Licytacja L-187-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-187-2009 - waga samochodowa

Dane zamawiającego

Spółka Komunalna Wschowa, Spółka Komunalna Wschowa
Daszyńskiego 10
67-400, Wscowa

Numer ogłoszenia w BZP:

l-187-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-14 13:46:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dostawa i montaż kompletnej wagi samochodowej z pomostem zagłębionym. A) parametry urządzenia: długość pomostu 18m; szerokość pomostu 3m; obciążenie 60 ton; wartość działki legalizacyjnej i odczytowej 20 kg; zasilanie sieciowe – 230 V; 50Hz; zakres temp. pracy czujników i pomostu -300C do min. 400C; legalizacja i granica błędu ( klasa dokładności) – III ( wg OIML ); - wypożyczenie i transport wzorców masy - obsługa legalizacji - wniesienie opłat urzędowych - świadectwo zgodności WE - deklaracja zgodności WE B) serwis części mechanicznej, automatyki i oprogramowania czynności serwisowe pod wagą bez konieczności podnoszenia pomostów C) zakres dostawy: założenia projektowe; pomost wagi stalowo – betonowy, betonowy min B 35; czujniki tensometryczne z mocowaniami w ilości wymagalnej dla prawidłowego funkcjonowania wagi; dwa dwukomorowe sygnalizatory świetlne stosowane do sygnalizacji możliwości wjazdu na wagę lub zjazdu z wagi z opcją automatycznego sterowania; system identyfikacji pojazdów ID ( 15 sztuk); czytniki kart magnetycznych z opcją automatycznego ważenia pojazdów ( 2 sztuki ); program obsługi wagi, drukujący dokumenty zgodnie z ustawą o odpadach; komputer PC z systemem operacyjnym Windows XP i monitorem drukarka

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków będzie dokonana na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IX SWIZ, wg formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdziale VIII Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie, że: a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 lub 2A (konsorcjum, spółka cywilna) do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy wykonawca winien złożyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-28 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1.1Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.3Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ i przedstawionych w formie załączników do oferty wg. formuły spełnia lub nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Dokumenty wymagane. 1.1 Formularz ofertowy – druk jest załącznikiem do SIWZ. 1.2 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.3. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy 1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie - dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością (referencje bezpośredniego inwestora). Przez „podobne” rozumie się dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 1.7. Atest (certyfikat) na oferowany towar będący przedmiotem zamówienia. 1.8. Zaakceptowany bez zastrzeżeń (podpisany przez uprawnioną osobę) projekt umowy – załącznik do SIWZ. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. Oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ustawowych z art. 24 Pzp dla każdego partnera z osobno, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz.605). W/w dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że podane przez Oferenta informacje zamieszczone w ofercie, istotne dla postępowania są nieprawdziwe i zostanie to wykryte, będzie on automatycznie wykluczony z postępowania przetargowego i umownego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na wynik przetargu.

VIII. Termin związania ofertą

14 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30.11.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.sk.wschowa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

projekt umowy na stronie www.sk.wschowa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z dostawcami: Zbigniew Talkowski Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10 – pok. nr 5 Tel. 065 540 84 64

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-28 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-09-28 10:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła