Licytacja L-184-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest AUTOCENTRUM_PALIWA z ofertą o wartości 2970PLN.
Dane zwycięzcy:
AUTOCENTRUM_PALIWA - PALIWA-PŁOCK, AUTOCENTRUM PALIWA SP. Z O.O. SP.K.
SZCZECIŃSKA21
54-517, WROCŁAW


Ogłoszenie o zamówieniu L-184-2019 - Dostawa oleju opałowego lekkiego

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, Gmina Brzeg Dolny
Adres pocztowy: Kolejowa29
Miejscowość: Brzeg Dolny, Kod pocztowy: 56-120
Tel.: 71 3195117, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

592848-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-09-24 13:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C-96024, w szacowanej ilości 115 m3: 70 m3 do kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 29 w Brzegu Dolnym, 20 m3 do kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 27B w Brzegu Dolnym oraz 25 m3 w kotłowni w budynku Pogalewo Wielkie 1B, w partiach, w terminie do 30.04.2020. Minimalne parametry zamawianego oleju opałowego: a) gęstość w temp. 15°C: maks. 860 kg/m3, b) wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg, c) temperatura zapłonu: min. 56°C, d) lepkość kinematyczna w temp. 20°C: maks. 6,00 mm2/s, e) temperatura płynięcia: maks. - 20°C, f) zawartość siarki: max. 0,10 %(m/m), g) zawartość wody: maks. 200 mg/kg, h) zawartość zanieczyszczeń stałych maks. 24 mg/kg, i) barwa czerwona. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 7 m3 do kotłowni na ul. Kolejowej 29, ok. 4 m3 do kotłowni na ul. Kolejowej 27B oraz ok. 3 m3 do kotłowni w Pogalewie Wielkim 1B. Zamówienia do poszczególnych kotłowni mogą następować w różnych terminach.

http://bip.brzegdolny.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wypełniając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej do godz. 12:00 dnia wyznaczonego jako termin licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2.3. Ze względu na częste błędy popełniane przez Wykonawców przy rejestracji na portalu licytacji, Zamawiający przypomina, że podczas procesu rejestrowania należy wybrać status "WYKONAWCA". 3. Wymagania techniczne: Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Wykonawcy, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert. 2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wniesienie wadium na okres związania ofertą (15 dni). 4. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty za 1 m3 oleju opałowego brutto, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę brutto za dostawę 1m3 oleju opałowego. W tym miejscu zamawiający wskazuje jak należy obliczać cenę: 6.1. Oferowana cena brutto powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym np. transport) wraz z obowiązującym podatkiem VAT. 6.2. Podstawą do obliczenia ceny brutto powinna być jednostkowa (za 1 m3) cena netto producenta oleju opałowego, będącego dostawcą dla Wykonawcy, z dnia ogłoszenia o zamówieniu, tj. 04.09.2019 r., podana na stronie internetowej producenta (lub w inny sposób, który zamawiający będzie mógł zweryfikować). Do jednostkowej ceny producenta wykonawca zobowiązany jest doliczyć własny upust/marżę, a całość powiększyć o obowiązującą stawkę podatku VAT, zaokrąglając otrzymaną wartość do dwóch miejsc po przecinku. 6.3. Zamawiający sugeruje posługiwanie się treścią załącznika nr 5 do ogłoszenia przy obliczeniu ceny brutto podawanej w licytacji. 7. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 1 zł brutto. 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 9. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Jedynym kryterium wyboru będzie cena. 11. Licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową, zakończy się automatycznie po upływie 5 minut od momentu złożenia ostatniego postąpienia. 12. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 m3 oleju opałowego. 13. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto za dostawę 1m3 oleju opałowego przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wypełnienia formularza cenowego (stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia - nie należy składać tego załącznika wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej). UWAGA: cena jednostkowa brutto za 1m3 oleju opałowego zadeklarowana w licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z ceną potwierdzoną pisemnie w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia, tj. formularzu cenowym. 14. Zamawiający będzie weryfikował zadeklarowaną w formularzu cenowym (załączniku nr 5 do ogłoszenia) cenę producenta oleju z dnia 04.09.2019 r. aby potwierdzić prawdziwość wyliczonego upustu/marży Wykonawcy. Ewentualne błędy rachunkowe w formularzu obciążają wykonawcę.

1

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-09-12 15:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-09-24 13:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-09-24 13:18:07

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu wniosku o dopuszczenie do licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Nie ma obowiązku przedstawiania samej koncesji.

-

Zamawiający nie precyzuje tych warunków.

-

Zamawiający nie precyzuje tych warunków.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, jeśli nie wskaże dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w formularzu wniosku o dopuszczenie do licytacji, chyba że jest Wykonawca jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, wówczas Zamawiający pobierze wymagane dokumenty, nawet jeśli Wykonawca nie wskaże właściwego adresu internetowego;

-

-

1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia); 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

IX. Termin związania ofertą


15 dni (od momentu zamknięcia licytacji).

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Sukcesywnie, do 30 kwietnia 2020 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy w zależności od warunków atmosferycznych. Ilość 115 m3 zamawianego oleju jest podana szacunkowo ze względu na niemożliwość przewidzenia warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym 2019/2020. Rzeczywista ilość zamawianego oleju wynikać będzie wynikać z partii faktycznie zleconych przez Zamawiającego (zgodnie z § 3 ust. 3 umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionego oleju opałowego, w zależności od bieżących potrzeb zależnych od warunków atmosferycznych występujących w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej (niezamówionej) ilość oleju. Cena oleju opałowego będzie mogła ulec waloryzacji w stosunku do ceny umownej (podanej w ofercie)przy uwzględnieniu zmiany ceny oleju przez producenta. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą ceny producenta nie będzie wymagać zmiany Umowy. Zmiana stawki podatku od towarów i usług również nie będzie wymagać zmiany Umowy. Do obliczania ceny każdej dostawy będzie przyjmowana za podstawę aktualna, dostępna w momencie dostawy, cena jednostkowa producenta oleju opałowego, podana w jego cenniku oraz zaoferowana przez Wykonawcę stała marża/upust. Zmiany postanowień umowy bez stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy będą dokonywane sukcesywnie, tak aby jak najlepiej oddać istotę przedmiotu zamówienia oraz w celu wyeliminowania nieskutecznych zapisów umownych. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmian do umowy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Załącznikami do ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Załącznik nr 3 - Oświadczenie nt. grupy kapitałowej; Załącznik nr 4 - Projekt umowy; Załącznik nr 5 - Formularz cenowy. Załączniki te opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl 2. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej, w tym również przez spółkę cywilną lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Forma dokumentów i oświadczeń innych niż pełnomocnictwa: 1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 5. Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów. 5.1. Wykonawca, w myśl art. 22a ustawy, w celu spełnienia warunków określonych w postępowaniu, może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający wskazuje, że stosowna sytuacja, o której mowa, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia) 5.3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym wykonawcy działający jako spółka cywilna): 6.1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 6.2. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 6.3. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do wniosku dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 6.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 8. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 1) Formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia); 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia); 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia); 4) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa. 9. Do kontaktów Zamawiający upoważnia: p. Daniel Luchowski, tel. 71 319 5117 wew. 210. 10. Dopuszcza się porozumiewanie drogą e-mail na adres um@brzegdolny.pl, z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Wniosek wraz z załącznikami musi być złożony w formie pisemnej lub elektronicznie za pomocą portalu e-puap pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta, z podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-puap, np. poprzez przesłanie pisma ogólnego na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym. Tym samym dla dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 pzp, również dopuszczalna jest taka forma przesłania. 12. Zamawiającym jest Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny (działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających: 1) Gmina Brzeg Dolny, REGON: 931934934, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, Burmistrz Paweł Pirek, tel. 713195117, e-mail: um@brzegdolny.pl, 2) Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, REGON: 000634584, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Danuta Chłód, tel. 71 3195252 e-mail: dok@brzegdolny.pl, 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym, REGON: 005943841, ul. Kolejowa 27A, 56-120 Brzeg Dolny, Kierownik Anna Chrąchol, tel.71 3199048, e-mail: sds@brzegdolny.pl. 4) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., REGON: 021474753, ul. Urazka 11, 56-120 Brzeg Dolny, Prezes Arkadiusz Łuczak, tel 71 3195435, e-mail: zgk@brzegdolny.pl 13. Gmina Brzeg Dolny została upoważniona do przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy. Wykonawca zawrze jedną umowę, z Gminą Brzeg Dolny. Wykonawca zobowiązany będzie wystawić odrębne faktury na zamawiających wspólnie udzielających zamówienia. Szczegółowe zasady rozliczenia za przedmiot zamówienia zawiera projekt umowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia. 14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29 reprezentowany przez Burmistrza Brzegu Dolnego; 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod.um@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 4. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji(załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium w postępowaniu zostaje ustalone w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Nie należy składać wadium wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wadium należy wnieść po otrzymaniu zaproszenia do składania ofert w licytacji. Zgodnie z treścią ogłoszenia licytacja rozpocznie się w terminie 5 dni od przesłania zaproszenia. Wykonawcy zobowiązani będą do wniesienia wadium najpóźniej do godziny 12:00 dnia wyznaczonego jako termin licytacji – pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania. O dokładnym terminie wniesienia wadium każdy wykonawca zostanie powiadomiony ponownie wraz z przekazanym zaproszeniem do składania ofert. 3. Wadium można wnosić w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015. 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą (15 dni), bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła