Licytacja L-195-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Drukarnia Standruk z ofertą o wartości 11.65PLN.
Dane zwycięzcy:
Drukarnia Standruk - Drukarnia Standruk, Drukarnia Standruk
Rapackiego25
20-150, Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-195-2017 - Drukowane materiały promocyjne

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

530640-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-07-04 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Drukowane materiały promocyjne

Usługi

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę drukowanych materiałów promocyjnych dla Gminy Lublin: 1. Ulotka program: Format: A3 składany do A6 (297mm x 420mm składane do 105mm x 148mm) Kolorystyka: CMYK 4+4 druk: offset papier: 120 g ilość: 25 000 2. Folder: Format po złożeniu: 148 mm x 148 mm Ilość stron: 48 stron +/- 4 strony + okładka Kolorystyka: CMYK 4+4 Oprawa typu zeszytowego (dwie zszywki) Wykończenie zewnętrzne okładki: folia matowa + lakier UV Technologia: wnętrze kreda 90 g/m2, okładka kreda 200 g/m2 Nr ISBN (5% VAT) ilość: 10 000.

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz należny podatek VAT 23 % (dot. ulotki) oraz 5 % (dot. folderu) (dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem VAT), a w szczególności: a) koszty związane z zakupem materiałów, b) koszty związane z przygotowaniem do druku, przygotowaniem i dostarczeniem wydruków próbnych do akceptacji, drukiem, c) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 11 927,30 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-06-22 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-07-04 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-07-04 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 3. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 4. Pełnomocnictwo: 4.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 4.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-3 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 4 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 7. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt 2 winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 8. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 9. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


21.07.2017 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa nr ......./17 Zawarta w dniu………………………………..pomiędzy: Gminą Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ……………………………………………… zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a …………………… reprezentowanym przez Pana/Panią …………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Przedmiotem umowy jest są drukowane materiały promocyjne. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę drukowanych materiałów promocyjnych dla Gminy Lublin: 1. Ulotka program: Format: A3 składany do A6 (297mm x 420mm składane do 105mm x 148mm) Kolorystyka: CMYK 4+4 druk: offset papier: 120 g ilość: 25 000 2. Folder: Format po złożeniu: 148 mm x 148 mm Ilość stron: 48 stron +/- 4 strony + okładka Kolorystyka: CMYK 4+4 Oprawa typu zeszytowego (dwie zszywki) Wykończenie zewnętrzne okładki: folia matowa + lakier UV Technologia: wnętrze kreda 90 g/m2, okładka kreda 200 g/m2; Nr ISBN (5%VAT) ilość: 10 000 3. Wykonawca jest zobowiązany do: a) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu proofów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b), b) wykonania druków po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych proofów, c) dostawy druków do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń do składania (łamania), a także drukowania. 5. Wykonawca/Podwykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust.4, tj. poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii umów o pracę lub oświadczeń tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 6. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane ust. 4 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany według następującego porządku: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową projekt graficzny, nie później niż do dnia 12 lipca 2017 r., co równa się zleceniu wykonania przedmiotu umowy, b) w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proofa całości dla folderu i ulotki, c) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonego proofa w terminie 1 dnia roboczego od przedstawienia proofa przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofa, d) Wykonawca wykona i dostarczy druki wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, ul Złota 2 (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą) w terminie do 5 dni roboczych od akceptacji proofa przez Zamawiającego, nie później niż do dnia 21 lipca 2017 r. 2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do proofa, o których mowa w ust. 1. pkt c) Wykonawca przedstawia poprawiony proof do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w ust.1 pkt b) i c). 3. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 2. § 4 1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcami wyznacza Pana Michała Cużytka, pracownika Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-19-34, e-mail: m.cuzytek@lublin.eu oraz Pana Krzysztofa Bilskiego, pracownika Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-19-04, e-mail: kbilski@lublin.eu. 2. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania zamówienia. § 5 1. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego, znajdującego się przy ul. Złota 2, Lublin (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą), we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 6 1. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo- odbiorczego (załącznik nr 2 do umowy) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia najpóźniej 2 dni robocze po dostawie. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz ustalony zostanie termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z magazynu Zamawiającego. 3. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia umowy, o których mowa w §11 ust.1 pkt. 1 lit a). § 7 1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie...................... brutto, płatne po realizacji przedmiotu umowy, w tym podatek VAT 23 % (dot. ulotki) oraz 5 % (dot. folderu). 2. Wykonawca oświadcza, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz należny podatek VAT 23 % (dot. ulotki) oraz 5 % (dot. folderu) (dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem VAT), a w szczególności: a) koszty związane z zakupem materiałów, b) koszty związane z przygotowaniem do druku, przygotowaniem i dostarczeniem wydruków próbnych do akceptacji, drukiem, c) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 5 umowy. 4. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust.1, podpisany przez obie strony umowy bez uwag i zastrzeżeń. 5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 pkt 1 płatne będzie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Lublin na 2017 r., dział 750, rozdział 75075 § 4300 zadanie: wydatki bieżące w ramach promocji miasta. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. § 8 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) . ..................................................... 2) ...................................................... § 9 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy może nastąpić jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również po trzykrotnym braku akceptacji proofa przedłożonego przez Wykonawcę. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za dostarczoną i odebraną część przedmiotu umowy. § 10 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w §9. § 11 1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 1 lit. b) i d), b) za dostawę druków niezgodnych z proofami zaakceptowanymi przez Zamawiającego lub w ilości nieodpowiadającej przedmiotowi umowy określonemu w §2 – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 2) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie umowy określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 3 ust 1 lit. a) i c). 2. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. § 12 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 13 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem § 14. § 14 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego z § 7 ust.1. 2. Zmiany umowy przewidziane w ust.1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. § 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 16 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 17 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Patyra – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 16. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 19.06.2017 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109.

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej, w wysokości: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium:Drukowane materiały promocyjne”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 8 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła