Licytacja L-193-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-193-2013 - Dzierżawa dwóch kopiarek cyfrowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Elżbieta Borowska, Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Adres pocztowy: Rynek 2
Miejscowość: Gostyń, Kod pocztowy: 63-800
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

83007 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dzierżawa dwóch kopiarek cyfrowych
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dzierżawa dwóch kopiarek cyfrowych w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r. (36 miesięcy); Przedmiotem zamówienia jest wydzierżawienie dwóch nowych kopiarek cyfrowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gostyniu; (miejsce świadczenia usługi: Rynek 2 – 1 szt., ul. Wrocławska 256 – 1 szt.). Wymagania w zakresie sprzętu: 1. Technologia cyfrowa, laserowa. 2. Format oryginału – A5-A3. 3. Format kopii – A5-A3. 4. Prędkość kopiowania/drukowania - co najmniej 45 kopii/min. przy kopiowaniu/drukowaniu jednostronnym A4. 5. Automatyczny 2-stronny podajnik oryginałów. 6. Duplex (automatyczne drukowanie dwustronne) 7. Pamięć RAM kopiarki min. 512 MB 8. Obsługa protokołu TCP/IP w wersji 4 9. Obsługa języka PCL6 10. Możliwość drukowania sieciowego. 11. Możliwość skanowania sieciowego do serwera FTP w formie plików PDF lub TIF (TIFF) 12. Możliwość jednoczesnego napełnienia kaset: a. papierem formatu A4 – min. 500 arkuszy, b. papierem formatu A3 – min. 500 arkuszy. 13. Stolik pod kopiarkę. 14. Panel sterujący w języku polskim. 15. Sterowniki drukarki w języku polskim dedykowane dla systemów WinXP, win7 32bit, win7 64bit, Win 8 32/64 bit, Windows Server 2008 16. Możliwość zarządzania zdalnego przez lokalną sieć komputerową. Dodatkowe warunki zamawiającego: 1. Urządzenie będące przedmiotem dzierżawy musi być urządzeniem fabrycznie nowym, nigdzie wcześniej nieeksploatowanym; 2. Zamawiający wymaga m.in. skonfigurowania urządzeń w lokalnej sieci komputerowej (konfiguracja TCP/IP oraz skanowania sieciowego do udostępnionego folderu serwera win 2008); Zamawiający będzie wykonywał: na jednej kopiarce cyfrowej ok. 230.000 kopii rocznie; na drugiej kopiarce cyfrowej ok. 160.000 kopii rocznie. Odpowiednio w 3-letnim okresie realizacji umowy ok. 1.170.000 kopii; (Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkiego zwiększenia lub zmniejszenia podanej liczby kopii – w okresie trwania umowy); Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie parametrów technicznych oferowanego sprzętu, z zastrzeżeniem, że proponowane urządzenia winny spełniać wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w niniejszym ogłoszeniu lub lepsze.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.52.10.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
36 miesięcy (od 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r.)

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wniesienie wadium będzie wymagane po otrzymaniu zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej, przed terminem jej otwarcia (szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w zaproszeniu; wysokość wadium: 1.500 zł; słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykonawcy, którzy: zrealizowali należycie co najmniej dwie tożsame usługi, świadczone przez okres min. 1 roku (lub wykażą się doświadczeniem równoważnym polegającym na wykonaniu jednej tożsamej usługi, trwającej min. 2 lata), w ciągu ostatnich trzech lat (licząc do dnia składania wniosków); Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy wymaganych dokumentów (niżej wymienionych).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, a nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwa i jego podpis. Pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. (Złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie podlega opłacie skarbowej.)

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w niżej wymienionych przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT, - zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, - zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, - zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia usługi w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.gostyn.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. • Wymagania systemu: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. • System licytacji elektronicznej nie ma szczególnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego (każdy komputer umożliwiający przeglądanie stron internetowych jest wystarczający do obsługi platformy, niezależnie od parametrów technicznych) jak również w zakresie prędkości łącza internetowego. • Uwaga: Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane. • Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji - Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl • w polu „LOGIN” należy wpisać dowolny wyraz, z tym, że musi on być unikatowy w całym systemie – służy on identyfikacji użytkownika w systemie, • hasło – dowolny wyraz składający się z liter i cyfr, • e-mail – adres poczty elektronicznej użytkownika – na ten adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym; na ten adres będą również przekazywane wszystkie wiadomości z systemu, • rola – wykonawca. • System wymaga akceptacji regulaminu. • Po dokonaniu rejestracji, na adres podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość do administratora systemu; w wiadomości będzie zawarty link aktywacyjny, który należy uruchomić. • Należy zapisać LOGIN oraz hasło – są niezbędne do zalogowania się do systemu (w przypadku utraty hasła będzie możliwe wygenerowanie nowego przy użyciu funkcji nie pamiętam hasła). • Wykonawca chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji jest obowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji UZP (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) oraz do przesłania swojego „LOGINu” Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, umożliwiającego przypisanie wykonawcy do licytacji elektronicznej. (Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym).

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej: 1) oferty składane w formie elektronicznej nie muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym; 2) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej - licytacja jest jednoetapowa; 3) przypisanie do licytacji - oprócz zaproszenia do udziału w licytacji - przekazanego faksem, wykonawca zostanie przypisany do przedmiotowej licytacji (po uprzednim wniesieniu wadium; szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w zaproszeniu) – fakt przekazania zaproszeń zostanie zaznaczony na platformie (za przekazanie uznaje się doręczenie zaproszenia wykonawcy; w przypadku, gdy przekazanie zaproszeń odbywa się w różnym czasie w stosunku do poszczególnych wykonawców, za termin przekazania zaproszeń uznaje się przekazanie zaproszenia ostatniemu z wykonawców dopuszczonych do postępowania); 4) termin otwarcia licytacji - 14.06.2013 r., o godz. 10:00; 5) informacja o czasie trwania licytacji - 14.06.2013 r. od godz. 10:00 do godz. 11:00; 6) cena wywoławcza – Zamawiający nie określa ceny wywoławczej; 7) opis sposobu kalkulacji ceny ofertowej: propozycje kolejnych korzystniejszych postąpień należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia; 8) w kalkulacji ceny (brutto) w całym okresie trwania dzierżawy należy uwzględnić łącznie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.: a) podatek (VAT); b) cenę miesięcznej dzierżawy dwóch urządzeń x 36 m-cy; c) ceny jednostkowe jednostronnej kopii A4 - przy kalkulacji ceny należy założyć, że Zamawiający będzie wykonywał: - na jednej kopiarce cyfrowej ok. 230.000 kopii rocznie, - na drugiej kopiarce cyfrowej ok. 160.000 kopii rocznie, - odpowiednio w 3-letnim okresie realizacji umowy ok. 1.170.000 kopii; (Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkiego zwiększenia lub zmniejszenia podanej liczby kopii – w okresie trwania umowy); d) wszelkie koszty eksploatacji urządzeń w okresie dzierżawy w szczególności: koszty tonerów, elementów wymiennych w normalnym cyklu pracy urządzeń, kosztów serwisowych oraz wszelkich napraw niewynikających z winy Zamawiającego; - usługa nie obejmuje kosztu papieru; e) w okresie realizacji umowy cena nie będzie podlegać waloryzacji - przy kalkulacji ceny należy uwzględnić ewentualne wskaźniki wzrostu ceny; f) w cenie należy uwzględnić koszt: dostawy sprzętu na miejsce (Rynek 2 – jedna kopiarka, ul. Wrocławska 256 – druga kopiarka), montażu wraz z uruchomieniem sprzętu, pełnej konfiguracji w lokalnej sieci komputerowej oraz szkolenia administratorów systemu (2 osoby); 9) sposób składania ofert w toku licytacji – w toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia – w licytacji jednoetapowej. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku „złóż postąpienie”); a) minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 100.00 zł brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składana ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); b) sposób podawania kwoty – system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 9000.09 będzie oznaczało 9 tys. zł i 9 groszy (obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce); c) waluta – PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce; 10) od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną; 11) do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców; 12) warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – licytacja zostanie zamknięta 14.06.2013 r. o godz. 11:00, w momencie zamknięcia licytacji wyłączona zostanie możliwość składania postąpień; 13) po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę; 14) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, niezwłocznie prześle Zamawiającemu (faksem lub elektronicznie) opis oferowanego urządzenia z wyszczególnieniem parametrów technicznych, (marka model, symbol urządzenia, opcje urządzenia) oraz szczegółową kalkulację zaoferowanej ceny, z wyodrębnieniem kosztów dzierżawy urządzeń (brutto) i kosztów wykonania jednej kopii jednostronnie, format A4 (brutto); 4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następujące wymagania: 1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadający wiedzę i doświadczenie, a w szczególności: zrealizowali należycie co najmniej dwie tożsame usługi, świadczone przez okres min. 1 roku (lub doświadczenie równoważne polegające na wykonaniu jednej tożsamej usługi, trwającej min. 2 lata), w ciągu ostatnich trzech lat (licząc do dnia składania wniosków); 3) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy wymaganych dokumentów (niżej wymienionych). Ponadto wykonawcy winni spełnić wymagania określone przez Zamawiającego; 5. Zamawiający zakwalifikuje do e-licytacji Wykonawców na podstawie złożonych przez nich wniosków. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy przesłać na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń (sekretariat) lub składać w Wydziale Organizacyjnym, ul. Wrocławska 256, pok. nr 8-9. 6. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej upływa 29.05.2013 r. o godz. 1200 7. Opis sposobu przygotowania wniosków: wniosek należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego formularza, czytelnie, w języku polskim. Wniosek winien być podpisany przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie załączniki do wniosku winny być również podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca winien zamieścić wniosek w jednej kopercie/opakowaniu. Kopertę należy zaadresować i opisać: „Wniosek – dzierżawa kopiarek cyfrowych" oraz "nie otwierać przed 29.05.2013 r. godz. 1230” 8. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia – do momentu licytacji elektronicznej, można porozumiewać się za pomocą faksu lub elektronicznie (nie dot. wniosków i dokumentów składanych wraz z wnioskiem). Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się za pomocą faksu, każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt otrzymania dokumentu. Pisma przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-05-29 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń (sekretariat) lub ul. Wrocławska, pok. nr 8-9

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-14 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Alina Wiatrowska, tel. bezpośredni 65 575 21 67, e-mail: awiatrowska@um.gostyn.pl; Zbigniew Kostka, tel. bezpośredni 65 575 21 32, tel. kom. 505 466802 e-mail: zkostka@um.gostyn.pl Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 8, w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła