Licytacja L-187-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-187-2010 - Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Elżbieta Borowska, Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Adres pocztowy: Rynek 2
Miejscowość: Gostyń, Kod pocztowy: 63-800
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

141523

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-23 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres usługi: Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy Gostyń, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia; (zaplanowano 341 aktualizacji opłat, z niewielką możliwością zwiększenia lub zmniejszenia podanej ilości). Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia wykonywany będzie do kwoty zaplanowanej w planie finansowym, tj. do kwoty 100.000,00 zł (brutto).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 70.00.00.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od podpisania umowy do 15.09.2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, polegających na aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, lub usług o porównywalnym zakresie i stopniu trudności do przedmiotu zamówienia (za porównywalny zakres zamawiający przyjmie: wyceny nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych) - w ilości co najmniej 30 wycen z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków;

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga dysponowanie osobą z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego, z minimalnym stażem od uzyskania uprawnień zawodowych - 10 lat;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany zawartej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: - zmiany zakresu usługi, - uzgodnień w zakresie sposobu świadczenia usługi, - zmianę osób biorących udział w wykonaniu zamówienia, - zmiany tytułu prawnego do prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Zmiany powyższe mogą nastąpić wyłącznie na mocy pisemnych porozumień między stronami. Nie wymagają pisemnych uzgodnień niewielkie opóźnienia wykonania usługi objętej poszczególnym etapem, z zastrzeżeniem terminu zakończenia usługi.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.gostyn.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców • Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji - Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl • w polu „LOGIN” należy wpisać dowolny wyraz, z tym, że musi on być unikatowy w całym systemie – służy on identyfikacji użytkownika w systemie, • hasło – dowolny wyraz składający się z liter i cyfr, • E-mail – adres poczty elektronicznej użytkownika – na ten adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym; na ten adres będą również przekazywane wszystkie wiadomości z systemu, • rola – wykonawca. • System wymaga akceptacji regulaminu. • Po dokonaniu rejestracji, na adres podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość do administratora systemu; w wiadomości będzie zawarty link aktywacyjny, który należy uruchomić. • Należy zapisać LOGIN oraz hasła – są niezbędne do zalogowania się do systemu (w przypadku utraty hasła będzie możliwe wygenerowanie nowego przy użyciu funkcji nie pamiętam hasła). • W trakcie postępowania Wykonawca jest obowiązany przesłać swój LOGIN Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; umożliwiający przypisanie wykonawcy do licytacji elektronicznej (Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym). Wymagania techniczne urządzeń informatycznych • Wymagania systemu: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. • System licytacji elektronicznej nie ma szczególnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego (każdy komputer umożliwiający przeglądanie stron internetowych jest wystarczający do obsługi platformy, niezależnie od parametrów technicznych) jak również w zakresie prędkości łącza internetowego. • System może zostać uruchomiony z wykorzystaniem większości przeglądarek internetowych, jednak testy zostały przeprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych dla następujących przeglądarek: - Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższa - Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa (Urząd Zamówień Publicznych proponuje przed rozpoczęciem korzystania z platformy upewnić się, jaką przeglądarką internetową dysponuje użytkownik);

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) oferty składane w formie elektronicznej nie muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym; 2) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej - licytacja jest jednoetapowa; 3) przypisanie do licytacji – po przekazaniu zaproszenia do udziału w licytacji (faksem), wykonawca zostanie przypisany do przedmiotowej licytacji – fakt przekazania zaproszeń zostanie zaznaczony na platformie (za przekazanie uznaje się doręczenie zaproszenia wykonawcy; w przypadku, gdy przekazanie zaproszeń odbywa się w różnym czasie w stosunku do poszczególnych wykonawców, za termin przekazania zaproszeń uznaje się przekazanie zaproszenia ostatniemu z wykonawców dopuszczonych do postępowania); 4) termin otwarcia licytacji – 23.06.2010 r., o godz. 10:00; 5) informacja o czasie trwania licytacji - 23.06.2010 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30; 6) Zamawiający określa cenę wywoławczą: 250.00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za jedną aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste; 7) sposób składania ofert w toku licytacji – za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych), wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny; 8) opis sposobu kalkulacji ceny ofertowej: propozycje kolejnych korzystniejszych ofert (postąpień) należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia: a. podstawę do licytacji elektronicznej będzie stanowiła cena jednostkowa (brutto) - za jedną aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste, b. minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 3,00 zł brutto (słownie: trzy złote 00/100); jest to kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczoną od oferty najkorzystniejszej; c. sposób podawania kwoty – kwotę podaje się w złotych, po kropce można wpisać liczbę groszy (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np. 240.50; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce); Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku „złóż postąpienie”) System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej; W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie; UWAGA Wpisanie oferty cenowej i naciśnięcie przycisku „Złóż” jest ostateczne – Wyjątek: jeżeli składana oferta stanowi mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, system prosi o potwierdzenie (zabezpieczenie przed omyłkowym wpisaniem zbyt niskiej oferty); d. sposób i zasady rozliczania za wykonaną usługę określone zostały w projekcie umowy, załączonym do ogłoszenia; 9) waluta – PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce; 10) od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną; 11) do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców; 12) warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – licytacja zostanie zamknięta 23.06.2010 r. o godz. 10:30, w momencie zamknięcia licytacji wyłączona zostanie możliwość składania postąpień; 13) po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę;

Minimalna wysokość postąpienia

3.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-10 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń (sekretariat) lub Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa, ul. Wrocławska 256, pok. nr 10.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-23 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-23 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa projekt umowy (załącznik do ogłoszenia dostępny na stronie www.bip.gostyn.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła