Licytacja L-188-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-188-2013 - Zakup i dostawa papieru ksero

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Paweł Kęsiak, Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu
Adres pocztowy: 11 Listopada 37/59
Miejscowość: Radom, Kod pocztowy: 26-600
Tel.: 48 3452305, Faks: 48 3452002
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

197084-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-12 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa papieru ksero
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru: 1. O formacie A4 w szacunkowej ilości 31.000 ryz (1 ryza - 500 kartek), przeznaczonego do urządzeń kserograficznych, drukarek laserowych i atramentowych, wybielanego bezchlorowo, bezpyłowego odpornego na starzenie, o podanych niżej parametrach: gramatura 80 plus - minus 3 g na m2 (wg ISO 536), białość CIE: nie mniej niż 146 plus - minus 3 CIE (wg. ISO 11475), wilgotność: poniżej 5,0 % (wg. ISO 287), gładkość: 200 plus - minus 50 cm3 na min, grubość: 106 plus - minus 3 mikrometry (wg ISO 534), nieprzezroczystość większa lub równa 90 % (wg ISO 2471) 2. O formacie A3 w szacunkowej ilości 200 ryz (1 ryza - 500 kartek), przeznaczonego do urządzeń kserograficznych, drukarek laserowych i atramentowych, wybielanego bezchlorowo, bezpyłowego odpornego na starzenie, o podanych niżej parametrach: gramatura 80 plus - minus 3 g na m2 (wg ISO 536), białość CIE: nie mniej niż 146 plus - minus 3 CIE (wg. ISO 11475), wilgotność: poniżej 5,0 % (wg. ISO 287), gładkość: 200 plus - minus 50 cm3 na min, grubość: 106 plus - minus 3 mikrometry (wg ISO 534), nieprzezroczystość większa lub równa 90 % (wg ISO 2471).Wydanie towaru nastąpi w dostawach częściowych - do każdej z jednostek wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,- Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zmawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to winno zawierać sposób udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci przy realizacji zamówienia, 2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, 3. Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej - jego wzór, wraz z wzorami oświadczeń opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego bip.mazowiecka.policja.gov.pl 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym także w przypadku spółki cywilnej) wymagane jest określenie pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ 2. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła Wykonawcy. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do chwili jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, a cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ogłoszeniu o zamówieniu. Wylicytowana najkorzystniejsza cena brutto ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy, w tym również koszty transportu. 5.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający ustalił wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 500,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest niższa od minimalnego postąpienia. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni wykaz asortymentowo - ilościowy, którego wzór został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego: bip.mazowiecka.policja.gov.pl obrazujący zaoferowaną w licytacji cenę łączną w cenach jednostkowych, oraz wskaże markę oferowanego papieru oraz jego parametry techniczne. Wypełniony i podpisany wykaz asortymentowo – ilościowy stanowić będzie załącznik do umowy. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną przedstawioną w toku licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-05-29 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Sekcja Zamówień Publicznych pok. 801

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-12 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-12 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej bip.mazowiecka.policja.gov.pl Sprawa nr 59/13

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła