Licytacja L-191-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-191-2016 - MODERNIZACJA PUSTOSTANÓW ZZK-WP/3408/98/16

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZK, Zarząd Zasobu Komunalnego
Adres pocztowy: Św. Elżbiety 3
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-111
Tel.: 071/7778400, Faks: 071/7777506
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

305585

Termin otwarcia licytacji:

2016-09-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA PUSTOSTANÓW ZZK-WP/3408/98/16
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje wykonanie m. in.: 1) prac murarsko-tynkarskich, 2) posadzkarskich, 3) stolarskich, 4) instalacji sanitarnych wraz z wymianą urządzeń i armatury, 5) instalacji elektrycznych wraz z wymianą osprzętu i zabezpieczeń, 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 17) wzoru umowy. 3. Niniejsze postępowania stanowi część zamówienia na remonty pustostanów w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez Zamawiającego. Przedmiot tej części zamówienia będzie realizowany w lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych przy ulicy Ks. Witolda 33/1 i Świętokrzyskiej 57/5 we Wrocławiu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że roboty w lokalu przy ulicy Świętokrzyskiej 57/5 zostaną wykonane w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wadium nie jest wymagane.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający informuje, że uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł i obejmuje prace: remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym. Należy przedstawić wykaz robót budowlanych z podaniem rodzaju robót (zakres prac zrealizowanego zamówienia), wartości robót (brutto), daty wykonania robót (mm-rrrr-mm-rrrr), miejsca wykonania robót (nazwa miejscowości, ulica, nr budynku), Zleceniodawcy robót (nazwa Zleceniodawcy, adres Zleceniodawcy - nazwa miejscowości, ulica, nr budynku) – Oświadczenia Wykonawcy, dotyczące wymaganego doświadczenia – wzór załącznik nr 4 do Instrukcji oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: a) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, b) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót. Należy przedstawić „Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia” - wzór załącznik nr 5 do Instrukcji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: a) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, b) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót. Należy przedstawić „Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia” - wzór załącznik nr 5 do Instrukcji.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
określone we wzorze umowy

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.zzk.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

opisane w instrukcji dla Wykonawców i w ogłoszeniu o zamówieniu BZP 305585-2016

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na modernizację gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicy Ks. Witolda 33/1 i Świętokrzyskiej 57/5 we Wrocławiu jest licytacją 1 - etapową. 2. Zaproszeni przez Zamawiającego Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) w formie elektronicznej, podlegające automatycznej klasyfikacji za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia, tj. w dniu licytacji wyznaczonej w zaproszeniu przez Zamawiającego, w godz. 10.00 – 10.30 (wg czasu systemowego odliczanego na stronie, na której prowadzona jest licytacja). 3. W trakcie trwania licytacji Wykonawca ma prawo złożyć więcej niż jedną ofertę (postapienie). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. 6. W toku licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą za modernizację gminnych lokali mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia kwotę 133 984,34 zł brutto. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-09-19 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

pok. 13, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu lub Kancelaria Ogólna w siedzibie ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3, można przesłać na adres ZZK ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-09-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-09-28 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3 % ceny podanej w trakcie licytacji.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła