Licytacja L-188-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-188-2012 - Dostawa systemu informacji prawnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Skarbowa w Katowicach, Izba Skarbowa w Katowicach
Adres pocztowy: Damrota 25
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-022
Tel.: 32 2076000, Faks: 32 2076010
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

209602-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-07-04 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu informacji prawnej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na użytkowanie dla Izby Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, dla lokalizacji w Częstochowie oraz dla Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ZKP-6/2012. Instalacja systemu na serwerze udostępnionym przez Zamawiającego dla stanowisk stacjonarnych bez limitu jednoczesnych dostępów. Dostawa licencji na użytkowanie systemu dla 12 stanowisk mobilnych, (bez konieczności podłączenia do internetu). Dostęp do aktualnej bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego - 5 jednoczesnych dostępów sieciowych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od 6 sierpnia 2012 do 31 grudnia 2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia - załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie w licytacji elektronicznej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który posiada na własnym rachunku środki finansowe lub ma zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 20.000 zł. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Jeżeli Wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów wówczas zobowiązany jest przedłożyć: a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji środków finansowych na czas realizacji zamówienia, b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty, na zdolności finansowej których Wykonawca będzie polegał, posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową ww. podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Brak wymaganych oświadczeń i informacji będzie oceniany jako niespełnienie warunku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza, za swoją zgodą, korzystne dla Zamawiającego zmiany w treści umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://licytacje.uzp.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest darmowa). 1.2. Wykonawca w celu umożliwienia Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl oraz przekazać Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji informacji o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC lub równoważny z systemem operacyjnym WINDOWS/LINUX oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższa Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarka równoważna, podłączona do sieci internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiajacy ustalił cenę wywoławczą na kwotę 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). 3. Od otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji. 4. Wykonawca, który zamierza złożyć postąpienie korzystniejsze musi tego dokonać w czasie 3 minut od ostatniego złożonego postąpienia. Niezłożenie przez Wykonawców postąpienia w tym czasie spowoduje zakończenie licytacji. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych (grosze należy oddzielić kropką). Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego, a w szczególności koszty dostawy oprogramowania oraz nośników z aktualizacjami do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia, koszty szkolenia pracowników w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia oraz należny podatek VAT. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-06-28 08:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, pokój nr 5

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-07-04 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-07-04 10:10:12

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy załącznik nr 4 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, który stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła