Licytacja L-187-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-187-2013 - Dostawa materiałów biurowych i kopert

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Radom, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Radom
Adres pocztowy: Czachowskiego 21A
Miejscowość: Radom, Kod pocztowy: 26-600
Tel.: 483856350, Faks: 483856415
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

196154-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych i kopert
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa materiałów biurowych i kopert dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz podległych jednostek terenowych w zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-6
Dodatkowe przedmioty 30.19.92.30-1
30.19.97.92-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 roku. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zapotrzebowania zgłoszonego przez Wydział Administracji i Remontów.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium, które wynosi 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych). Wadium należy wnieść najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. Termin otwarcia licytacji zostanie podany Wykonawcy w zaproszeniu do składania ofert (zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej) przesłanym drogą elektroniczną. Brak wniesienia wadium lub jego nie terminowe wniesienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z przedmiotowego postępowania oraz upoważnia Zamawiającego, aby nie przypisać lub usunąć danego Wykonawcę z prowadzonej przez siebie licytacji.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW; 2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1. w licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2.2. aby zamawiający miał możliwość dopuszczenia wykonawcy do udziału w licytacji, wykonawca musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) i przekazać zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – LOGIN należy podać posługując się dokładnie takimi samymi znakami (w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano); 2.3. w przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu lub nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymogi techniczne komputera Wykonawcy: 3.1. Wykonawca powinien posiadać komputer PC z oprogramowaniem WINDOWS lub LINUX oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. Urząd Zamówień Publicznych i zamawiający zalecają wykonawcom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w Samouczku w pkt 7 dostępnym na stronie internetowej UZP pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn; 3.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału wykonawcy składają kolejne najkorzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych i ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej”, tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „KLIKNIĘCIU” przycisku „POTWIERDŹ”. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300.00 zł brutto. 6. W toku licytacji zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy elektronicznej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz o cenach złożonych ofert w ten sposób, że informacje te będą na bieżąco dostępne po „KLIKNIĘCIU” na zakładka „LISTA POSTĄPIEŃ”. 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco wykonawca powinien dokonywać odświeżenia strony (klawisz F5) celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa kwotę wywoławczą, którą wykonawcy mogą licytować „w dół” – 78 300.00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 12. Wykonawca, który złoży najkorzystniejsze postąpienie elektroniczne przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego załącznik nr 6 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych asortymentów, określeniu ceny wszystkich asortymentów i określeniu ceny brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz cenowy stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. Uwaga: Cena brutto oferty za wszystkie asortymenty wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzoną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-05-29 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, w pokoju nr 218 (II piętro – wejście B)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-13 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zawarcia z nim umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW, która jest załącznikiem do Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Po zamknięciu licytacji automatycznie wykonawca, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie „w dół” zostanie uwidoczniony na stronie platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl jako zwycięzca licytacji. 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie cenowe o miejscu i terminie zawarcia umowy. 3. Wykonawca (zwycięzca) który zaproponował najkorzystniejsze (najtańsze) postąpienie cenowe w licytacji zobowiązany będzie do złożenia pisemnego szczegółowego formularza cenowego zgodnie z treścią niniejszej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW przyjmując za ostateczną cenę brutto zadeklarowaną w elektronicznym ostatnim najkorzystniejszym postąpieniu. 4. Szczegółowy formularz cenowy (potwierdzający i uściślający ceny poszczególnych oferowanych asortymentów materiałów biurowych i kopert – dostarczony po zakończonej licytacji) powinien być wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW, podpisany zgodnie ze wskazówkami w nim określonymi i dostarczony na co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach formalnych mgr Grzegorz Kozicki – Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel./fax (48) 38-56-415 w godz. 8:00 – 15:00 ; w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr inż. Robert Wężykowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji i Remontów tel. (48) 38-56-400 w godz. 8:00 – 15:00.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła