Licytacja L-193-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-193-2016 - Modernizacja drogi w m. Chylin

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Wierzbica, Gmina Wierzbica
Adres pocztowy: Włodawska 1
Miejscowość: Wierzbica-Osiedle, Kod pocztowy: 22-150
Tel.: 825693224, Faks: 825693222
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

306837-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-09-26 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja drogi w m. Chylin
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chylin Zakres rzeczowy robót obejmuje: wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 970 mb. , w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych , podbudowy , poboczy . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną oraz zgłoszeniem złożonym do Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust.5 PZP). Podane w opisach nazwy lub parametry techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
data zakończenia: 20/10/2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj.: 1) Wykonawca może dokonywać zmiany osób funkcyjnych, przedstawionych w Ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę funkcyjną. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób funkcyjnych w następujących przypadkach: a) zdarzeń losowych osób funkcyjnych, b) nie wywiązywania się osób funkcyjnych z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana osób funkcyjnych stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób funkcyjnych, jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę funkcyjną zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Zmiana osób funkcyjnych wanna być dokonana zgodnie z § 10 ust. 3 umowy . 4) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiana Umowy może nastąpić jeżeli ulegnie zmianie ustawowa stawka podatku VAT . 5) w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, na skutek wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę. 6) Zmiana postanowień Umowy w7 stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: c) wystąpienia wad w Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót, d) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: a)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, b)zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, d)zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 197 103,54 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzy złote 54/100 ). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-09-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Urzędu Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-09-26 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-09-26 10:09:19

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie. Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu sposób przekazania: ■ na konto zamawiającego nr 83 8187 0004 2006 0130 0257 0001 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chylin „ ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- należy złożyć przed podpisaniem umowy. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; 2) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy załącznik nr 2 dostępnym na stronie internetowej ugwierzbica.bip.lubelskie.pl 5. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: nie wymagane III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: nie wymagane III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 2. Wzór oświadczeń wstępnych stanowią załączniki nr 1A , 1B do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczone na stronie ugwierzbica.bip.lubelskie.pl 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła