Licytacja L-186-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-186-2010 - Sprzątanie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Celna, w Rzepinie
Adres pocztowy: Dworcowa 5
Miejscowość: Rzepin, Kod pocztowy: 69-110
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

141163

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-16 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, polegająca na stałym utrzymaniu czystości pomieszczeń w budynkach Izby Celnej w Rzepinie przy ul. Dworcowej 5, Urzędu Celnego w Zielonej Górze przy ul. Westerplatte 11, Urzędu Celnego w Zielonej Górze zlokalizowanych na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie oraz Urzędu Celnego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Podmiejskiej 17a (CPV-90914000-7). Szczegółowy zakres i wielkość sprzątanych pomieszczeń określa załącznik nr 1, udostępniony na stronie zamawiającego: www.icrzepin.asi.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne → Opis przedmiotu zamówienia-licytacja elektroniczna).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.01.40.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonych do wniosku dokumentów lub oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonych do wniosku dokumentów lub oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonych do wniosku dokumentów lub oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonych do wniosku dokumentów lub oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Legitymowanie się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000,00 zł przez cały okres trwania umowy. Ocena zostanie dokonana na podstawie załączonych do wniosku dokumentów lub oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

a)osoba podpisująca wniosek oraz załączone do niego dokumenty lub oświadczenia jako wykonawca zobowiązana jest do przedłożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego to pełnomocnictwo wynika, potwierdzającego uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy, b)jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 uPzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których ów podmiot posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości minimum 100 000 zł. Załączane do oferty dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z wyjątkiem pełnomocnictwa, które winno być złożone w formie oryginału lub odpisu notarialnego;

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: wskazanym w załączniku nr 3 do ogłoszenia, stanowiącym wzór umowy, dostępnym na stronie zamawiającego: www.icrzepin.asi.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne → Opis przedmiotu zamówienia-licytacja elektroniczna)

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.icrzepin.asi.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie siebie do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem), a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie licytacji elektronicznych UZP. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia (cenę brutto za 12 miesięcy świadczenia usługi), wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300.00zł. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Po zakończeniu licytacji, system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zwyciężyła. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin).

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-10 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba Zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-16 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-16 12:11:49

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Relacje umowne: Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, przed podpisaniem umowy, przedstawi zamawiającemu: formularz cenowy, w którym poda wynikające z ceny oferty – ceny jednostkowe netto i brutto za miesiąc wraz z wyodrębnieniem podatku VAT. Dokument ten będzie stanowił załącznik do umowy. Przedkładany dokument może być sporządzony w dowolnej formie, byleby zawierał żądane przez Zamawiającego informacje. Na warunkach określonych we wzorze umowy wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1)dostarczenia, przed przystąpieniem do realizacji umowy, imiennego wykazu osób, które będą zatrudnione do wykonywania usługi; 2) gromadzenia i na żądanie zamawiającego okazywania zaświadczeń o niekaralności zatrudnianych pracowników; 3) spełnienia wymagań określonych przepisami działu 10 Kodeksu pracy i podpisania wynikającego z tych przepisów porozumienia; 4) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w trakcie wykonywania usługi: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych oraz zobligowania do tego swoich pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, dostępnym na stronie Zamawiającego: www.icrzepin.asi.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne → Opis przedmiotu zamówienia-licytacja elektroniczna), w terminie związania ofertą.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Sposób przekazania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: Wniosek należy złożyć w oryginale wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi powyżej, osobiście (w pok. 115 Izby Celnej w Rzepinie) lub przesłać pocztą zwykłą w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach). Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego: Izba Celna w Rzepinie, Wydział Logistyki – Zamówienia Publiczne, ul. Dworcowa 5, 69-110 Rzepin i zawierać oznaczenie: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA – NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM WNIOSKÓW. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Opis sposobu przygotowania wniosku: Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie (jednokrotne skreślenie) oraz parafowane przez te osoby. Wniosek należy złożyć zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2, udostępnionym na stronie Zamawiającego: www.icrzepin.asi.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne → Opis przedmiotu zamówienia-licytacja elektroniczna); Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500. Inne, niż złożone z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. przekazywane są na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie – osobiście, lub pocztą zwykłą. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji w formie elektronicznej. Brak potwierdzenia otrzymania lub wyjaśnienia treści otrzymanego pisma nieczytelnego Zamawiający traktuje jako skuteczne doręczenie. Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania, zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. Zaproszenia zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji zamawiający i wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Wojciech Żeleźniak – e-mail wojciech.zelezniak@rze.mofnet.gov.pl – tel. 095 7509255.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła