Licytacja L-186-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-186-2016 - dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siechnice

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miejski w Siechnicach, Gmina Siechnice
Adres pocztowy: Jana Pawła II 12
Miejscowość: Siechnice, Kod pocztowy: 55-011
Tel.: 71 786 09 01, Faks: 71 786 09 07
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

304390-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-09-20 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siechnice
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o szacunkowym łącznym zapotrzebowaniu wynoszącym około 2.515,374 MWh do 171 punktów poboru energii elektrycznej PPE wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Łączna moc umowna zgodnie z zawartymi umowami wynosi 2140 kW. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. z zastrzeżeniem, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i istotnych postanowieniach umowy. Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74-81 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 16 ust. 1 i 4 ww. ustawy, a zakupiona energia elektryczna dostarczona będzie dla potrzeb oświetlenia dróg, placów, terenów otwartych i zasilania obiektów kubaturowych Gminy Siechnice i następujących jednostek organizacyjnych: 1) Centrum Kultury w Siechnicach ul. Fabryczna 15 , 55-011 Siechnice, NIP 912-10-05-691 2) Gimnazjum w Siechnicach im. Ks. Anny z Przemyślidów z Oddziałem zamiejscowym w Świętej Katarzynie przy ul. gen Świerczewskiego 40, 55-011 Siechnice, NIP 896—13-47-393; 3) Publiczne Przedszkole w Żernikach Wrocławskich z integracyjnym oddziałem zamiejscowym w Iwinach przy ul. Kolejowa 2, 55-010 Święta Katarzyna, NIP 896-15-05-969; 4) Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie w przy ulicy Dąbrowskiego 3, 55-010 Święta Katarzyna , NIP 896-15-05-975; 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach przy ulicy Świerczewskiego 40, 55-011 Siechnice , NIP 896-14-95-840; 6) Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach przy ulicy Szkolnej 14 A, 55-010 Święta Katarzyna, NIP 896-13-41-870; 7) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach przy ulicy Szkolnej 4, 55-011 Siechnice, NIP 896-13-68-343; 8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia przy ul. Głównej 94, 55-010 Święta Katarzyna, NIP 896-13-47-370: 9) Szkołą Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 6a, 55-010 Św. Katarzyna, NIP 896-13-43-596; 10) Siechnicka Inwestycyjna Komunalna Spółka z o.o przy ul. Jana Pawła II/12, 55-011 Siechnice, NIP 896-15-32-506 Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. nr 1059 z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi a w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U z 2011 r nr 189 poz.1126 z późniejszymi zmianami). Zamawiający udzieli wyłonionemu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej i terminie rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej. 2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnym z umową dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej. 3.Uzyskania w razie potrzeby od dotychczasowego sprzedawcy informacji zawartych w umowie (numeru, data zawarcia, czasu obowiązywania i terminu wypowiedzenia) 4. Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczasowej umowy. 5. Wystąpienia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wnioskiem o zmianę danych adresowych płatnika dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy. 6. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy 7. Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia obiektu (brak dotychczasowej umowy). Zamawiający posiada urządzenia pomiarowe przystosowane do systemu TPA. Określenie przewidywanego zużycia energii elektrycznej służy wyborowi najkorzystniej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej podanej ilości. Zamawiający zawrze umowę na dostawę energii elektrycznej do przedstawionych punktów poboru energii PPE na warunkach oferty wybranej jako najkorzystniejszej. Ilość zużytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia energii przez Zamawiającego po cenach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Dla oświetlenia drogowego miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski kabla w rozdzielni oświetlenia drogowego bądź zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorczej. Pozostałe miejsca poboru energii elektrycznej określone są w warunkach przyłączeniowych. Aktualnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla obiektów Zamawiającego i wskazanych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia jest TAURON Dystrybucja S.A. we Wrocławiu i ESV3 Spółka z o.o , 55-011 Siechnice ul. Polna 12. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust 5 ustawy PZP . Prawo opcji jest możliwość zwiększenie dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 10% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii elektryczne PPE wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuję żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Wykonawca zapewni dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej PPE określonych w załączniku do ogłoszenia okres rozliczeniowy i odczyt liczników zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.33.00.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. z zastrzeżeniem, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i istotnych postanowieniach umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz posiada umowy dystrybucyjne zawarte z właściwymi dla Zamawiającego Operatorami Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub promesy takich umów.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł netto (Zamawiający dopuszcza wykazanie wartości dostawy energii elektrycznej obejmującej łącznie dostawę energii elektrycznej z usługą dystrybucyjną). Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wraz z dostarczonymi dowodami - szczegóły wymagań zawarte w części "Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeśli dotyczy)" niniejszego ogłoszenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków szczegółowych. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków szczegółowych. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków szczegółowych. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca zobowiązany jest w wykazie wskazać co najmniej 2. dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, obejmujące dostawę energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł netto każda. Zamawiający dopuszcza wykazanie wartości dostawy energii elektrycznej obejmującej łącznie dostawę energii elektrycznej z usługą dystrybucyjną.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. W szczególności: 1) Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w umowie oraz inne zmiany które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub postanowieniach umowy. 2) Z przyczyn formalno-prawnych dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2017. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia i będzie dotyczyło części wynagrodzenia za dostawy niewykonane w dniu zmiany stawki podatku VAT . 4) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej wysokości opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku akcyzowego dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia i będzie dotyczyło części wynagrodzenia za dostawy niewykonane w dniu zmiany stawki podatku akcyzowego. 5) Nieistotne zmiany w umowie nie odnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mające wpływ na wybór Wykonawcy, nie miały wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6) Możliwość przerwania świadczeń prac nie z winy Wykonawcy, których nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności np: klęska żywiołowa. 7) Zmianę podwykonawcy , jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art.26 ust.2b PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1 PZP, Wykonawca obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.siechnice.dolnyslask.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, sam lub jako partner konsorcjum podmiotów, ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji musi być złożony w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej. Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków. 3. Adres Zamawiającego: Gmina Siechnice, ulica Jana Pawła II 12, 50-011 Siechnice. 4. Koperta ma posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 6. Nie udziela się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji(login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że mogą być one udostępnione jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony w wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 7. Wniosek dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. 8. Wniosek wraz z załącznikami musi być czytelny i sporządzony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany przez Wykonawcę tj. osoby reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym przypadku forma pisemna. Forma pisemna będzie obligatoryjna do wniesienia, zmian i wycofaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Powyższe zasady porozumiewania się nie będą zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez zamawiającego w trybie art.26 ust. PZP, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku pełnomocnictwa. 11. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II/12, 55-011 Siechnice. 12. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu numeru telefonu oraz numer faksu lub poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma związane z postępowaniem publicznym. 13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Brzuzek, tel: 71 786 09 21 email: zp@umsiechnice.pl bez prawa udzielania Wykonawcą ustnych wyjaśnień. 14. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazywać będą sobie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. 15. Wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 16. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 17. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 18. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziały w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim LOGINIE (identyfikatorze). Brak loginu lub poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w postępowaniu. 19. Wymagania techniczne: a) komputer klasy PC spełniający wymagania techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek podłączony do sieci internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2) W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postępowanie w zakresie wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4) W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za 1 MWh wyrażoną w złotych oraz w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5) Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi 210.00 PLN netto za 1 MWh. Minimalna wysokość postępowania wynosi 0.20 PLN netto. Pierwsze składane postępowanie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postępowanie winno być niższe ceny netto za 1 MWh zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 6) W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom biorących udział w licytacji informację o propozycji złożonych przez nich ofert cenowych. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę netto za 1 MWh. 8) W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za 1 MWh do zaproponowanej ceny netto za 1 MWh zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowił iloczyn łącznego szacunkowego zużycia energii elektrycznej i ceny netto za 1 MWh zaoferowanej w licytacji powiększonego o stawkę podatku VAT 23%.

Minimalna wysokość postąpienia

0.20 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-09-12 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, kancelaria - parter budynku

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-09-20 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-09-20 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, której istotne postanowienia zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. W przypadku zwycięstwa w licytacji przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy koniecznie jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie reglową wzajemną współpracę Wykonawców. Z godnie z treścią art. 141 PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w licytacji elektronicznej oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej aktualnego na dzień składania tego wniosku oświadczenia na formularzu zwanym dalej Oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 4. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej informacji o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby. 5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia w Oświadczeniu informacji o tych podwykonawcach wraz z podaniem firm podwykonawców. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, ze względu na specyficzny charakter zamówienia i właściwą realizację zamówienia, muszą dla każdego uczestnika odrębnie, niezależnie i w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 7. Oświadczenia wykonawcy składane są w oryginale. Za oryginał Oświadczenia uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 8. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MUSI DOSTARCZYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA 1. Na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia Oświadczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca: 1) spełnia warunki udziału w postępowaniu 2) nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy. 3) oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, może zostać zobowiązany do złożenia dowodów dotyczących dostaw wskazanych w Oświadczeniu określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, może zostać zobowiązany do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. UWAGA: Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych, W przypadku osób fizycznych dokumentem wystarczającym do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą w formie Oświadczenia. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie dostawy energii elektrycznej, np. koncesja, umowy dystrybucyjne. 4. W razie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Oferta konsorcjum musi zawierać odrębne i niezależne dla każdego uczestnika konsorcjum wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Oświadczeniu dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający samodzielnie pobiera te oświadczenia i dokumenty. 6. Dokumenty inne niż oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczeń, wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga złożenia: 1) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w postaci oświadczeń lub innych dokumentów zawierających powyższe zobowiązania, 2) oświadczenia Wykonawcy o: a) zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakterze stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA!! Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawiając dowody na dostępność zasobów podmiotu trzeciego przedstawił wybrane przez siebie dokumenty potwierdzające istnienie skutecznego zobowiązania podmiotu trzeciego względem wykonawcy do udostępnienia określonych zasobów. Wykonawca musi w sposób realny dysponować przekazanymi mu zasobami na etapie realizacji zamówienia, a od wykonawcy zależy jaki wybierze on sposób zaprezentowania realności udostępnienia. Zamawiający oceniając otrzymane zobowiązanie będzie ustalał, czy wykonawca posiłkując się zasobami podmiotu trzeciego rzeczywiście uzyska jego wsparcie na etapie realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Po stronie Wykonawcy leży ciężar udowodnienia Zamawiającemu rzeczywistego sposobu wykorzystania zasobów przy wykonaniu zamówienia. 10. UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z przepisami. 11. W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przez podmioty występujące wspólnie, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 12. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki wykonawca spełnił, nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnieniu podlegają tylko dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy. 13. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym ogłoszeniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła