Licytacja L-193-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-193-2010 - Artykuły spożywcze

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: Poleczki 33
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-822
Tel.: (22) 5950730, Faks: (22) 3185411
Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Numer ogłoszenia w BZP:

166596-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-19 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Artykuły spożywcze
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu artykułów spożywczych w następującej ilości i asortymencie wskazanym w SIWZ dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.arimr.gov.pl pod numerem referencyjnym sprawy: DZP-2616-1/2010
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 15.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Od 1 stycznia 2011 roku do wyczerpania wartości brutto oferty, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 roku

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę poszczególnych faktur VAT zmianie ulegnie wysokość obowiązującej stawki podatku VAT

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arimr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie zorganizowana na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 2.1. Wymagania formalne: 2.1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; 2.1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; 2.1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 2.2. Wymagania techniczne: 2.2.1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet. 2.2.2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na dostawę artykułów spożywczych będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania dostaw będących przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia wartość 329 000.00 PLN. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-23 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-19 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-19 12:01:18

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik do SIWZ. Dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.arimr.gov.pl pod numerem referencyjnym: DZP-2616-1/2010

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła