Licytacja L-192-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-192-2016 - Modernizacja pustostanów ZZK-WP/3408/102/16

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZK, Zarząd Zasobu Komunalnego
Adres pocztowy: Św. Elżbiety 3
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-111
Tel.: 071/7778400, Faks: 071/7777506
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

306262-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-10-03 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pustostanów ZZK-WP/3408/102/16
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Niniejsze postępowania stanowi część zamówienia na remonty pustostanów w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez Zamawiającego. Przedmiot tej części zamówienia będzie realizowany w lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych przy ulicy Mierniczej 24/12, Ołbińskiej 7/9, Łukasińskiego 10/20, Ołbińskiej 20/2, Ołbińskiej 18/10 we Wrocławiu. Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje wykonanie m. in.: 1) roboty murarsko-tynkarskie, 2) roboty podłogowe, 3) roboty posadzkarskie i okładzinowe, 4) roboty stolarskie, 5) roboty okładzinowe, 6) roboty malarskie, 7) instalacje sanitarne wraz z wymianą osprzętu, 8) instalacje elektryczne wraz z wymianą osprzętu, 9) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 17)wzoru umowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.30.00.00-0
45.31.00.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że roboty w lokalu przy ulicy: 1) Ołbińskiej 18/10 zostanie wykonany w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, 2) Ołbińskiej 7/9, Ołbińskiej 20/2 zostaną wykonane w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 3) Mierniczej 24/12, Łukasińskiego 10/20 zostaną wykonane w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wadium nie jest wymagane

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający informuje, że uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł i obejmuje prace: remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym. Należy przedstawić wykaz robót budowlanych z podaniem rodzaju robót (zakres prac zrealizowanego zamówienia), wartości robót (brutto), daty wykonania robót (mm-rrrr-mm-rrrr), miejsca wykonania robót (nazwa miejscowości, ulica, nr budynku), Zleceniodawcy robót (nazwa Zleceniodawcy, adres Zleceniodawcy - nazwa miejscowości, ulica, nr budynku) – Oświadczenia Wykonawcy, dotyczące wymaganego doświadczenia – wzór załącznik nr 4 do Instrukcji oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: a) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, b) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót. Należy przedstawić „Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia” - wzór załącznik nr 5 do Instrukcji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: a) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, b) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót. Należy przedstawić „Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia” - wzór załącznik nr 5 do Instrukcji.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwanym dalej też „wnioskiem”), oprócz oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 2 i 3), także: 1) Oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego wymaganego doświadczenia (wzór – załącznik nr 4) wraz z dowodami określającymi, czy wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) Oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór – załącznik nr 5), 3) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 6). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – „Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu” - wzór załącznik nr 6 do Instrukcji. 7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – zapis ten oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu (tj. podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) w realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza także informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu o zamówieniu i w niniejszej Instrukcji mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form, w jakich mogą być składane. Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 6 do Instrukcji.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Określone zostały we wzorze umowy, będącym załącznikiem do Instrukcji dla wykonawców, dostępnym na stronie Zamawiającego bip.zzk.wroc.pl

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.zzk.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. W celu wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załączeniem dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej Instrukcji. 2. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca winien zarejestrować się na platformie licytacji, tj. na stronie: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, w celu uzyskania loginu, który następnie w treści wniosku przekazuje Zamawiającemu. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie podania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 3. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem wskazanym powyżej. 4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na modernizację gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicy Mierniczej 24/12, Ołbińskiej 7/9, Łukasińskiego 10/20, Ołbińskiej 20/2, Ołbińskiej 18/10 we Wrocławiu jest licytacją 1 – etapową. 2. Zaproszeni przez Zamawiającego Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) w formie elektronicznej, podlegające automatycznej klasyfikacji za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia, tj. w dniu licytacji wyznaczonej w zaproszeniu przez Zamawiającego, w godz. 10.00 – 10.30 (wg czasu systemowego odliczanego na stronie, na której prowadzona jest licytacja). 3. W trakcie trwania licytacji Wykonawca ma prawo złożyć więcej niż jedną ofertę (postąpienie). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. 6. W toku licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą za modernizację gminnych lokali mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia kwotę 111 495,08 zł brutto. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto. 9. Po zamknięciu licytacji Zamawiający wezwie Wykonawcę, który zaoferował w chwili zamknięcia licytacji najniższą cenę brutto do złożenia Formularza oferty i Formularza cenowego (wzór załącznik nr 9 i 10) oraz kosztorysów ofertowych, które należy przygotować zgodnie z opisem zawartym w rozdz. IX Instrukcji. Wymagane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia licytacji lub w terminie późniejszym wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-09-21 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski należy składać w formie pisemnej Adres: ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok 13, lub Kancelaria Ogólna w siedzibie ZZk przy ul. św. Elżbiety 3, można przsłać na adres ZZK ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-10-03 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-10-03 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3 % ceny podanej w trakcie licytacji. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA nr 09 1020 5226 0000 6802 0417 2755. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w dniu podpisania umowy w Dziale Zamówień Publicznych i Umów, Wrocław, ul. Grabiszyńska 257, pokój nr 101. 7. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie, bezwarunkowo na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, 3) warunkiem wypłaty kwoty gwarantowanej może być jedynie przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych oraz wyjaśnieniem, na czym to nie wywiązanie polega. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione/zwrócone w wysokości 70 % w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad, czyli ostatniego lokalu wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za ostatni lokal.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zmiany umowy zgodne z art. 144 ustawy Pzp. określone zostały we wzorze umowy, będącym załącznikiem do Instrukcji dla Wykonawców, dostępnym na stronie Zamawiającego bip.zzk.wroc.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła