Licytacja L-184-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-184-2016 - Dostawa oleju opałowego lekkiego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, Gmina Brzeg Dolny
Adres pocztowy: Kolejowa 29
Miejscowość: Brzeg Dolny, Kod pocztowy: 56-120
Tel.: 71 3195117, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

303898

Termin otwarcia licytacji:

2016-09-20 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C-96024, w szacowanej ilości 105 m3: 85 m3 do kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 29 oraz 20 m3 do kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 27B w Brzegu Dolnym, w partiach, w terminie do 28.04.2017. Minimalne parametry zamawianego oleju opałowego: a) gęstość w temp. 15°C: maks. 860 kg/m3, b) wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg, c) temperatura zapłonu: min. 56°C, d) lepkość kinematyczna w temp. 20°C: maks. 6,00 mm2/s, e) temperatura płynięcia: maks. - 20°C, f) zawartość siarki: max. 0,10 %(m/m), g) zawartość wody: maks. 200 mg/kg, h) zawartość zanieczyszczeń stałych maks. 24 mg/kg, i) barwa czerwona. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 7 m3 do kotłowni na ul. Kolejowej 29 oraz ok. 4 m3 do kotłowni na ul. Kolejowej 27B.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.13.51.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Sukcesywnie, do 28 kwietnia 2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wadium w postępowaniu zostaje ustalone w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Nie należy składać wadium wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wadium należy wnieść po otrzymaniu zaproszenia do składania ofert w licytacji. Zaproszenie to zostanie wysłane najpóźniej w dniu 14 września 2016 r. Zgodnie z treścią ogłoszenia, licytacja rozpocznie się w dniu 20 września 2016 r. Wykonawcy zaproszeni do licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium najpóźniej do godziny 15:00 dnia 19 września 2016 r. O terminie wniesienia wadium każdy wykonawca zostanie powiadomiony ponownie wraz z przekazanym zaproszeniem do składania ofert. 3. Wadium można wnosić w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą (15 dni), bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy w zależności od warunków atmosferycznych. Ilość 105 m3 zamawianego oleju jest podana szacunkowo ze względu na niemożliwość przewidzenia warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym 2016/2017. Rzeczywista ilość zamawianego oleju wynikać będzie wynikać z partii faktycznie zleconych przez Zamawiającego (zgodnie z § 3 ust. 3 umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionego oleju opałowego, w zależności od bieżących potrzeb zależnych od warunków atmosferycznych występujących w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej (niezamówionej) ilość oleju. Cena oleju opałowego będzie mogła ulec waloryzacji w stosunku do ceny umownej (podanej w ofercie)przy uwzględnieniu zmiany ceny oleju przez producenta. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą ceny producenta nie będzie wymagać zmiany Umowy. Zmiana stawki podatku od towarów i usług również nie będzie wymagać zmiany Umowy. Do obliczania ceny każdej dostawy będzie przyjmowana za podstawę ostatnia, dostępna przed datą dostawy / wystawienia faktury, cena jednostkowa producenta oleju opałowego, podana w jego cenniku oraz zaoferowana przez Wykonawcę stała marża/upust. Zmiany postanowień umowy bez stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy będą dokonywane sukcesywnie, tak aby jak najlepiej oddać istotę przedmiotu zamówienia oraz w celu wyeliminowania nieskutecznych zapisów umownych. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmian do umowy.

Termin związania ofertą

15 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.brzegdolny.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 15:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2.3. Ze względu na częste błędy popełniane przez Wykonawców przy rejestracji na portalu licytacji, Zamawiający przypomina, że podczas procesu rejestrowania należy wybrać status "WYKONAWCA". 3. Wymagania techniczne: Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert. 2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wniesienie wadium na okres związania ofertą (15 dni). 4. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty za 1 m3 oleju opałowego brutto, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę brutto za dostawę 1m3 oleju opałowego. W tym miejscu zamawiający wskazuje jak należy obliczać cenę: 6.1. Oferowana cena brutto powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT. 6.2. Podstawą do obliczenia ceny brutto powinna być jednostkowa (za 1 m3) cena netto producenta oleju opałowego, będącego dostawcą dla Wykonawcy, z dnia 31.08.2016r., podana na stronie internetowej producenta (lub w inny sposób, który zamawiający będzie mógł zweryfikować). Do jednostkowej ceny producenta wykonawca zobowiązany jest doliczyć własny upust/marżę, a całość powiększyć o obowiązującą stawkę podatku VAT, zaokrąglając otrzymaną wartość do dwóch miejsc po przecinku. 6.3. Zamawiający sugeruje posługiwanie się treścią załącznika nr 5 do ogłoszenia przy obliczeniu ceny brutto podawanej w licytacji. 7. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 1 zł brutto. 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 9. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Jedynym kryterium wyboru będzie cena. 11. Licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 5 minut od momentu złożenia ostatniego postąpienia. 12. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 m3 oleju opałowego. 13. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto za dostawę 1m3 oleju opałowego przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wypełnienia formularza cenowego (stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia - nie należy składać tego załącznika wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej). UWAGA: cena jednostkowa brutto za 1m3 oleju opałowego zadeklarowana w licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z ceną potwierdzoną pisemnie w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia, tj. formularzu cenowym. 14. Zamawiający będzie weryfikował zadeklarowaną w formularzu cenowym (załączniku nr 5 do ogłoszenia) cenę producenta oleju z dnia 31.08.2016 aby potwierdzić prawdziwość wyliczonego upustu/marży Wykonawcy. Ewentualne błędy rachunkowe w formularzu obciążają wykonawcę.

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-09-07 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-09-20 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-09-20 11:41:19

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM I.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: I.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu wniosku o dopuszczenie do licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Nie ma obowiązku przedstawiania samej koncesji. I.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający nie precyzuje tych warunków. I.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający nie precyzuje tych warunków. I.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA I.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp I.2.2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp I.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. I.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powołując się na art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. I.5. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I.3. - I.4. Inne dokumenty które należy przedłożyć wraz z wnioskiem: 1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia); 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). II. Inne informacje dodatkowe: 1. Załącznikami do ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Załącznik nr 3 - Oświadczenie nt. grupy kapitałowej; Załącznik nr 4 - Wzór umowy; Załącznik nr 5 - Formularz cenowy; Załączniki te opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl 2. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Forma dokumentów i oświadczeń innych niż pełnomocnictwa: 1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale 2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 6.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ogłoszeniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 1) Formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia); 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia); 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia); 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 6) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa. 8. Do kontaktów Zamawiający upoważnia: p. Daniel Luchowski, tel. 71 319 5117 wew. 210. 9. Dopuszcza się porozumiewanie faksem pod numerem 71 3195 683 i drogą e-mail na adres um@brzegdolny.pl, z zastrzeżeniem ust. 10. 10. Wniosek wraz z załącznikami musi być złożony w formie pisemnej lub elektronicznie za pomocą portalu e-puap pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta, z podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-puap, np. poprzez przesłanie pisma ogólnego na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym.. Tym samym dla dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 pzp, również dopuszczalna jest wyłącznie taka forma przesłania. 11. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: 1) Gmina Brzeg Dolny, REGON: 931934934, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, Burmistrz Stanisław Jastrzębski, tel. 713195117, fax 71 3195 683, e-mail: um@brzegdolny.pl, 2) Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, REGON: 000634584, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Danuta Chłód, tel. 71 3195252 e-mail: dok@brzegdolny.pl, 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym, REGON: 005943841, ul. Kolejowa 27A, 56-120 Brzeg Dolny, Kierownik Anna Chrąchol, tel./fax 71 3199048, e-mail: sds@brzegdolny.pl. 12. Zamawiający wspólnie przeprowadzający postępowanie upoważnili Gminę Brzeg Dolny do przeprowadzenie postępowania i zawarcia umowy w ich imieniu i na ich rzecz. Wykonawca zawrze jedną umowę, z Gminą Brzeg Dolny. Wykonawca zobowiązany będzie wystawić odrębne faktury na zamawiających wspólnie udzielających zamówienia. Szczegółowe zasady rozliczenia za przedmiot zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła