Licytacja L-188-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-188-2011 - Papier kserograficzny O/ZUS Biłgoraj

I. Dane zamawiającego

Nazwa: O/ZUS Biłgoraj, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
Adres pocztowy: Kościuszki 103
Miejscowość: Biłgoraj, Kod pocztowy: 23-400
Tel.: (084) 688 12 02, Faks: (084) 686 69 74
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

209124-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-08-08 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Papier kserograficzny O/ZUS Biłgoraj
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego (kod CPV - 30.19.76.44 - 2) w asortymencie i ilości określonej poniżej: 1)Papier kserograficzny, biały, matowy, przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: -format A-3, -gramatura 80 +/- 3 g/m², -białość - min. 146 +/- 3 CIE, -wilgotność 3,8 - 5,0 %, -grubość 103 +/- 3 µm, -1 ryza = 500 szt. Wielkość zamówienia w ryzach - 30 2)Papier kserograficzny, biały matowy, przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: -format A -4, -gramatura 80 +/- 3 g/m², -białość - min. 161 +/- 2 CIE, -wilgotność 3,8 - 5,0 %, -grubość 108 +/- 3 µm, -1 ryza = 500 szt., Wielkość zamówienia w ryzach - 2 440 2. Parametry oferowanego papieru kserograficznego zawarte w załączanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej (dotyczące obu asortymentów) winny się mieścić w granicach zakreślonej przez Zamawiającego dopuszczalnej tolerancji +/- co oznacza, że każdy parametr oferowanego asortymentu zamawiający będzie oceniał czy mieści się on wraz z towarzyszącymi odchyłkami +/- w obrębie granic określonych opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 1. 3.Przykład: oferta X papieru o gramaturze 78 +/- 4 g/m² jest ofertą papieru, którego gramatura krańcowo zawiera się w granicach od 74 g/m² do 82 g/m². Taki papier w parametrze gramatury nie spełni warunku zamawiającego ponieważ nie mieści się w zakreślonych granicach gramatury od 77 g/m² do 83 g/m². Dolna granica gramatury takiego papieru tj. 74 g/m² wykracza poza dopuszczalne 77 g/m². Na takiej samej zasadzie zostaną ocenione wszystkie inne parametry oferowanych papierów kserograficznych. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionego papieru kserograficznego oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 31.12.2011.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
NIe wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty
W kategorii próbki opisy fotografie żąda się: a) Aktualnej specyfikacji techniczno - jakościowej producenta papieru zawierającej nazwę handlową oraz parametry techniczno-jakościowe oferowanego przez Wykonawcę rodzaju papieru kserograficznego (zawierającej w szczególności parametry wymagane przez Zamawiającego ujęte w cz. II Instrukcji przystąpienia do licytacji wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

Inne dokumenty

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji b) pełnomocnictwo - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy nie mogą dotyczyć treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszej części III instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 2.Nie stanowi zmiany istotnych postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego na który jest regulowane wynagrodzenie) 2)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; § 2 Dopuszczalne zmiany istotnych postanowień zawartej umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz warunki dokonywania takich zmian 1.Zmiana umowy w przypadku wystąpienia jednej, kilku lub kilku po sobie sytuacji określonych w ust. 3 wymaga każdorazowo zgody zamawiającego i wykonawcy i może być dokonana wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 2.Każda ze stron chcąc powołać się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 zobowiązana jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 3.Dopuszcza się poniższe zmiany zawartej umowy tj.: 1)Zmiany terminu wykonania umowy: Okolicznością stanowiącą podstawę zmiany terminu wykonania umowy jest wykorzystanie maksymalnej kwoty określonej w umowie przeznaczonej na realizację umowy lub wyczerpanie ilości asortymentu określonego w formularzu cenowym. Powyższe stanowi podstawę do wcześniejszego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z uwagi na fakt, że umowa stanie się bezprzedmiotowa. Termin wypowiedzenia umowy w tym przypadku wynosi 14 dni. 4.Wystąpienie jednokrotnie lub wielokrotnie siły wyższej np. klęski żywiołowej uniemożliwiającej wykonanie w terminie przedmiotu umowy zgodnie z Instrukcją wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Wówczas termin wykonania dostawy można przesunąć o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia zaistnienia siły wyższej. Niedotrzymanie terminu nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności wykonawcy za szkodę poniesioną przez drugą stronę. Naruszenie terminu dostawy nie wymaga w tym przypadku pisemnego aneksu do umowy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i instrukcjiwraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępnym na stronie www.zus.pl). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP oraz w Samouczku w pkt. 7 na stronie internetowej . Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po kliknięciu przycisku potwierdź. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. brutto. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po kliknięciu na zakładkę lista postąpień 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ którą Wykonawcy mogą licytować w dół - 25 000,00 zł. brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 12. Wykonawca, najkorzystniejszego (najtańszego) postąpienia elektronicznego przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego zał. nr 2 do instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępny na stronie www.zus.pl) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych asortymentów, określeniu wartości wszystkich asortymentów i określeniu wartości brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. 13. UWAGA: Cena brutto za wszystkie asortymenty wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzaną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-07-29 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

O/ZUS w Biłgoraju ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj Sala Obsługi Klienta w okienku INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-08-08 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-08-08 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 5 do ogłoszenia i instrukcji UMOWA nr zawarta w dniu pomiędzy Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103 , 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-17-57-785, REGON: 1775600094 reprezentowanym przez:1. Dyrektora - Zbigniewa Wasąga zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w , NIP: , REGON: działającą na podstawie pod numerem, prowadzonego przez ..reprezentowaną przez:1. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej o której mowa w art.74 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą Zakup papieru kserograficznego dla O ZUS w Biłgoraju zgodnie z ogłoszeniem oraz instrukcją wraz z opisem przedmiotu zamówienia i złożonym szczegółowym formularzem cenowym z dnia ..stanowiącym jako zał. nr.1 integralną część umowy. § 1Przedmiot umowy 1.Przedmiotem umowy jest zakup papieru kserograficznego według asortymentów i ilości zgodnie ze szczegółowym formularzem cenowym z dnia .., stanowiącym jako zał. nr 1 integralną część umowy. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionego papieru kserograficznego oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych ( więcej lub mniej zamówionego papieru w poszczególnych asortymentach) obowiązują ceny jednostkowe podane w szczegółowym formularzu cenowym. 3.Zmiana ilości ryz papieru w poszczególnych asortymentach nie może wpłynąć na przekroczenie maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. § 2 Zobowiązania stron 1.Zobowiązania wykonawcy: 1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w oparciu o zamieszczone ogłoszenie, instrukcję przystąpienia do licytacji a w szczególności o zawarty w niej opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy formularz cenowy na poszczególne asortymenty; 2)Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie samodzielnie bez udziału podwykonawców. 2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie przy udziale podwykonawców w zakresie: a) W przypadku realizacji części niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie powierzonej części do realizacji podwykonawcom. b) W zakresie podwykonawstwa zastosowanie będą mieć przepisy art. 647 1 KC. W przypadku określenia przez Wykonawcę w ofercie podwykonawstwa do umowy zostaną wprowadzone zamiast § 2 ust.1 pkt 2 zapisy oznaczone . 3)Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport zamawianego papieru kserograficznego wraz z kosztami ubezpieczenia i rozładunku do magazynu O/ZUS w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 103 w Biłgoraju w miejsce wskazane przez magazyniera. 4)Odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieprawidłową realizacją obowiązków przez pracowników wykonawcy ponosi wyłącznie wykonawca. 5)Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów. 6)Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar do magazynu mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 103 stosując cenę określoną w licytacji oraz ceny szczegółowe asortymentów wynikające ze szczegółowego formularza cenowego, po uprzednim powiadomieniu przez zamawiającego faksem lub e-mailem o zapotrzebowaniu ilościowym na poszczególne asortymenty papieru kserograficznego. 7)Termin wykonania każdorazowego zamówienia wynosi 7 dni od daty otrzymania zapotrzebowania ilościowo - asortymentowego przez Wykonawcę. 2.Zobowiązania zamawiającego: 1)Potwierdzenie na piśmie odbioru dostarczonej partii zamówionego papieru kserograficznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przez upoważnionego pracownika zamawiającego. 2)Jeżeli podczas odbioru dostarczonego papieru kserograficznego zostanie stwierdzone, że jest on wadliwy zostanie on zwrócony Wykonawcy bez regulowania za niego należności.3)Zamawiający dokona zapłaty za każdorazowe zrealizowanie dostawy zamówionej partii papieru kserograficznego na zasadach i w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy. 4)Zamawiający w okresie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów. § 3 Zasady rozliczeń 1.Maksymalna wartość realizacji niniejszej umowy brutto z podatkiem VAT wynosi .. zł. cena najkorzystniejszego postąpienia w licytacji elektronicznej Słownie .zł. 2.Wartość brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą papieru kserograficznego w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego, rozładunku w miejsce wskazane przez magazyniera oraz ubezpieczenia. 3.Ceny jednostkowe dostawy poszczególnych asortymentów papieru kserograficznego nie mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy.4.Maksymalna wartość przedmiotu umowy przedstawia wielkość do której będzie realizowana niniejsza umowa. Nie zrealizowanie całości umowy w ramach wartości określonej w ust.1 lub wielkości zamówienia określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy nie może stanowić podstawy roszczeń wobec zamawiającego. 5.Odpowiedzialność za kontrolę wykorzystania kwoty określonej w § 3 ust.1 w trakcie trwania niniejszej umowy ponosi Zamawiający. Przekroczenie powyższej kwoty przez Zamawiającego nie wpływa na prawa Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 6.Zamawiający ureguluje należność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego niniejszą umową dokonując przelewu na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe kwoty zobowiązania wynikającego z wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. 7.Bieg terminu zapłaty nie może się rozpocząć wcześniej niż dzień pisemnego odbioru przez zamawiającego zrealizowanego przedmiotu umowy lub jego części. 8.W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 9.Fakturę za zrealizowanie przedmiotu umowy należy adresować w sposób określony poniżej: NIP 521-30-17-228, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5, Oddział w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23 - 400 Biłgoraj i przekazać do Oddziału ZUS w Biłgoraju ul. Kościuszki 103 10.W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT nie będzie spełniać aktualnych w tym przedmiocie wymogów prawa lub będzie oznaczona inaczej niż w sposób określony w ust. 9, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu otrzymania faktury korygującej. 11.Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi w terminie określonym w § 3 ust. 6 przelać na konto Wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu). § 4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie wymagane § 5 Udzielona gwarancja 1.Na zrealizowane dostawy poszczególnych partii papieru kserograficznego Zamawiającemu przysługuje rękojmia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 2.Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu rękojmi na każde pisemne żądanie zamawiającego dokona wymiany wadliwej partii papieru lub wadliwych ryz papieru. 3.Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii lub ryz papieru niezwłocznie ale nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego (e-mailem, faksem, listownie). 4.Jeżeli wykonawca nie wymieni wadliwej partii lub wadliwych ryz papieru w powyższym terminie zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego kupna papieru a powstałymi kosztami obciążyć wykonawcę. § 6 Prawo odstąpienia od umowy 1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym z powodów określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3.Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. § 7 Zmiana umowy 1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.§ 8 Cesja Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji związanych z umową. § 9 Porozumiewanie się stron 1.Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 2.Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane: 1)Osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 2)Listem poleconym lub faxem za bezzwłocznym, potwierdzeniem Strony, która je otrzymała w tej samej formie. 3.Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy składane będą na następujące adresy Stron: 1)dla Zamawiającego - ul.T Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, fax (084) 686 69 74, 2)dla Wykonawcy - .., fax 4.Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne i złożone tej Stronie. 5.Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 1)Ze strony Zamawiającego: a)Jacek Blicharz - Naczelnik Wydziału Administracji i Remontów, tel. (84) 688 13 39, 2)Ze strony Wykonawcy - . § 10 Kary umowne i odszkodowania 1.Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu: a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji licząc od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin realizacji umowy określony w § 2 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy, chyba, że wynikło to z okoliczności leżących po stronie zamawiającego b)Za opóźnienie w usunięciu wad towaru stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia chyba, że wynikło to z okoliczności leżących po stronie zamawiającego c)za odstąpienie od umowy przez wykonawcę w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy. d)za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy. 2.Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych.3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur. § 11 Termin realizacji umowy 1.Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy tj. od dnia ..r. do dnia 31.12.2011 r. włącznie. § 12 Siła wyższa 1.Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej stanowić będą przeszkodę w ich wypełnieniu. 2.Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia powstania tych okoliczności.3.Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. § 13 Spory 1.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona poszkodowana zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Strony przeciwnej. 2.Strona której zgłoszono reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony zgłaszającej reklamację w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. 3.Jeżeli Strona, której zgłoszono reklamację odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie Strona przeciwna może zwrócić się do sądu powszechnego.4.W przypadku nie usunięcia szkody spowodowanej nieprawidłowym wykonaniem obowiązków przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający usunie ją we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę. 5.Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszej umowy uprzednio nie uznane przez stronę przeciwną rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 14 Postanowienia końcowe 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 2.Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.3.Wykaz załączników do umowy: - Zał. Nr 1 - Szczegółowy formularz cenowy wykonawcy 4.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: -Jacek Blicharz - Wydział Administracji i Remontów, tel. (084) 688 13 39, -Lidia Wojtczak - Wydział Administracji i Remontów, tel. (084) 688 12 38 W sprawach proceduralnych: -Dariusz Cios - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (084) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103. -Sabina Nizio - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, tel. (084) 688 12 02. 2.Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Przedmiotowe ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 20.07.2011r.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła