Licytacja L-193-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest inveko z ofertą o wartości 5580000PLN.
Dane zwycięzcy:
inveko - Rafał, INVEKO S.C. Agata Gut, Rafał Gut
Floriańska50
32-590, Libiąż


Ogłoszenie o zamówieniu L-193-2018 - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Dane zamawiającego


Nazwa: spch, Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Adres pocztowy: Topolowa16
Miejscowość: Chrzanów, Kod pocztowy: 32-500
Tel.: 032 6247777, 62, Faks: 032 6239428, 62
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

550155-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-05-21 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Na opis przedmiotu zamówienia składają się w szczególności: dokumentacja projektowa zawierająca projekt budowlany i wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualizacja projektu, wymagania dotyczące opraw świetlenia podstawowego i awaryjnego – zwane w dalszej części „dokumentacją projektową”. Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nr umowy POIS.09.01.00-00-0178/17

www.szpital-chrzanow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w licytacji, jest dokonanie rejestracji na portalu Licytacji Elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (www.licytacje.uzp.gov.pl). Rejestracji dokonuje Wykonawca samodzielnie. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 2. Rejestracji należy dokonać przed upływem terminu składania wniosków, gdyż wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu login uzyskany podczas rejestracji. Identyfikacja wykonawców podczas licytacji odbywać się będzie wyłącznie przy pomocy Loginu 3. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych są dostępne na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja www.licytacje.uzp.gov.pl , które na dzień przygotowania niniejszego ogłoszenia były następujące: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

www.licytacja.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Licytacji Elektronicznych UZP przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy – Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem w/w platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji. Poza w/w platformą przekazywane są wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, zaproszenia do składania ofert oraz oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. Zaproszenia do składania ofert przesyłane będą do wykonawców w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku. 4. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1000zł. 5. Ceny ofert podawane przez wykonawców podczas licytacji muszą być cenami brutto zawierającymi podatek VAT, podanymi z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi być podana jako cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-05-10 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-05-21 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-05-21 15:17:48

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

1) Zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każde, polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących co najmniej wewnętrzne prace ogólnobudowlane i instalacyjne w kubaturowym obiekcie budowlanym. Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie wykonanie robót w ramach jednej umowy. Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza że jeden wykonawca musi wykonać co najmniej 2 zadania o których mowa w opisie warunku. W przypadku wykonawców składających wspólny wniosek lub w przypadku, gdy wykonawca składający wniosek do spełnienia niniejszego warunku korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, koniecznym jest wykazanie posiadania wymaganego doświadczenia przez odpowiednio: a) co najmniej jednego wykonawcę wchodzącego w skład zespołu wykonawców, którzy składają wspólny wniosek, b) podmiot trzeci na którego zasoby w celu spełnienia warunku powołuje się wykonawca składający wniosek. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dołączonego do wniosku wykazu robót oraz dołączonych dokumentów 2) Zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy spełniającą następujące wymagania: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, - doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów. Przez doświadczenie rozumie się pełnienie funkcji kierownika budowy, przy co najmniej 2 robotach polegających na budowie lub remoncie budynku, b) co najmniej 15 osobami, które w sposób bezpośredni będą wykonywać przedmiot zamówienia, i które posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby osoby, które w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywały czynności związane z montażem instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz prace ogólnobudowlane były zatrudnione, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu osób.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający informuje, że celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, stosuje postanowienia art. 26 ust. 2f ustawy dla dokumentów wymienionych w X.1. punkty 3, 5 i 6 – dokumenty te należy złożyć wraz z wnioskiem. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W/w oświadczenie Wykonawca przekazuje na wezwanie Zamawiającego, po otrzymaniu zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej, które w swej treści m.in. zawierać będzie wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski. Oświadczenie musi zostać przekazane Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Oświadczenie musi być w formie pisemnej.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Zamawiający informuje, że celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, stosuje postanowienia art. 26 ust. 2f ustawy dla dokumentów wymienionych w X.1. punkty 3, 5 i 6 – dokumenty te należy złożyć wraz z wnioskiem.

-

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Wykonawca może zastosować inny wzór wniosku pod warunkiem, że będzie zawierał co najmniej te same informacje jakie są wymagane we wniosku stanowiącym załącznik nr 2. 2) aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie o którym mowa w art. 25a, ust. 1, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia. - login uzyskany podczas rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP

IX. Termin związania ofertą


30 dni od dnia składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, z którym będzie podpisywana umowa, nie później niż w dniu jej podpisania musi wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie, w zaokrągleniu do pełnych złotych. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z form: a. pieniądzu b. poręczeniach bankowych c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy : - 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót - 30% zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i będzie zwrócone do 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


2. Wykonawca, który wygra licytację, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie zgodna z załączonym do ogłoszenia wzorem umowy. 3. Termin wykonania umowy, o którym mowa w § 2 umowy może ulec przesunięciu w przypadku: a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają wykonanie umowy, wynikające z bieżącej działalności Szpitala. 4. W przypadkach o których mowa w pkt. a,b strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z tym że max. okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi przerwy.

XIII. Informacje dodatkowe


Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga aby osoby, które w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywały czynności związane z montażem instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz prace ogólnobudowlane zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje technicznych w budownictwie).

Informacje o wadium


Tak

. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Forma wpłaty wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240)). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie z pkt. b-e – do wniosku należy dołączyć oryginał tego dokumentu. Poręczenia, gwarancje, o których mowa wyżej muszą być ważne przez okres nie krótszy niż okres związania z ofertą tzn. 30 dni od daty składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do wniosku. W tytule przelewu zawierającego wadium należy wpisać „licytacja elektroniczna – SOR”. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Zamawiającego. Zamawiający podaje, iż kwota wadium wpłacona w pieniądzu zdeponowana będzie na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła