Licytacja L-193-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-193-2014 - Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28 m. 407
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-637
Tel.: 061 848 70 43, Faks: 061 848 70 43
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

203832

Termin otwarcia licytacji:

2014-07-02 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego w ilościach określonych w załącznikach nr 2 i nr 2 a do SIWZ. Minimalne parametry zamawianego papieru zostały wyspecyfikowane poniżej w pkt. A, B, C, D.A Papier np. typu Pol lux A4 i A3 80g-m2 parametry techniczne Format A3, A4 Gramatura (g-m2) 80 2zgodnie z PN-ISO 536:2011 Wilgotność 4,0 0,5 zgodnie z PN-ISO 287:2011Grubość (µm)108+3zgodnie z PN-EN ISO 534:2012 Białość (CIE)161+2zgodnie z PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron Białość D65109,5 2zgodnie z PN- ISO 2470-2:2008 Nieprzezroczystość (%) 93 +2-1zgodnie z PN-ISO 2471:1998 Gładkość (wg. testu Bendtsen)180+50zgodnie z PN-93-P-50166.02 średnia z obu stron Przeznaczony do wszystkich działań biurowych Druk tekstów i kolorowych wykresów B Papier np. typu Pol jet A4 80g-m2 parametry techniczne Format A4Gramatura (g-m2) 80 + 2zgodnie z PN-ISO536:2011 Wilgotność4,0 0,5zgodnie z PN-ISO 287:2011 Grubość (µm)108 3 zgodnie z PN-EN ISO 534:2012 Białość (CIE)166 2zgodnie z PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron Białość D65111 2 zgodnie z PN-ISO 2470-2:2008 Nieprzezroczystość (%)93 +2--1zgodnie z PN-ISO 2471:1998 Gładkość (wg. testu Bendtsen)160, 50 zgodnie z PN-93-P-50166.02 średnia z obu stron Przeznaczony do wszystkich działań biurowych Druk tekstów i kolorowych wykresów C Papier np. typu Pol jet A4 90g-m²parametry techniczne Format A4Gramatura (g-m²)90+2zgodnie z PN-SO536:2011 Wilgotność4,0,0,5zgodnie z PN-ISO 287:2011 Grubość (µm)120+3zgodnie z PN-EN ISO 534:2012 Białość (CIE)166 , 2 zgodnie z PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron Białość D65111 ,2 zgodnie z PN-ISO 2470-2:2008 Nieprzezroczystość (%) 93 +2-1zgodnie z PN-ISO 2471:1998 Gładkość (wg. testu Bendtsen)160 50 zgodnie z PN-93-P-50166.02 średnia z obu stron Przeznaczony do wszystkich działań biurowych Druk tekstów i kolorowych wykresów D Papier np. typu Pol speed A4 80g-m2 parametry techniczne Format A4 gramatura (g-m2)80 2 zgodnie z PN-ISO536:2011 Wilgotność4,0 +0,5zgodnie z PN-ISO 287:2011 Grubość (µm)106, 3zgodnie z PN-EN ISO 534:2012 Białość (CIE)153 ,3 zgodnie z PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron Białość D65107 , 2 zgodnie z PN-ISO 2470-2:2008 Nieprzezroczystość (%)93+2-1zgodnie z PN-ISO 2471:1998 Gładkość (wg. testu Bendtsen)200 50 zgodnie z PN-93-P-50166.02 średnia z obu stron Przeznaczony do wysokonakładowych kopiarek i drukarek Idealny do wydruku czarno-białych dokumentów i korespondencji wewnętrznej
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres: - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy w odniesieniu do jednostek organizacyjnych uczelni wymienionych w załączniku nr 1 do projektu umowy w ilościach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w odniesieniu do projektów unijnych uczelni wymienionych w załączniku nr 1a do projektu umowy w ilościach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ), w terminie do dnia 26 czerwca 2014 r. do godz. 10:00

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – zał. Nr 1 oświadczenie ustawowe w trybie art. 22 ust.1 – zał. Nr 3

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.puls.edu.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój otrzymany login, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia). 1.3W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2.Wymagania techniczne 2.1 Komputer użytkownika powinien spełniać następujące warunki: a.być wyposażony w procesor MHZ i posiadać co najmniej 512 MB pamięć RAM, b.posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy/Linux, c.posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Internet Explorer 6,0 lub nowszy, Firefox 2.0. lub nowszy, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2.Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 3.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4.Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający określił kwotę wywoławczą – 387.942,00 zł brutto. 9.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni formularze cenowe, stanowiące załączniki nr 2 i nr 2a do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartość oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-06-26 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pokój nr 407 –Biuro Zamówień Publicznych UP

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-07-02 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-07-02 10:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W czasie trwania umowy obowiązywać będą ceny poszczególnych artykułów według złożonej przez Wykonawcę oferty i nie mogą one ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 2. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę własnym transportem na jego koszt i ryzyko do jednostek organizacyjnych Zamawiającego wyszczególnionych w załącznikach nr 1 i 1a do projektu umowy. 3.Termin wykonania dostawy – maksymalnie do 2 dni bez sobót i niedziel od daty wysłania zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. 4.Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 5.W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. 6.Reklamacja ilościowa będzie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego. 7.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 8.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a.za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (z wyłączeniem działania siły wyższej), w wysokości 10% nie mniej niż 50,00 PLN ceny jednostkowej brutto niedostarczonej dostawy, za każdy dzień zwłoki; b.za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanych dostaw; c.za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 10 % wartości jednostkowej brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, lecz nie więcej niż 15% wartości jednostkowej niedostarczonej dostawy brutto; 9.Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury. 10.W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem cywilnym. 12.Kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 13.Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. 14.Wzór umowy a.Wzór umowy określony został w załączniku nr 6 do niniejszego Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji. b.Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Dostawa będzie realizowana w ramach projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej – POIG.01.01.02-00-074/09, POIG.01.01.02-00-061/09, POIG.01.03.01-00-101/08 POLAPGEN, POIG.01.03.01-00-129/09, POIG.01.03.01-00-132/08 w ilościach określonych w załącznikach nr 2 i nr 2 a do SIWZ.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła