Licytacja L-193-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-193-2011 - asysta dla licencji VMWARE [OP-IV.272.97.2011.PW]

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Paweł Wójtowicz, Województwo Lubelskie
Adres pocztowy: Spokojna 4
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-074
Tel.: 081 44 16 635, Faks: 081 44 16 535
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

207773 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-08-17 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
asysta dla licencji VMWARE [OP-IV.272.97.2011.PW]
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
zakup asysty i wsparcia technicznego dla posiadanych licencji oprogramowania VMWARE Lp. Część Opis Ilość instancji 1. VS4-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) Ilość instancji 2 2. VS4-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) Ilość instancji 2 3. VS4-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) Ilość instancji 2 4. VS4-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) Ilość instancji 2 5. VCS-STD-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vCenter Server 4 Standard for vSphere (Includes Orchestrator and Linked Mode) Ilość instancji 1 6. VS4-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) Ilość instancji 2 7. VS4-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) Ilość instancji 2 8. VS4-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) Ilość instancji 2 9. VS4-ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) Ilość instancji 2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 72.25.32.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31 grudnia 2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności: a) w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, miejscem świadczenia i realizacji przedmiotu Umowy będzie nowy adres siedziby Zamawiającego; b) zmiana związana z warunkami płatności

Termin związania ofertą

Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę jest związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://um.bip.lublin.pl/?id=85

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a następnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200.00zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.Cena wywoławcza 47 000,00

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-08-09 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20- 074 Lublin (I piętro, pokój 128 - KANCELARIA OGÓLNA w budynku przy ul. Lubomelskiej 1- 3)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-08-17 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-08-17 12:34:25

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie intenetowej http://um.bip.lublin.pl/index.php?id=85

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamawiający wyznacza 7 dniowy termin na zawarcie umowy licząc od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę zostanie wezwany przed podpisaniem umowy do przedstawienia wartości oferty netto i daty i numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej/KRS. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia o zamówienia (zamieszczonymi na stronie: http://um.bip.lublin.pl/index.php?id=85) są: 1. wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 2. wzór oświadczeia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3.wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 4. wzór umowy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła