Licytacja L-191-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest DAW_BRUK z ofertą o wartości 310000PLN.
Dane zwycięzcy:
DAW_BRUK - Dawid Sarzyński, DAW-BRUK Sarzyński Dawid
Srebrzyszcze 51a
22-100, Chełm


Ogłoszenie o zamówieniu L-191-2018 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Janów

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

549415-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-05-15 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Janów

Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Janowie obejmuje: - przygotowanie terenu (karczowanie drzew i zakrzaczeń, oczyszczenie terenu z karpiny) - roboty ziemne (przemieszczanie ziemi spycharkami, formowanie i zagęszczanie nasypów) - ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej i wykonanie trawników dywanowych, - utwardzenie terenu z kostki brukowej, posiadającej odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty, spełniające normy PN-EN 1338 lub równoważnej, PN-EN 1319 lub równoważnej, PN-EN 1340 lub równoważnej i PN-EN 13198 lub równoważnej, w kolorze: szarym i grafitowym (schody terenowe: stopnie grafitowe, podstopnice szare; korona terenu: grafitowa; okręg: w kolorze grafitowym, półkole: w kolorze szarym. preferowana kostka brukowa typ classico semmerlock i pastella semmerlock. - warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm zagęszczone, - podbudowa: – warstwa dolna z kruszywa łamanego sortowanego 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm – 270 m2, wartswa górna z kruszywa łamanego sortowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm – 270 m2, warstwa górna z kruszywa łamanego sortowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm – 430 m2, - krawęźniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu 40 m – 258 mb, - obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 20 m – 322,42 m, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 161,604 m2 , w tym: - siedziska – 161,604 m2, dojścia – 80,950 m2, korona widowni – 88,80 m2, - stopnie – 25,9 m2, - nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 266,6 m2, w tym : scena – 113,1 m2, przedscenie o szer. 4,0 m z aneksem i dojściem – 152,9 m2 - instalowanie wyrobów metalowych: - stalowe podstawy siedzisk; słupki z przyciętej rury prostokątnej 180x100x4 mm mocowane na dyble do krawężników, rozstawione co 2-3 siedziska (250 szt.), - belki z wygiętych rur kwadratowych 50x50x3 mm przyspawane do słupków, - listwy siedzisk drewniane, lakierowane – 1040 m. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji,w skład której wchodzą:  Projekt budowlany,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  Przedmiar robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, w szczególności operatorzy sprzętu, kierowcy, robotnicy, których zakresem zamówienia (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 8 Projektu umowy.

www.ugchelm.bip.lubelskie.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 285.149,58 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 10.000,00 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-05-07 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-05-15 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-05-15 10:14:16

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednego zamówienia polegające na budowie lub przebudowie chodników/nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 350,0 m2

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wzywa Wykonawców do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwanym dalej wnioskiem) oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunku udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) (wzór załącznik nr 1A), 2) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 1B), 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 3), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w III.1.3). 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 (załącznik nr 4). Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. Wzory oświadczeń zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie http://ugchelm.bip.lubelskie.pl.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


28 września 2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Załącznik Nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Projekt umowy Umowa na roboty budowlane zawarta dnia ............................... r., w ……………… pomiędzy: Gminą Chełm z siedzibą w Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103 zwaną w dalszej części umowy dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Pana Wiesława Kociubę – Wójt Gminy Chełm przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełm – Pani Zofii Ostapiuk zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” a *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez .......... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy , *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy , wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: Oświadczenia Stron 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy. 3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Janów” 2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 1) projekt budowlany, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiar robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. § 2 Terminy realizacji 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 28.09.2018 r. z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru. 4. Wykonawca powinien zgłosić od odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy. § 3 Wynagrodzenie 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………………………………………………………………………………………… zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ………………………………………………………………………… zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………….………………………………………..……….zł (słownie: ………………………………………………………..…………......................................................................………). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 5. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. § 4 Obowiązki stron 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz dziennika budowy, 2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o których mowa w § 2 ust. 1 3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: a) wykonaniu robót zanikających, b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania budynku, 7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności, 8) uiszczanie opłat za: a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia, 23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 24) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 26) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania. 3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z odzysku. 7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji. § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane jedną fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo. 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek: 1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane. 2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. 4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy. 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. 12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: Gmina Chełm ul. Gminna 18, 22-100 Chełm (NIP: 563-21-61-349) i wskazuje jako płatnika Urząd Gminy Chełm ul. Gminna 18 22-100 Pokrówka 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 17. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację (kosztorys złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy). 18. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył kosztorys wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 19. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, 20. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 20 lit 2) nie były objęte w kosztorysie o którym mowa w ust. 19, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD. § 6 Odbiory robót 1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego. 2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. 4. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania czynności odbiorowych. 5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 6. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 7. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych: 1) dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 4) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 6) inwentaryzację geodezyjną 7) kosztorysy powykonawcze na poszczególne zakresy robót z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie wykonanych robót i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowiących załącznik do umowy; 8) kopie pism wraz z wszystkimi załącznikami, które wykonawca składał na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB). § 7 Wady podczas odbioru 1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki wysokości 2000,00 zł. 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. § 8 Podwykonawcy 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, Podwykonawcy, jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie. 1a. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujące części zamówienia: 1) ...................................................... (część zamówienia, firma Podwykonawcy / imię i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy) 2) ...................................................... (część zamówienia, firma Podwykonawcy / imię i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy) 1b. Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 – j. t.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest: ....................... (firma Podwykonawcy / imię i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy). 1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1a - 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia, a które miały być realizowane przez Podwykonawcę wskazanego w ust. 1b. 1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia określonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy. Zmiana następuje na zasadach określonych w ust. 1. 2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2, 3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, 6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy 7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3. 7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. § 9 Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………………….; 2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… . 2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach odrębnej umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 4. Wykonawca ustanawia: 1) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 7. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 1) prowadzenia dziennika robót, 2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów, 3) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 4) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 7) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorów częściowych; 8) uczestniczy w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, 9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. § 10 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu przejęcia placu budowy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. § 11 Ubezpieczenie 1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy. 2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1. 3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 4. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 3, będzie obciążać w całości Wykonawcę. 5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem realizacji kontraktu, wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy przedstawia kolejną polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1 lub 6 może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. § 12 Gwarancja, rękojmia 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na okres 60 miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 5. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 4, wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 15. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 6) zawieszeniu działalności 16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie. 17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 20. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji, 2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji, 3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat. § 13 Klauzula zatrudnienia 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 14 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w § 2 b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 100,00 złotych, c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z budynku, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych, d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych, e) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10, k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 l) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3, 2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony. 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty. 4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. § 15 1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty. 5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. § 16 Odstąpienie od umowy 1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych, b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy, c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych, g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazał Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 11, j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3; 2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego, 2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu umowy, 3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, 4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem rozliczenia. § 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy. 14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. § 18 Zmiany umowy 1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania prz

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła