Licytacja L-187-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-187-2018 - Testowa licytacja

Dane zamawiającego


Nazwa: turszczak, test
Adres pocztowy: test12 m. 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 87-800
Tel.: 222222222, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2020-05-15 17:25:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Testowa licytacja

Roboty budowlane

qwerty

qwerty@wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


asd

qwerty@wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


asdasd

150

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-04-22 14:48:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2020-05-15 17:25:00.

Dokładna data

Upływa 2020-05-22 17:25:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


sef

esf

ef

fesf

esf

Tak

esf

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

fes

ef

seff

es

IX. Termin związania ofertą


sefs

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


ef

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


efsfe

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


sffe

XIII. Informacje dodatkowe


s

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła