Licytacja L-195-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Petrojet2018 z ofertą o wartości 3.14PLN.
Dane zwycięzcy:
Petrojet2018 - Piotr Monik, Petrojet
KIESZEK52
26-670, PIONKI


Ogłoszenie o zamówieniu L-195-2019 - Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2019/2020

Dane zamawiającego


Nazwa: Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

599738-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-10-02 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2019/2020

Roboty budowlane

W zakres zamówienia wchodzi sukcesywna (po ok. 8-9 tys. litrów jednorazowo) dostawa oleju grzewczego typ lekki spełniającego normę dla wartości opałowej PN-C-04062 w łącznej ilości ok. 60 tys. litrów do kotłowni Zamawiającego na terenie miasta Siedliszcze. Podana ilość oleju, jest jedynie ilością szacunkową. Ostateczna ilość zamówionego oleju zostanie określona w zależności od przebiegu sezonu grzewczego oraz panujących warunków atmosferycznych. Zmiana ilości zamówionego oleju nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Główny kod CPV: 09135100-5 Całkowita wartość zamówienia - zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie – od podpisania umowy do końca kwietnia 2019r.

www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) kierowanie cysternami przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do transportu materiałów niebezpiecznych; 2) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej: www.siedliszcze.pl. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Wykonawcy w toku licytacji podają oferowaną przez siebie cenę brutto za 1 litr oleju grzewczego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w dniu składania ofert. Ewentualna różnica pomiędzy ceną brutto zaoferowaną przez Wykonawcę a określoną na oficjalnej stronie producenta w dniu składania ofert stanowić będzie stały upust/narzut stosowany przy aneksowaniu umowy w przypadku zmiany cen producenta w czasie trwania umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 1 litr oleju grzewczego wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (jeden grosz). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa, czas trwania: zamknięcie 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

0.01

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-09-26 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-10-02 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-10-02 10:40:25

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Wykonawca musi posiadać stosowną koncesję (pozwolenie administracyjne) na obrót paliwami ciekłymi.

-

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

-

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

nie dotyczy.

nie dotyczy.

nie dotyczy.

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca musi złożyć stosowną koncesję (pozwolenie administracyjne) na obrót paliwami ciekłymi (kopia potwierdzona za zgodność) wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od dnia składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 30 kwietnia 2020 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie wymagane

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wzór umowy zamieszczono na stronie internetowej www.siedliszcze.pl

XIII. Informacje dodatkowe


Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. O zamówienie nie muszą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzano dialogu technicznego. Rodzaj zamówienia: dostawy Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Kryteria oceny ofert: cena znaczenie: 100% Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy - zamówienie nie jest podzielone jest na części. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się w języku polskim. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) kierowanie cysternami przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do transportu materiałów niebezpiecznych; 2) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej: www.siedliszcze.pl. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła