Licytacja L-192-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-192-2014 - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Agata Szewczyk, Przewozy Regionalne sp. z o. o.
Adres pocztowy: Wileńska 14a
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-414
Tel.: +48 783 824 076, Faks: +48 22 47 33 40
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

L-192-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-06-27 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie (zwane dalej „Ogłoszeniem”), prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej (zwanej dalej „licytacją”) na podstawie Kodeksu cywilnego. W związku z tym, że przedmiotowe zamówienie ma charakter sektorowy (zgodnie z definicją w art. 132 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), a jego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek w następujących ilościach i formatach: 1) 18 777 ryz – format A4, 2) 212 ryz 1 – format A3. 3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania techniczne: 1) gramatura 80± 2 [g/m²], 2) białość 161± 2 w/g skali białości CIE, 3) grubość 108 ± 3 [µm], 4) gładkość 180 + 50 [cm³/min], 5) wilgotność 3,5-5,0 %, 6) nieprzezroczystość min. 91%. 4. Na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w ust. 3, Wykonawca musi złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, dokument potwierdzający parametry techniczne oferowanego papieru do drukarek i kserokopiarek. Dokument ten musi być wystawiony przez producenta oferowanego papieru. 5. Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek będzie realizowana do jednostek wykonawczych Zamawiającego oraz Centrali w Warszawie i Poznaniu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Całość zamówienia powinna być wykonana w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia raz w każdym z 4 trzymiesięcznych okresów. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słonie: dwa tysiące złotych). Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną na platformie internetowej pod adresem: www.licytacje.uzp.gov.pl).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przewozyregionalne.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-06-26 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-06-27 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-06-27 10:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o licytacji zamieszczonym na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl pod numerem PR-19/2014.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła