Licytacja L-188-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-188-2009 - Budowa drogi gminnej w m. Chojno Nowe

Dane zamawiającego

Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Szpitalna 15
22-130, Siedliszcze

Numer ogłoszenia w BZP:

156071

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-05 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o następujących parametrach: Długość drogi - 1357,54 m Szerokość korony projektowanej drogi wyniesie 5,50 m. w tym poboczy 2 * 0,50 m, natomiast na odcinku 20,00 m bezpośrednio przed włączeniem do drogi krajowej nr 12 zgodnie z warunkami GDDKiA oddział w Lublinie szerokość jezdni wynosić będzie 6,00 m a obustronnych poboczy po 1,00 m. Konstrukcję przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla następujących danych wyjściowych: - nośność drogi 100 kN - kategoria ruchu KR-1 - grupa nośności podłoża G-3, - obciążenie ruchem 10 Mg/oś, - klasa drogi D, - prędkość projektowa Vp = 50 km/h Przyjęto następującą konstrukcję przebudowy istniejącej jezdni na całości dróg wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi: a. Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4,00 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4,00 cm - Zasadnicza warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 20,00 cm - Warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 gr. 15,00 cm - Warstwa mrozoodporna z piasku gr. 7,00 cm b. Konstrukcja nawierzchni jezdni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 PN-S-96025:2000 gr. 4,00 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4,00 cm - Zasadnicza warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 20,00 cm

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 50 000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 1 294 660,88 zł brutto (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt zł 88/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-25 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego i niezbędnego doświadczenia będzie uważane wykonanie robót o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia w minimalnym zakresie budowy jednej drogi o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (nie mniej niż jedna praca przy budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto) 7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 600 000 zł. Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. .

IX. Termin wykonania zamówienia

do 31 lipca 2010.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.siedliszcze.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.siedliszcze.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje o wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania ofert. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 35 tys. zł (trzydzieści pięć tysięcy zł). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS w Chełmie o/Siedliszczu nr konta: 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 z adnotacją „wadium budowa drogi" - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-25 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-29 12:19:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła