Licytacja L-195-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest jac z ofertą o wartości 530000PLN.
Dane zwycięzcy:
jac - Jacek , Arcus S.A.
Połomińska16
40-585, Katowice


Ogłoszenie o zamówieniu L-195-2018 - ZP-2380-91-36-2018 Sprzęt drukujący dla: KMP Bielsko-Biała, KMP Dąbrowa Górnicza, KP Szczyrk, KMP Częstochowa, KMP Gliwice oraz jednostek podległych KWP Katowice

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZP, KWP Katowice
Adres pocztowy: Lompy19
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-038
Tel.: 32 2002050, Faks: 32 2002060
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

542352-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-05-07 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


ZP-2380-91-36-2018 Sprzęt drukujący dla: KMP Bielsko-Biała, KMP Dąbrowa Górnicza, KP Szczyrk, KMP Częstochowa, KMP Gliwice oraz jednostek podległych KWP Katowice

Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa sprzętu drukującego dla KMP Bielsko-Biała, KMP Dąbrowa Górnicza, KP Szczyrk, KMP Częstochowa, KMP Gliwice oraz jednostek podległych KWP Katowice. 2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: 2.1 załączniku nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy, 2.2 załączniku nr 5 do ogłoszenia – lista lokalizacji, 2.3 załączniku nr 6 do ogłoszenia – rozdzielnik sprzętu, 2.4 załączniku nr 7 i 7a do ogłoszenia – formularz cenowy i wymogi dodatkowe 3. Podane parametry w ogłoszeniu i załącznikach są parametrami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach technicznych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów eksploatacyjnych o niższych parametrach np. bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 50 000 stron A4 na jednym urządzeniu - w tym wypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu w którym standardowy bęben wystarcza na wydruk 10 000 stron w tym wypadku Wykonawca musi dostarczyć odpowiednią ilość bębnów niezbędną do wydrukowania 50 000 stron. 4. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca. 5. W przypadku wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowany sprzęt, w ramach zamówienia, został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod warunkiem, iż funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena nie będzie wyższa od zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. Prośbę o zmianę sprzętu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego sprzętu. 6. Miejsca dostaw zamówienia oraz ilości sprzętu dla jednostek Zamawiającego zawierają załączniki nr 5 i nr 6 do ogłoszenia. 7. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I-go wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed publikacją postępowania przetargowego. Zamawiający wymaga by urządzenia z funkcją faxu miały możliwość programowego wyłączenia tej funkcji, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę tego typu urządzeń, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyłączył funkcję faxu podczas instalowania urządzeń. 8. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zamontować sprzęt, skonfigurować i uruchomić zgodnie z załącznikiem nr 7a do ogłoszenia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego i udokumentować przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego (min. 2 osoby z każdej jednostki wskazanej w załączniku nr 5 i 6 do ogłoszenia). 9. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy posiadały deklarację zgodności CE i każdy produkt był oznaczony. 10. Zamawiający wymaga by okres gwarancji dla sprzętu wynosił 36 miesięcy (zgodnie ze wskazaniem załącznika nr 7 do ogłoszenia) oraz 36 miesięcy na materiały eksploatacyjne. Odpowiednie dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy przy dostawie urządzeń. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu odbioru ilościowo – jakościowego odrębnie dla każdego sprzętu w ramach danej dostawy. 11. Zamawiający wymaga aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego działania) dostarczonych urządzeń. 12. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej przedstawi oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku gdy Wykonawcą jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się, jednak Wykonawca do złożonej oferty winien przełożyć oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego asortymentu. 13. Zamawiający wymaga by Wykonawca w momencie odbioru sprzętu przekazał instrukcje konfiguracji sprzętu w formacie .pdf lub .ppt w języku polskim. 14. Zamawiający wymaga by Wykonawca przekazał procedurę zgłaszania napraw gwarancyjnych. 15. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uznał reklamację na wady ukryte dostarczanego sprzętu i bezzwłocznej ich wymiany na wolny od wad fizycznych i prawnych. 16. W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca. 17. Zamawiający wymaga aby zaoferowana cena ofertowa obejmowała wartość wymaganych przez producenta zaoferowanego asortymentu (dla wszystkich pozycji formularza cenowego) przeglądów niezbędnych do utrzymania gwarancji, jak również wymiany części (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych przez co Zamawiający rozumie: toner i bęben) w okresie objętym gwarancją. Zamawiający wymaga aby przeglądy były dokonywane zgodnie z zaleceniami producenta przez autoryzowany serwis producenta urządzeń w miejscu zainstalowania/pracy urządzeń. Zamawiający wymaga aby najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawił harmonogram wymaganych przeglądów niezbędnych do utrzymania gwarancji lub procedurę przeprowadzania przeglądów ze wskazaniem części (elementów) i czynności wymaganych podczas prac przeglądowych. 18. Zamawiający zastrzega że, w przypadku zaoferowania urządzenia które standardowo jest wyposażone w dysk twardy Zamawiający wymaga pozostawienia dysku twardego w przypadku jego awarii. 19. W okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie Wykonawca zobowiązany jest odebrać i dostarczyć po naprawie do właściwej siedziby jednostki wskazanej przez Zamawiającego. Lista lokalizacji (siedzib jednostek Zamawiającego) stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do ogłoszenia. 20. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanych urządzeń jak również dodatkowych podzespołów urządzeń wchodzących w skład danej pozycji asortymentu w załączniku nr 7 do ogłoszenia. Brak wpisania modelu i producenta oferowanych urządzeń jak również dodatkowych podzespołów urządzeń wchodzących w skład danej pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga dołączenia specyfikacji technicznej producenta urządzenia potwierdzającą spełnienie minimalnych warunków technicznych Zamawiającego (uwzględniającej również dodatkowe podzespoły). Specyfikacja techniczna winna zawierać wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego zawarte w załączniku nr 7 i 7a. Specyfikacje producenta sprzętu powinny być dostarczone w języku polskim. W przypadku, gdy parametry nie będą zgodne z wymogami Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 21. Czas naprawy w miejscu zgłoszenia nastąpi w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku przekroczenia powyższego terminu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie nie gorszy od uszkodzonego we wskazanym terminie. 22. W przypadku braku możliwości terminowego usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie nie gorszy od uszkodzonego we wskazanym terminie. W przypadku zastosowania sprzętu zastępczego okres naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Zamawiający wymaga by czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie przekroczył 30 dni kalendarzowych. 23. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. 24. UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do ogłoszeniu i o co najmniej o takim samym zakresie użytkowania (funkcjonalności) lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy. 25. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia). 26. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia zakup dodatkowego asortymentu w ramach prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia. W ramach tej opcji zakres zakupywanego asortymentu (tj. rodzaj sprzętu i ilość) zostanie określony przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku podjęciu decyzji o skorzystaniu z opcji. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji w części 27. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu. 28. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji w całości lub części, bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zakupywanego sprzętu w ramach opcji nastąpi wraz z dostawą asortymentu zakupionego w ramach zamówienia podstawowego, tj. maksymalnie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy prześle na wskazany adres e-mail wypełniony formularz cenowy – opcji z wykazem sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach opcji wraz z rozdzielnikiem – listą lokalizacji, do których asortyment winien zostać dostarczony. 29. Zamawiający zastrzega jednorazową dostawę asortymentu w ramach opcji. 30. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta i modelu oraz o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego. 31. Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały możliwość obsługi/konfiguracji z sieci poprzez dedykowany polskojęzyczny interfejs www zaimplementowany na każdym urządzeniu.

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: 1.1. Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 1.3. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login identyfikator użytkownika. 1.4.Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 1.5. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji itp. Uwaga: Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 1.6. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: 2.1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2.2. Zamawiający informuje wg danych Urzędu Zamówień Publicznych, platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. 2.3. Zarówno Zamawiający jak i Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Licytacja elektroniczna na przedmiot zamówienia będzie licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 4. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 7. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia (montaż sprzętu, konfiguracja i uruchomienie zgodnie z załącznikiem nr 7a do ogłoszenia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego i udokumentowane przeszkolenie pracowników Zamawiającego) oraz wszystkie inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby cena z formularza cenowego dawała maksymalnie wylicytowaną wartość brutto. 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia w wysokości 654.200,00 PLN 10. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000,00 PLN (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Sposób podawania ceny oferty kwota określana jest w złotych oraz w groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 180000.00 obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce) Uwaga: Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. W toku licytacji system platformy licytacyjnej UZP na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 14. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 16. W przypadku podania w trakcie licytacji ceny, dla której nie da się prawidłowo wypełnić formularza cenowego Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania formularza cenowego i przeliczenia ceny, przy czym wartość ceny ofertowej wpisanej w formularzu ofertowym wyliczonej na podstawie formularza cenowego nie może przekroczyć ceny wylicytowanej w trakcie licytacji elektronicznej. 17. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie dostarczy wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia i formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia, będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę i uznane, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-04-18 09:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-05-07 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-05-07 12:19:09

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał minimum jedną dostawę urządzeń drukujących o wartości co najmniej 300.000,00 zł netto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić co najmniej 300.000,00 zł netto. Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w sekcji III.1.3. punkt a) ogłoszenia. Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 9 do ogłoszenia. 2. Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Dokumenty, które winien złożyć zwycięzca licytacji elektronicznej: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia. 2. Formularz cenowy - załącznik nr 7 do ogłoszenia. 3. Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu (wskazanego w załączniku nr 7 do ogłoszenia) z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE). 4. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego asortymentu (wskazanego w załączniku nr 7 do ogłoszenia ) na proces projektowania i produkcji. 5. Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego asortymentu (wskazanego w załączniku nr 7 do ogłoszenia) na proces produkcji. 6. Specyfikacje techniczne urządzeń wskazanych w załączniku nr 7 do ogłoszenia – formularz cenowy.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


data zakończenia: 2018-09-30 Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie maksymalnie 14 dni od dnia złożenia zamówienia

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia

XIII. Informacje dodatkowe


I. CENA: 1. Wykonawca, który wygra licytację, przed zawarciem umowy wypełni i dostarczy Zamawiającemu Formularz ofertowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia dostępny na stronie www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz prawidłowo wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 7 na podstawie dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 2. Przygotowany formularz cenowy wraz z formularzem ofertowym będą stanowić załączniki do zawartej umowy. Cena ofertowa wskazana w Formularzu ofertowym będzie odpowiadała wyliczeniu przedstawionemu w formularzu cenowym II. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na: ZP-2380-91-36/2018 „Zakup i dostawę sprzętu drukującego dla KMP Bielsko-Biała, KMP Dąbrowa Górnicza, KP Szczyrk, KMP Częstochowa, KMP Gliwice oraz jednostek podległych KWP Katowice”. Adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków. 3. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z uwagi na pkt. 4 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW: 1. Wykonawca składa: wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznika nr 1 do ogłoszenia oraz dokumenty i załączniki wskazane w Sekcji III.7.3 ogłoszenia 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisany w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione Nie dotyczy załączników składanych, jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS. 3. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczas obowiązujący KRS i uchwałę o zmianie zarządu. 5. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie we wniosku pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku. 7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek (osobę uprawnioną). 8. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne. 9. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 96 ust 3 ustawy PZP). Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 10. Jeżeli Wykonawca będzie dołączał do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty zawierające tajemnice przedsiębiorstwa winien to zrobić dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA oraz załączyć dokumenty wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 11. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sam lub jako Partner Konsorcjum firm. 12. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę dwóch lub więcej wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wniosku za ważne i dopuści Wykonawcę do udziału w postępowaniu na podstawie wszystkich złożonych wniosków. IV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO PRZEPROWADZENIU LICYTACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 7 do ogłoszenia 2. Błędne wypełnienie formularza ofertowego lub formularza cenowego, będzie skutkowało wezwaniem Wykonawcy do przedłożenia prawidłowego formularza ofertowego lub formularza cenowego, a w przypadku odmowy jego poprawienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i będzie miał zastosowanie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Umowa zawarta z Wykonawcą będzie realizowana w oparciu o ceny i składniki cenotwórcze podane w formularzu cenowym. 4. W przypadku zwycięstwa w licytacji Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie takiego zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W przypadku zwycięstwa w licytacji przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców, czyli zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.: upoważniać jednego z członków konsorcjum - Lidera - jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia; być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec Zamawiającego; być zawarta w formie pisemnej. 6. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem złożonym na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,Wykonawca winien zawrzeć stosowne umowy współpracy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 7. Szczegółowe wymogi dot. podwykonawstwa w trakcie realizacji zamówienia zostały uregulowane we wzorze umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. V INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie do momentu otwarcia licytacji. 2. Oświadczenia, pisma, wnioski (za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie doręczone osobiście lub pocztą pod adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19. UWAGA: Zamawiający nie uzna za skuteczne przekazanie w wyznaczonym terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazanego drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, uzupełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o brakujące dokumenty w przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub za pomocą faksu. Uzupełniane dokumenty muszą zostać przekazane w formie papierowej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze wskazaniem na wezwaniu do uzupełnienia). 3. Zamawiający przekazuje wszelkie pisma za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt 4 oraz niezwłocznie potwierdza pocztą. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na dokonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę liczone są od dnia przekazania pisma za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt. 4. 4. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, załącznik nr 1 do ogłoszenia numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przesyłanej poczty elektronicznej. W przypadku zaniechania odebrania przesłanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przesyłanego pisma drogą elektroniczną. 6. W przypadku wyboru przez Wykonawcę jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego za pomocą faksu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 32 200 20 50. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy za pomocą faksu Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego OK na numer podany przez Wykonawcę na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i wykazany na potwierdzeniu faksowym. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma za pomocą faksu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, pod który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub pod adres poczty elektronicznej wskazany na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej uważa się za skutecznie dokonane. 8. Zaproszenia do udziału w licytacji zostaną przekazane Wykonawcom zgodnie z wybraną drogą porozumiewania się (faksem lub pocztą elektroniczną) i potwierdzone pocztą. 9. Przesyłanie wszelkich oświadczeń, pism, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-15.30 na numer faksu 32 200 20 60 lub na adres email: zamowienia@ka.policja.gov.pl Uwaga: W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego w następnym dniu roboczym z wpływem wynikającym z daty i godziny faktycznego otrzymania korespondencji. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego w pierwszym następującym dniu roboczym z wpływem wynikającym z daty i godziny faktycznego otrzymania korespondencji 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 11. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie. VI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1.Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec czynności: - określenia warunków udziału w postępowaniu - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego - opisu przedmiotu zamówienia - wyboru najkorzystniejszej oferty 3.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 10 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.. 7.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 10.Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany. VII INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 1.1 Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (zgodnie z art. 4 pkt. 14 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów) 1.2 Przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1.2.1 osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 1.2.2 osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu, 1.2.3 osobę fizyczną, która posiada kontrolę w rozumieniu pkt. 4 (definicja poniżej), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą , choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji. 1.2.4 związek przedsiębiorców (rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1-4, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. (zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów) 1.3 Przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 1.3.1 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 1.3.2 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 1.3.4 członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 1.3.5 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 1.3.6 prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 1.3.7 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. (zgodnie z art. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła