Licytacja L-195-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-195-2009 - Modernizacja instalacji i urządzeń p. poż.

Dane zamawiającego

OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Wyczółkowskiego 22
85-092, Bydgoszcz

Numer ogłoszenia w BZP:

323352-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-05 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i robót w zakresie modernizacji instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynku Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy wraz z dokumentacją powykonawczą dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji oraz robót przez Państwową Straż Pożarną. Zakres prac obejmuje: 1. Wyposażenie klatki schodowej w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane z czujki dymowej systemu SAP. 2. Wyposażenie maszynowni dźwigu windowego w klapę dymową uruchamianą z czujki dymowej systemu SAP. 3. Wykonanie na trzecim piętrze głośników połączonych z portiernią. 4. Zapewnienie sterowania otwarciem drzwi rozsuwanych w holu na parterze przez SAP. 5. Wykonanie przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm w stropie pomiędzy parterem, a piwnicą o klasie odporności ogniowej EI 60. 6. Wykonanie na zewnątrz budynku od strony parkingu wewnętrznego nasady hydrantowej / wlotowej / dla samochodów straży pożarnej, połączonej z rurą wznośną pionu wodnego, zlokalizowanego w klatce schodowej. 7. Wykonanie przedzielenia międzystropowego szachtu kablowego wszystkich kondygnacji elementami ogniochronnymi o odporności ogniowej EI 60. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do wzoru umowy: kosztorysy ślepe, specyfikacje techniczne, przedmiary robót. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej przeprowadzenia. Zamawiający udostępni do wglądu dokumenty dotyczące zainstalowanego już w obiekcie systemu przeciwpożarowego oraz pełną dokumentację z przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną kontroli, a także ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku. Zamawiający zastrzega, iż usługi będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane wyłącznie w godzinach od 15:00 do 7:00. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku CPV: 45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpożarowe

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodny ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na modernizację instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynku Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia tj. modernizacji instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynku Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy wartość 180 000,00 PLN 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-28 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P.z.p. tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl, należy załączyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 P.z.p. - zgodne ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) wykazu wykonanych robót budowlanych (co najmniej 3) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Roboty w zakresie instalowania sprzętu przeciwpożarowego lub instalacji elektrycznych powinny być wykonane w obiektach użyteczności publicznej, a ich wartość powinna odpowiadać minimum 150 000 PLN. Wykaz zgodny ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku składania wniosków przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot); 5) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 9) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 10) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia udział biorą Wykonawcy zagraniczni, tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, które wymienione zostały w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni..

IX. Termin wykonania zamówienia

60 dni od dnia podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.krus.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy Umowa Nr 2310/23/09 z dnia .......................... pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054 reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału, zwana w umowie „Zamawiającym” a ........ z siedzibą ............ ……. posiadającym NIP REGON …………............................................ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ………………. w Sądzie ............................ lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ....................................................... pod nr……………………………. z dnia…………………………… zwanym dalej „ Wykonawcą", który reprezentują: 1 , 2 . o następującej treści: Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) §1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i robót w zakresie modernizacji instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynku Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy wraz z dokumentacją powykonawczą dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji i robót przez Państwową Straż Pożarną. 2. Zakres rzeczowy usług określa kosztorys ślepy oraz specyfikacja techniczna. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac wyłącznie w godzinach od 15:00 do 7:00. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług nie objętych niniejszą umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. §2 Upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest ze strony: 1. Zamawiającego: …………………….. 2. Wykonawcy: …….………………….. §3 Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją powykonawczą dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji i robót przez Państwową Straż Pożarną. § 4 Strony ustalają, cenę ofertową brutto za przedmiot umowy na kwotę ………………… PLN. (słownie: ………………………………………………………………..) ustaloną na podstawie ceny zaoferowanej w trakcie licytacji. § 5 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru wykonanych usług. 3. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu po podpisaniu protokółu odbioru. 4. Należność za wykonane usługi uregulowana będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. §6 1. Ostateczny odbiór wykonanych usług nastąpi w terminie 5 dni od zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia wykonania usług, Zamawiający może odmówić odbioru. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:  obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,  gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi robót z wadami, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi Zamawiający może : a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu. 5. Strony ustalają, że odbiór jest połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Wykonawcę przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania). § 7 1. W przypadku konieczności przerwania robót objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokólarnie zatwierdzonego zaawansowania prac. 2. Protokół, o którym mowa w pkt 1 stanowić będzie podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy. 3. W przypadku stwierdzenia wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania prac, a także zagrożenia terminu wykonania, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód jakie w związku z tym poniesie Zamawiający. 4. Po odstąpieniu od umowy w trybie, o którym mowa w pkt 3 strony mają obowiązek inwentaryzacji wykonanych robót w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy, a także zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, potwierdzone przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym. § 8 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty odbioru. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie później niż w ciągu 7 dni. § 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości jw. za każdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości jw. za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wartości umowy. 4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 10 1. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego uzyskane przez Wykonawcę w czasie realizacji niniejszej umowy, traktowane były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów ani publikowane bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zlecenie części prac objętych umową osobom trzecim, szczególnie za terminowe i dobre jakościowo wykonanie prac jak i za własne działanie i zaniechanie. § 11 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są niedopuszczalne. § 12 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. §13 Załączniki do przedmiotowej umowy stanowią jej integralną część. § 14 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. § 16 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający : Wykonawca:

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia tj. modernizacji instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynku Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: Przewodniczący Komisji Przetargowej – Pani Joanna Siluk; Pracownik Stanowiska d/s Zamówień Publicznych – Pan Marek Krygier. Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1.Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat w terminie do 28.09.2009 r., do godziny 10.00. 2.Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ MODERNIZACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ZNAK OP-2310/23/09 ‘NIE OTWIERAĆ PRZED 28.09.2009 R. GODZ. 1030, oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz tytuł postępowania winny być napisane w sposób wyróżniającym opakowanie spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie opakowane i nie oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas ich porównywania i oceny. Brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

Informacje o wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium dla zamówienia w wysokości: 5 000,00 PLN w terminie do 28.09.2009r. do godz. 10:00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 63 1010 1078 0024 5318 9320 0000 prowadzony w NBP O/O Bydgoszcz z dopiskiem „Wadium - OP-2310/23/09 licytacja na modernizację instalacji i urządzeń przeciwpożarowych". Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 6. Z zastrzeżeniem pkt 9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przed upływem terminu składania wniosków, 2) który został wykluczony z postępowania, 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 6 ust 2, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Jeżeli wadium jest wniesione : 1) w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi być złączona na trwale z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, 2) w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przy czym jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem musi być złączona na trwałe z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-28 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-29 12:15:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła