Licytacja L-192-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-192-2009 - j

Dane zamawiającego

bertol, q
sdf 2 m. 2
20-222, lodz

Numer ogłoszenia w BZP:

gh

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

y

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

j

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

f

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-28 15:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

j

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

gf

VIII. Termin związania ofertą

g.

IX. Termin wykonania zamówienia

f.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

f

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

f

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

f

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

f

Informacje o wadium:

f

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-28 15:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła