Licytacja L-192-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-192-2010 - Zakup materiałów eksploatacyjnych dla UMT

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jerzy Jakus, Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

148329-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów eksploatacyjnych dla UMT
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa . Szczegółowy wykaz materiałów objętych zamówieniem zawiera zał. nr 1. W załączniku podano przewidywane ilości towarów. Dostawy będą odbywały się do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, ul. Nowa 3, ul. Goldhammera 3, ul. Mickiewicza 2, ul. Gumniska 30, w dni powszednie w godzinach 8 00-15 00. Każdorazowo dostawy będą odbywały się na podstawie kierowanych do Dostawcy pisemnych zapotrzebowań, zawierających wskazanie asortymentu wraz z ilością. Zapotrzebowanie przesłane zostanie faksem najpóźniej w terminie do 10 – go dnia każdego miesiąca Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności zrealizowania pilnej dostawy, zapotrzebowanie może zostać skierowane do Dostawcy także w innym terminie. Każda dostawa musi zostać zrealizowana nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego. UWAGA: Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Oferowany towar musi być równoważny co do asortymentu wskazanego przez zamawiającego pod względem parametrów jakościowych i wydajnościowych. Towar nie może być gorszej jakości niż produkty wskazane poniżej. W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać (najpóźniej w dniu podpisania umowy), że oferowany przez niego towar spełnia wymagania towaru określonego przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Zamawiający zastrzega, iż wskazane ilości są wartościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty 30.12.51.20-8
30.19.21.12-9
30.19.23.00-4
30.12.43.00-7

Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2010 r

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1) Wykonawcy składający wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 900,00 zł do dnia 28.06.2010 r. do godz. 8.00. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych i winno obejmować okres 30 dni począwszy od dnia rozpoczęcia licytacji. 2) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Krakowie, Filia w Tarnowie Nr 63 1130 1150 0012 1084 7320 0003, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „wadium – „Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa ”. Wadium musi znaleźć się na koncie zamawiającego nie później niż w dniu 28.06.2010 r. do godziny 8.00 a oryginał dokumentu potwierdzającego wpłacenia wadium należy złożyć w Wydziale Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 214 lub przesłać na adres: Wydział Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pokój 214 do 28.06.2010 r. godzina 8.00. 3) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 214 lub przesłać na adres: Wydział Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pokój 214 do 28.06.2010 r. godzina 8.00. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt X.1).a).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt X.1).a).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt X.1).a).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt X.1).a).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt X.1).a).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

1) Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę: 30 dni. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

portal.tarnow.bip-gov.info.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, podczas której uzyskają LOGIN oraz do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej z podaniem uzyskanego LOGIN-u i wpłacenia wadium. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej portal.tarnow.bip-gov.info.pl 2) Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 3) Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4) Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (22) 632 28 84. 5) Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 6) Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2) Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 3) Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4) W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 5) Cena wywoławcza:102.000,00 zł (brutto). 6) Minimalny krok postąpienia: 300,00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7) System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-17 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Tarnowa-Biurze Obsługi Mieszkańców, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4 pok., 1A

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-28 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej: portal.tarnow.bip-gov.info.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła