Licytacja L-185-2016

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-185-2016 - Modernizacja pustostanów ZZK-WP/3408/100/16

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZK, Zarząd Zasobu Komunalnego
Adres pocztowy: Św. Elżbiety 3
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-111
Tel.: 071/7778400, Faks: 071/7777506
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

303831

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pustostanów ZZK-WP/3408/100/16
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych we Wrocławiu. Niniejsze postępowania stanowi część zamówienia na remonty pustostanów w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez Zamawiającego. Przedmiot tej części zamówienia będzie realizowany w lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych przy ulicy Stanisława Worcella 7/1, Ptasiej 32/2, Jana Rubczaka 25A/4, Ołbińskiej 3/5, gen. Józefa Hallera 147/57A we Wrocławiu. Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje wykonanie m. in.: 1)roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie, 2)roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 3)roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 4)wykonanie izolacji cieplnej w lokalu przy ul. gen. Józefa Hallera 147/57A (lokal zasiedlony). 5)wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 17) wzoru umowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.30.00.00-0
45.31.00.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
6. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że roboty w lokalu przy ulicy: 1) Jana Rubczaka 25A/4, gen. Józefa Hallera 147/57A zostaną wykonane w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, 2) Ptasiej 32/2 zostaną wykonane w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 3) Stanisława Worcella 7/1, Ołbińskiej 3/5 zostaną wykonane w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający informuje, że uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł i obejmuje prace: remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym. Należy przedstawić wykaz robót budowlanych z podaniem rodzaju robót (zakres prac zrealizowanego zamówienia), wartości robót (brutto), daty wykonania robót (mm-rrrr-mm-rrrr), miejsca wykonania robót (nazwa miejscowości, ulica, nr budynku), Zleceniodawcy robót (nazwa Zleceniodawcy, adres Zleceniodawcy - nazwa miejscowości, ulica, nr budynku) – Oświadczenia Wykonawcy, dotyczące wymaganego doświadczenia – wzór załącznik nr 4 do ogłoszenia oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający informuje, że uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 2) dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: a) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, b) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 )); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót. Należy przedstawić „Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia” - wzór załącznik nr 4 do ogłoszenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia i spełniania warunków wzięcia udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 5).

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców umieszczonej stronie www.zzk.wroc.pl, bip.zzk.wroc.pl

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.zzk.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. W celu wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załączeniem dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej Instrukcji. 2. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca winien zarejestrować się na platformie licytacji, tj. na stronie: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, w celu uzyskania loginu, który następnie w treści wniosku przekazuje Zamawiającemu. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie podania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 3. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem wskazanym powyżej. 4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na modernizację gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicy Stanisława Worcella 7/1, Ptasiej 32/2, Jana Rubczaka 25A/4, Ołbińskiej 3/5, gen. Józefa Hallera 147/57A Wrocławiu jest licytacją 1 - etapową. 2. Zaproszeni przez Zamawiającego Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) w formie elektronicznej, podlegające automatycznej klasyfikacji za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia, tj. w dniu licytacji wyznaczonej w zaproszeniu przez Zamawiającego, w godz. 10.00 – 10.30 (wg czasu systemowego odliczanego na stronie na której prowadzona jest licytacja). 3. W trakcie trwania licytacji Wykonawca ma prawo złożyć więcej niż jedną ofertę (postapienie). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. 6. W toku licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą za modernizację gminnych lokali mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia kwotę 118 375,10 zł brutto. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto. 9. Po zamknięciu licytacji Zamawiający wezwie Wykonawcę, który zaoferował w chwili zamknięcia licytacji najniższą cenę brutto do złożenia Formularza oferty i Formularza cenowego (wzór załącznik nr 8 i 9) oraz kosztorysów ofertowych, które należy przygotować zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia. Wymagane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia licytacji lub w terminie późniejszym wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-09-12 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski: a) można składać osobiście w Dziale Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 13, parter lub w Kancelarii Ogólnej Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, b) można przes

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami ustawy Pzp, w wysokości 3 % ceny podanej w trakcie licytacji

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców umieszczonej stronie www.zzk.wroc.pl, bip.zzk.wroc.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła