Licytacja L-192-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest wiki z ofertą o wartości 20830PLN.
Dane zwycięzcy:
wiki - Jacek, JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
ELIZÓWKA11 F
21-003, CIECIERZYN


Ogłoszenie o zamówieniu L-192-2017 - Wykon.i dostaw.gadże. promocyj.na potrzeby UM L-n

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

516429-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-07-05 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykon.i dostaw.gadże. promocyj.na potrzeby UM L-n

Dostawy

1. Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin: a/ Kubki ceramiczne- nakład 100 sztuk b/ Pojemniki na przybory biurowe w kształcie kosza na odpady- nakład 1000 sztuk c/ Drewniane zestawy układanek logicznych- nakład 100 sztuk d/ Magnesy na lodówkę- nakład 15000 sztuk .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10110

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10110

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ( w tym podatek VAT w wysokości 23%- dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT) w szczególności: a) koszty związane z zakupem gadżetów, b) koszty związane z przygotowaniem prototypów oraz ich dostawą, c) koszty związane z drukiem oraz tłoczeniem logo oraz napisów na gadżetach, d) koszty dostawy. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 20.900,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych) PLN.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

20

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-06-22 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-07-05 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-07-05 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

.

.

.

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej- w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców- w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.3. pełnomocnictwo:3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1,2 winny być przedstawione formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem.5. Dokument, o którym mowa w pkt. III.3) winien być złożony w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie dokumenty z pkt. III winien złożyć każdy z wykonawców.7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Termin związania ofertą


20.07.2017

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin realizacji przedmiotu zamówienia- 36 dni kalendarzowe od daty otrzymania plików graficznych w tym: a/ 10 dni kalendarzowych na przedstawienie Zamawiającemu prototypów celem akceptacji, b/ 5 dni kalendarzowych od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów, c/ 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji prototypów na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego. Przekazanie plików graficznych (logotypy sygnet Marki EkoLublin) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nastąpi w okresie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Postanowienia wstępne § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych dla UM Lublin w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiot umowy § 2 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla UM Lublin: Kubki ceramiczne - nakład 100 sztuk Pojemniki na przybory biurowe w kształcie kosza na odpady - nakład 1000 sztuk Drewniane zestawy układanek logicznych - nakład 100 sztuk Magnesy na lodówkę - nakład 15000 sztuk 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Przekazanie plików graficznych (logotypy, sygnet Marki EkoLublin) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nastąpi w okresie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie : - 36 dni kalendarzowych od daty otrzymania plików graficznych w tym: a) 10 dni kalendarzowych na przedstawienie Zamawiającemu prototypów celem akceptacji, b) 5 dni kalendarzowych od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów, c) 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji prototypów na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin. 2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do prototypu, o którym mowa w ust.1. pkt a) Wykonawca przedstawia poprawiony prototyp do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w ust.1 pkt a) i b). 3. Dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 6. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Panią Paulę Nogę, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Lublin, tel. 81 466-26-40, e-mail: paula.noga@lublin.eu oraz Panią Joannę Jaroszuk - Oniszko, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Lublin, tel. 81 466-26-40, e-mail: joanna.oniszko@lublin.eu. § 5 1. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem przedmiot umowy do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, we wskazane przez Zamawiającego miejsce, znajdujące się przy ul. Zana 38 w Lublinie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym) we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych, oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. §6 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo - odbiorczego (załącznik nr 3 do Umowy) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy najpóźniej 3 dni kalendarzowe po dostawie. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą email. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z siedziby Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin. 3. Jeśli Wykonawca nie odeśle podpisanego protokołu, o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni, Zamawiający uzna to za jego akceptację. 4. Po usunięciu stwierdzonych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia umowy, o których mowa w § 9 ust. 3 § 7 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …....................................... 2) …....................................... § 8 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ......... zł brutto (słownie: ........złotych) w tym kwota w wysokości ........ zł netto (słownie:...... złotych) i należny podatek VAT ....... zł (słownie: ..... złotych ). Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie cen jednostkowych poszczególnych gadżetów zgodnie z fakturą wystawioną w oparciu o ceny w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania oraz należny podatek VAT 23%, w szczególności: a) koszty związane z zakupem gadżetów, b) koszty związane z przygotowaniem prototypów oraz ich dostawą, c) koszty związane z drukiem oraz tłoczeniem logo oraz napisów na gadżetach, d) koszty dostawy. 3.Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po uprzednim odbiorze przedmiotu Umowy. 4.Podstawą zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany bez uwag przez obie strony. 5.Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811. 6.Środki na realizację Umowy zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin na 2017 rok: dział 900, rozdział 90095, § 4300 – w ramach zadań Edukacja ekologiczna OŚ/W/131/47/10/0352. § 9 1.W razie przekroczenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3, Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1. 2.W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 10 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od Umowy. 3.W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi rozbieżność w dostarczonych gadżetach w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiającego prototypów, lub braki w ilości otrzymanych materiałów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub naprawienia przedmiotowych rozbieżności. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego rozbieżności w terminie 3 dni kalendarzowych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 4.Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 5.Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również po trzykrotnym braku akceptacji prototypu przedłożonego przez Wykonawcę. 7.Strony mogą odstąpić od Umowy w terminie 21 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 8.Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych. § 10 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 11. § 11 Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy : 1) zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 2) zmiana kwoty i stawki podatku oraz wynagrodzenia brutto, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. § 13 Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie. § 14 Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej, w wysokości: 500,00 PLN ( słownie: pięćset złotych); 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:- pieniądzu;- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;- gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 ro utworzeniu Polskej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 10, poz. 1158 z późn.zm.) . 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO .A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem " Wadium: wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 7 przed terminem wskazanym przez zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych; 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła