Licytacja L-186-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-186-2013 - Dostawa komputerów przenośnych - ekran 13,3 cali

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3-4
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-004
Tel.: 12 61-61-289, Faks: 12 61-61-236
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

79909 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-12 13:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów przenośnych - ekran 13,3 cali
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 13,3 cali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem oraz specyfikacja minimalnych parametrów - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.86.2013).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.31.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
14 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przed upływem terminu składania wniosków zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 2. Wadium może być wnoszone: a) przelewem - wpłacane na rachunek Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa Pekao SA nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667 (IBAN: PL 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, SWIFT: PKOPPLPW) z dopiskiem Dostawa komputerów przenośnych - ekran 13,3 cali (postępowanie OR-10.271.86.2013) tak, aby przed upływem terminu składania wniosków wadium znajdowało się na ww. rachunku. b) w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275) - wystawione na Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4), składane w oryginale w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania wniosków lub załączane do wniosku (tj. w kopercie z wnioskiem, w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy). 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 4. Właściwa kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa znajduje się w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 na parterze - jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:15. Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium - nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4); b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; c) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych Wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa wydaje (przesyła) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizowali jedną lub dwie dostawy komputerów przenośnych o łącznej wartości minimum 30 000,00 zł brutto.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej - wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.86.2013).

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany zostały określone w par. 8 wzoru umowy. Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie nr OR-10.271.86.2013).

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ 2. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła Wykonawcy. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia w zakresie WYNAGRODZENIA NETTO ZA 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO O PRZEKĄTNEJ EKRANU 13,3 CALI. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują WYNAGRODZENIE NETTO ZA 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO O PRZEKĄTNEJ EKRANU 13,3 CALI wyrażone w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 20 zł netto. Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od WYNAGRODZENIA NETTO ZA 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO O PRZEKĄTNEJ EKRANU 13,3 CALI zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 5. Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi: 2 020 zł netto za 1 szt. komputera przenośnego o przekątnej ekranu 13,3 cali. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższe wynagrodzenie netto za 1 szt. komputera przenośnego o przekątnej ekranu 13,3 cali. 6. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za 1 szt. komputera przenośnego o przekątnej ekranu 13,3 cali - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 23 % stawkę podatku VAT. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło iloczyn liczby zamówionych komputerów i WYNAGRODZENIA NETTO ZA 1 szt. KOMPUTERA PRZENOŚNEGO O PRZEKĄTNEJ EKRANU 13,3 CALI zaoferowanego w licytacji powiększonego o stawkę podatku VAT 23 %. 7. Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o zaoferowanych wysokościach postąpień.

Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-05-27 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1, Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:40 - 15:30.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-12 13:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-12 14:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie nr OR- 10.271.86.2013).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

A: Oprócz dokumentów określonych w sekcji III. ogłoszenia Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. UWAGA: Pełnomocnictwa składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: a) każdy z osobna – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (o którym mowa w sekcji III. ogłoszenia) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (o których mowa w sekcji III. ogłoszenia) - wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.86.2013), b) Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (część I oświadczenia) oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (część II oświadczenia) zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.86.2013) c) wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, o którym mowa w sekcji III. ogłoszenia. d) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, o którym mowa w sekcji III. ogłoszenia składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który spełnia warunek - wzór dokumentu (wykazu) jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.86.2013). Wiedzę i doświadczenie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać łącznie. B: Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) Wniosek powinien zawierać w szczególności: oświadczenie woli Wykonawcy dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon, fax, adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz login Wykonawcy - wzór dokumentu (wniosku) jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.86.2013). W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych Wykonawców. b) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. c) Część wniosku, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem: Zastrzeżona część wniosku. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. d) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia Pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). e) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. f) Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres Wykonawcy, ewentualnie pieczęć, Wydział Organizacji i Nadzoru Oddział Zamówień Publicznych, Znak sprawy: OR-10.271.86.2013, Tytuł zamówienia: Dostawa komputerów przenośnych – ekran 13,3 cali. C: W razie pytań należy je składać na numer faxu 12 616 12 36 lub drogą elektroniczną na adres info@um.krakow.pl. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie udzieli tych wyjaśnień na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce dotyczącej niniejszego ogłoszenia. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych: Robert Dziedzic - tel. 12 616-19-06, Anna Kondracka tel. 616-12-30.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła