Licytacja L-187-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest s60 z ofertą o wartości 22200PLN.
Dane zwycięzcy:
s60 - s60, S60
Braci saków5
33-100, Tarnów


Ogłoszenie o zamówieniu L-187-2017 - Projekt, druk i dostawa toreb ekologicznych

Dane zamawiającego


Nazwa: Ewa Iwaniec , Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Mickiewicza2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 146882872, Faks: 146882864
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

528831-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-06-28 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Projekt, druk i dostawa toreb ekologicznych

Dostawy

Zamówienie obejmuje: 1) opracowanie projektu jednostronnego nadruku związanego z ochroną środowiska o wymiarach A5 (210 mm x 148 mm) - czterokolorowego, naniesionego metodą sitodruku, zawierającego napis: „ŚRODOWISKO W NASZYCH RĘKACH”, logotyp WFOŚiGW w Krakowie, zgodnie wytycznymi WFOŚiGW, zamieszczonymi na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego - stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, oraz herb Miasta Tarnowa, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia. 2) wykonanie 1000 szt. toreb ekologicznych bawełnianych nr 1 zgodnie z poniższymi wymaganiami: a) gramatura min. 160 g/m2, b) bawełna 100%, c) kolor kremowy naturalny, d) wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 390 mm x 410 mm x 100 mm, e) 2 bawełniane uchwyty torby, 35 cm każdy, kolor kremowy naturalny, f) nadruk związany z ochroną środowiska, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 1, według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego; 3) wykonanie 1500 szt. toreb ekologicznych bawełnianych nr 2 – zgodnie z poniższymi wymaganiami: a) gramatura min. 160g/m2, b) bawełna 100%, c) wymiary (szerokość x wysokość): 390 mm x 410 mm, d) barwiona na kolor ciemnozielony, e) 2 bawełniane uchwyty torby, min. 70 cm każdy, kolor ciemnozielony, f) nadruk związany z ochroną środowiska, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 1, według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego; 4) wykonanie 500 szt. toreb ekologicznych bawełnianych nr 3 – zgodnie z poniższymi wymaganiami: a) gramatura min. 160 g/m2, b) bawełna 100%, c) wymiary: (szerokość x wysokość): 450 mm x 400 mm, d) kolor kremowy naturalny, e) 2 bawełniane uchwyty torby, 35 cm każdy, kolor kremowy naturalny, f) nadruk związany z ochroną środowiska, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 1, według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

http://bip.malopolska.pl/umtarnow

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w sekcji II pkt II. 4) niniejszego ogłoszenia. 9. Cena wywoławcza wynosi 24 212,60 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 500 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-06-16 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-06-28 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-06-28 12:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Nie dotyczy

-

Nie dotyczy

-

Nie dotyczy

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodlegania wykluczeniu.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


60 dni od dnia podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR………..(projekt) „Projekt, Druk i dostawa toreb ekologicznych na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska”. (wzór) Zawarta w dniu ........... ......................... 2017 r. w Tarnowie, pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, NIP 873-10-11-086 (jednostka organizacyjna: Urząd Miasta Tarnowa), zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: …………………… , przy udziale ………………………………… a ……………………………………………….. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej o wartości poniżej 209.000 euro dla dostaw na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), znak: WRG.271.1.2017, CPV: 18936000-9 Torby włókiennicze § 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania z własnych materiałów, według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego, i dostarczenia do siedziby Zamawiającego toreb ekologicznych z nadrukiem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie projektu jednostronnego nadruku związanego z ochroną środowiska o wymiarach A5 (210 mm x 148 mm) - czterokolorowego, naniesionego metodą sitodruku, zawierającego napis: „ŚRODOWISKO W NASZYCH RĘKACH”, logotyp WFOŚiGW w Krakowie, zgodnie wytycznymi WFOŚiGW, zamieszczonymi na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego oraz herb Miasta Tarnowa, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, 2) wykonanie 1000 szt. toreb ekologicznych bawełnianych nr 1 zgodnie z poniższymi wymaganiami: a) gramatura min. 160 g/m2, b) bawełna 100%, c) kolor kremowy naturalny, d) wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 390 mm x 410 mm x 100 mm, e) 2 bawełniane uchwyty torby, 35 cm każdy, kolor kremowy naturalny, f) nadruk związany z ochroną środowiska, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 1, według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego; 3) wykonanie 1500 szt. toreb ekologicznych bawełnianych nr 2 – zgodnie z poniższymi wymaganiami: a) gramatura min. 160g/m2, b) bawełna 100%, c) wymiary (szerokość x wysokość): 390 mm x 410 mm, d) barwiona na kolor ciemnozielony, e) 2 bawełniane uchwyty torby, min. 70 cm każdy, kolor ciemnozielony, f) nadruk związany z ochroną środowiska, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 1, według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego; 4) wykonanie 500 szt. toreb ekologicznych bawełnianych nr 3 – zgodnie z poniższymi wymaganiami: a) gramatura min. 160 g/m2, b) bawełna 100%, c) wymiary: (szerokość x wysokość): 450 mm x 400 mm, d) kolor kremowy naturalny, e) 2 bawełniane uchwyty torby, 35 cm każdy, kolor kremowy naturalny, f) nadruk związany z ochroną środowiska, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 1, według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 3. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość użytego materiału. 4. Wszystkie towary, będące przedmiotem zamówienia, muszą być fabrycznie nowe. 5. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie toreb, których wymiary i pojemności różnią się o +/- 10% od wymiarów i pojemności wskazanych w pkt 2-4. § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wstępnego projektu graficznego nadruku w formie elektronicznej i przesłania go do akceptacji wstępnej Zamawiającemu na adres ……………………………………… w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnej korekty wstępnego projektu graficznego nadruku w terminie siedmiu dni kalendarzowych od przesłania wstępnego projektu graficznego nadruku w formie elektronicznej w przypadku zaistnienia błędów w treści merytorycznej lub konieczności zmiany układu graficznego nadruku na torbie. 4. Wykonawca przedstawia projekt graficzny torby wraz z nadrukiem do ostatecznej akceptacji Zamawiającemu. § 3 Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie ……………… zł brutto (słownie: …………………………… złotych brutto). Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. § 4 1. Wykonawca ponosi koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 2. Zastrzega się, iż przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokładnie sprawdzał zgodność dostarczanych przez Wykonawcę towarów z opisem przedstawionym w § 1 ust. 2. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu, w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 umowy. 4. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 5. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści. Podstawową do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Wykonawca w wystawianych przez siebie fakturach VAT wskazywał będzie dane identyfikujące Zamawiającego wraz z informacją o jednostce organizacyjnej Zamawiającego, w następujący sposób: Usługobiorca GMINA MIASTA TARNOWA ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów NIP 873 10 11 086 Płatnik Urząd Miasta Tarnowa Ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów 6. Strony uzgodniły, że za dzień zapłaty uznany będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. § 5 1. W przypadku opóźnienia w dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1,0 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 4. Jeżeli naliczone w sposób określony w ust. 1 - 3 kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego, przysługiwać mu będzie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. 5. W razie pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej dłużej niż dwadzieścia dni, Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku wzywania Wykonawcy do wykonania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu. § 6 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz w przypadku: 1) zmiany obowiązujących aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) zmiany wynagrodzenia umownego w razie zmiany stawek podatku od towarów i usług, w takim przypadku wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, 3) zmiany podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie wykazał, że polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy, zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego podwykonawcę; zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, 4) zmiany danych adresowych Stron, 5) zmiany warunków i terminów płatności, 6) zmiany sposobu realizacji umowy, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości końcowej przedmiotu umowy, a zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uważa się okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 3. Strona wnioskujący o zmianę umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 przedłoży drugiej Stronie wniosek o zmianę umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmiany umowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełniania postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 7 * (treść dotycząca przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie zamówienia) 1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji części zamówienia. 2. Podwykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia na takich warunkach, na jakich zobowiązany był realizować Wykonawca. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, tj. zakres: ……………, nazwa podwykonawcy: ………… (wypełnić tyle razy, ile konieczne). 4. Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania. 5. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. 6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. *(treść dotycząca przypadku, gdy Wykonawca nie powierza podwykonawcy wykonania zamówienia) Wykonawca nie powierza Podwykonawcy wykonania żadnej części zamówienia. § 8 Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 9 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. § 10 Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych § 11 Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenia (o których mowa w pkt. III.3 i III.7) - według wzorów określonych w załącznikach nr 2, 3 i 5 do ogłoszenia mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. 6. Oświadczenia wymienione w pkt. III.3) i pkt. III.7) ogłoszenia mają być przedstawione w formie oryginału przez wykonawcę. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna): a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) „Konsorcjum” składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt III.3) i pkt III.7) składa każdy z członków konsorcjum. 8. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zmawiającemu kalkulację ceny – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. 9. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie Zamawiającego są: a) kalkulacja ceny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1; b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 2; c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3; d) projekt umowy – załącznik nr 4; e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5; f) plik poglądowy logotypu WFOŚiGW w Krakowie – załącznik nr 6. g) plik poglądowy herbu Miasta Tarnowa - załącznik nr 7;

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła