Licytacja L-186-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-186-2009 - Dostawa kurtek służbowych

Dane zamawiającego

Izba Celna, w Szczecinie
Energetyków 55
70-952, Szczecin

Numer ogłoszenia w BZP:

315806

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-30 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do Zamawiającego 500 sztuk kurtek służbowych wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych (Dz. U. z dnia 09.05.2006r. nr 77, poz. 543). 2. Przedmiotowe kurtki winny być wykonane zgodnie z opisami zawartymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowe Zamawiającego. 3. Wykonawca do wykonania zamówienia użyje własnych materiałów zgodnie z charakterystyką materiałową przedstawioną w załączniku nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W dniu zawarcia umowy na dostawę kurtek służbowych Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmiary niezbędne do ich wykonania. 5. Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona i dostarczy do Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony, jeden egzemplarz kurtki, celem oceny zgodności jej wykonania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego, iż dostarczone kurtki zostały wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu, Wykonawca przystąpi do dalszej realizacji zamówienia. 6. Dostawa kurtek służbowych obejmować będzie ich przywóz oraz wniesienie do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w jego siedzibie przy ul. Energetyków 55 w Szczecinie.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie aukcji i licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem „http://licytacje.uzp.gov.pl” . Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer z systemem operacyjnym Windows/Linux, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączenie do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie aukcji i licytacji elektronicznych UZP. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300.00zł. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Po zakończeniu licytacji system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 8. Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin).

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-23 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki: a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem niniejszego postępowania, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Spełnianie warunków określonych w ust.1 oceniane będzie poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń. 3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wymagane dokumenty i oświadczenia: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; b) oświadczenie z art.22 ust.1 p.z.p. (zawarte we wniosku o dopuszczeniu do licytacji – załącznik nr 3 do ogłoszenia. 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej stronie klauzulą "Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres oraz podpisane przez mocodawcę, bądź jego kserokopia poświadczona przez mocodawcę albo notariusza "za zgodność z oryginałem". Wykonawca składa pełnomocnictwo, w przypadku gdy: - Wykonawca jest reprezentowany przez osobę inną niż określona w dokumencie rejestracyjnym, - Wykonawcę reprezentować będzie jedna osoba fizyczna, a dla firmy przewidziano reprezentację wieloosobową, - Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

10.12.2009r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.ic-szczecin.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje o wadium:

nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-23 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-24 10:42:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła