Licytacja L-191-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-191-2009 - Sprzątanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego

Dane zamawiającego

Izba Celna, w Szczecinie
Energetyków 55
70-952, Szczecin

Numer ogłoszenia w BZP:

321918

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-07 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie . 2. Szczegółowy zakres usługi obejmujący lokalizacje, charakter pomieszczeń, ich wielkość, częstotliwość sprzątania i wymagania odnośnie zakresu usługi zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie aukcji i licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych , pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu, bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer z systemem operacyjnym Windows/Linux, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączenie do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie aukcji i licytacji elektronicznych UZP. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują cenę oferty brutto za wykonanie całego zamówienia, tj. sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego obiektów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy. 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300,00 zł. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Dla uzyskania aktualnych informacji stronę należy „odświeżać”. 7. Po zakończeniu licytacji system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zwyciężyła. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 8. Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin).

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-29 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki: a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. 2.Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.Spełnianie warunków określonych w ust.1 oceniane będzie poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; b) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie objętym przedmiotem niniejszego postępowania; c) oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarte na druku „Wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej” - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia; 2.Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej stronie klauzulą " ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez wykonawcę. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3.W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres oraz podpisane przez mocodawcę, bądź jego kserokopia poświadczona przez mocodawcę albo notariusza "za zgodność z oryginałem". Pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy: - Wykonawca jest reprezentowany przez osobę inną niż określona w dokumencie rejestracyjnym, - Wykonawcę reprezentować będzie jedna osoba fizyczna, a dla firmy przewidziano reprezentację wieloosobową, - Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę podpisana zostanie umowa z okresem jej obowiązywania od dnia 01.12.2009r. do dnia 30.11.2010r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.ic-szczecin.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wypełnienia „Formularza cenowego”, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do umowy, zgodnie z którym oprócz ceny Wykonawca przedstawi ilość osób oraz ilość godzin dziennego czasu pracy osób, które wykonywać będą usługę sprzątania. Godziny pracy ustalone zostaną przed podpisaniem umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-29 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-01 09:40:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła