Licytacja L-194-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-194-2015 - ZP.271.1.33.2015 - Dokumentacja projektowa

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Rzeszowa, Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-064
Tel.: 017 875 46 36, Faks: 017 875 46 34
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

91769-2015, 95905-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-07-23 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP.271.1.33.2015 - Dokumentacja projektowa
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Na Skały w Rzeszowie. W ramach umowy należy opracować dokumentację przedprojektową i projektową na budowę sieci wodociągowej i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości około 650 m, wraz z uwzględnieniem konieczności zaprojektowania odtworzenia nawierzchni drogowej a także zabezpieczenia lub przełożenia istniejących sieci kolidujących z trasą wodociągu, z wykorzystaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AR.6733.63.8.2014LL63 z dnia 31.10.2014 r., a także uzyskanych warunków technicznych od gestorów. Dokumentacja projektowa winna być opracowana z uwzględnieniem dwóch istniejących stref zaopatrzenia mieszkańców w wodę (strefy różnią się ciśnieniem wody w sieci wodociągowej i średnicą) występujących na terenie objętym opracowaniem tj. nie może być zmiany warunków dostawy wody w istniejącej zabudowie mieszkaniowej. Ponadto przedmiotowa sieć wodociągowa musi być tak zaprojektowana, aby na projektowanym terenie targowiska w wodociągu była wydajność min. 26 l/s przy ciśnieniu min. 0,3 MPa. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w oparciu o: 1) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AR.6733.63.8.2014LL63 z dnia 31.10.2014 r., 2) warunki techniczne MPWiK znak: TT-401/971/2012 z dnia 13.08.2012 r., przedłużone do dnia 10.04.2016 r. wskazujące miejsce włączenia do Ø400 mm zlokalizowanego w ul. Lwowskiej, a także TT-401/939/2014 z dnia 23.07.2014 r., 3) warunki MZD znak TE-416.321.2014.KM z dnia 4 sierpnia 2014 r., 4) decyzję MZD znak: TE.416.321.2014.KM z dnia 4 sierpnia 2014 r. 5) załącznik graficzny przedstawiający plan sytuacyjny, 6) załącznik graficzny wskazujący miejsce doprowadzenia wodociągu do projektowanego terenu targowiska
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 71.32.22.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
8 miesięcy od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwa zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę sieci wodociągowej, o długości min 300 m każda. Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony także w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe zamówienia na usługę w ramach jednej lub dwóch umów na wykonanie tych usług

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże że dysponuje dwiema osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń. * Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, za zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., poz. 394 z późn. zm.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W wykazie należy wskazać usługi potwierdzające spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.erzeszow.pl . Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. III) oraz załącznikami (o ile są wymagane) należy złożyć na piśmie w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na : Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13. oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na budowę sieci wodociągowej i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Na Skały w Rzeszowie, o łącznej długości około 650 m, wraz z uwzględnieniem konieczności zaprojektowania odtworzenia nawierzchni drogowej a także zabezpieczenia lub przełożenia istniejących sieci kolidujących z trasą wodociągu, z wykorzystaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AR.6733.63.8.2014LL63 z dnia 31.10.2014 r., a także uzyskanych warunków technicznych od gestorów nr postępowania ZP.271.1.33.2015. Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane - Zamawiający uzna iż nie zostały w ogóle złożone. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) wniosek/ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenie w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 4) dotyczy gdy Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów: Zasoby innych podmiotów: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Treść zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów powinna określać: a) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę), b) kto jest podmiotem oddającym zasoby (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby), c) nazwa zamówienia publicznego, przy realizacji którego zasoby będą udostępniane, d) zakres udostępnianych zasobów: wiedza i doświadczenie w zakresie potwierdzenia spełniania warunku, potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model),osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności),zdolności finansowe i ekonomiczne, e) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo). W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku gdy inny podmiot będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy należy wskazać część zamówienia, którą będzie realizował, f) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem (np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy), g) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (co najmniej na czas realizacji zamówienia). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów stanowi załącznik do ogłoszenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
§11 umowy; 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczące zmiany terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia, w przypadkach określonych w umowie oraz ust. 2 i 3. 2. Strony dopuszczają wydłużenie terminu realizacji umowy: 1) wynikające z opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, których pozyskanie następuje w terminie niezależnym od Wykonawcy, 2) przedłużające się, nie z winy Wykonawcy, uzyskiwanie niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków i technicznych i innych materiałów, 3) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w §4 ust. 3 zdanie drugie, 4) w przypadku zmian zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Rzeszowa. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności na podstawie aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej. §1 ust. 6 umowy; Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się zbędny którykolwiek z elementów przedmiotu umowy określony w TOP, z punktu widzenia celu umowy, to Wykonawca na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego. W takim przypadku przedmiot umowy zostanie zmieniony i wynagrodzenie zmniejszone o wysokość wynagrodzenia przysługującego za ten element zgodnie z TOP. §5 ust. 9 umowy; W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczącym nie zrealizowanej części przedmiotu umowy - wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, 2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. Login powinien uniemożliwiać identyfikację wykonawcy. W przypadku niepodania loginu we wniosku, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji poprzez jego wpisanie na listę wykonawców ( na platformie licytacji) biorących w niej udział. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 4. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 5.Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający przewiduje licytację 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 PLN brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto 25 000 PLN brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 11. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 12. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 13. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien: 1)Przedłożyć: a)pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, b)umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c)tabelę opracowań projektowych (TOP). 2)Przekazać faxem lub drogą e-mail następujące informacje : a)dane niezbędne do wpisania w umowie (m. in. adres zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), oraz inne wynikające z treści wzoru umowy, b)wysokość kwoty netto wynikająca z oferty, Niedopełnienie tych formalności stanowić będzie uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-07-03 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Joselewicza 4, pok. 13, 35-064 Rzeszów

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-07-23 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-07-23 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający precyzuje termin wykonania zamówienia na 8 miesięcy od podpisania umowy. 2.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 2) Wniosek wraz z załącznikami, wykonawca/y składają w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13. 3) Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (np. wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, wyjaśnienia z art. 26 ust. 4 Pzp, wezwanie do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwanie do złożenia wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem że: a) dokumenty i oświadczenia tj: informacja że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp, zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów i pełnomocnictwo, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. b) pozostałe dokumenty i oświadczenia (inne niż wymienione w lit. a)), o które Zamawiający wzywa na podstawie art. 26 ust 3 Pzp muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Z zastrzeżeniem pkt. 2.4). 4) Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl, 5) Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 6) Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu otwarcia licytacji, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.erzeszow.pl (zakładka: zamówienia publiczne UM Rzeszowa) 7) Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem i nazwą postępowania oraz kierowana: a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, b) faksem na numer: 17 875 46 34, c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@erzeszow.pl . 8) Osoba upoważniona do kontaktowania się w wykonawcami:Paweł Nocoń- Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, e-mail: zampub@erzeszow.pl - sprawy proceduralne. 3. Forma dokumentów: 1)Dokumenty, o których mowa w sekcji III ogłoszenia muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem, że: a)informacja że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, b)lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, c)oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp, d)zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, e)pełnomocnictwo, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2)Kopia wymaganego dokumentu (z wyłączeniem informacji że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp, zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów i pełnomocnictwa ) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy - podpisującego wniosek tj. na kopii winien znaleźć się podpis wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy wraz ze stwierdzeniem za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką osoby podpisującej kopie dokumentów za zgodność z oryginałem lub czytelny podpis bez pieczątki). 3)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 4)Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła