; Załącznik nr 5 Wzór umowy, Załącznik nr 6 Wykaz punktów poboru energii PPE, Załącznik nr 7 Oświadczenie posiadania umowy lub promesy umowy, Załącznik nr 8 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik nr 9 przykładowy wzór oświadczenia dotyczącego udostępnienia zasobów. Załączniki te opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego http://sisk-siechnice.nowybip.pl/postepowanie-o-udzielenie-zamowiena-zgodnie-z-ustawa-prawo-zamowien-publicznych. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą - za zgodność z oryginałem poświadczone przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiajający pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wnioski o dopuszczenie od udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony ww. wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sam lub jako partner konsorcjum firm. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki, muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Wniosek wraz załącznikami musi być sporządzony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek wraz załącznikami musi być czytelny. Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po przeprowadzeniu licytacji w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zwycięstwa w licytacji przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców, czyli zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowanew art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie(konsorcjum) ma m.in.: - upoważniać jednego z członków konsorcjum - Lidera - jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; - stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia; - być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec Zamawiającego; - być zawarta w formie pisemnej - określać zakres rzeczowo-finansowy każdego z członków konsorcjum. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym przypadku forma pisemna. Forma pisemna będzie obligatoryjna do wniesienia, zmiany i wycofania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 PZP, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa. Wszelką korespondencję pisemną należy kierować do Zamawiającego na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Pawła II 12 lok. 302, 55-011 Siechnice. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Maj tel. 609 996 766 fax 71 786 09 92, email biuro@sisk-siechice.pl bez prawa udzielania Wykonawcom ustnych wyjaśnień. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującyh Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Zamawiający prowadzi na podstawie art. 16 PZP przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, także w imieniu: Gminy Siechnice: 55 - 011 Siechnice, przy ulicy Jana Pawła II nr 12, NIP: 912-10-05-691; Centrum Kultury w Siechnicach, przy ulicy Fabrycznej 15, 55-011 Siechnice, NIP 912-00-13-872; Gimnazjum w Siechnicach im. Ks. Anny z Przemyślidów z oddziałem zamiejscowym w Świętej Katarzynie, przy ulicy gen. Świerczewskiego 40, 55-011 Siechnice, NIP 896 13 47 393; Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich z integracyjnym oddziałem zamiejscowym w Iwinach, przy ulicy Kolejowej 2, 55-010 Święta Katarzyna, NIP 8961505969; Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 55-010 Święta Katarzyna NIP 896 150 59 75; Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siechnicach, przy ulicy Świerczewskiego 40, 55-011 Siechnice, NIP 896-149-58-40; Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach, przy ulicy Szkolnej 14 a, 55-010 Św. Katarzyna, NIP 896-13-41-870; Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, przy ulicy Szkolnej 4, 55-011 Siechnice, NIP 8961368343; Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, przy ulicy Głównej 94, 55-010 Św. Katarzyna, NIP 896-13-47-370; Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich, przy ulicy Kolejowej 7a, 55-010 Św. Katarzyna, NIP 896-13-43-596.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła