Licytacja L-198-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-198-2009 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Dane zamawiającego

OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Wyczółkowskiego 22
85-092, Bydgoszcz

Numer ogłoszenia w BZP:

326770-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-07 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku przy ul. Barskiej 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do wzoru umowy: specyfikacja techniczna oraz kosztorys ślepy. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodny ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia tj. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku wartość 73 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-30 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P.z.p. tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej - zgodny ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 P.z.p. - zgodne ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4) wykazu wykonanych robót budowlanych (co najmniej 3 robót) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Roboty budowlane powinny być wykonane w obiektach użyteczności publicznej, a ich wartość powinna odpowiadać minimum 50 000 PLN. i powinna być wykonana na powierzchni co najmniej 200 m2. Wykaz zgodny ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (w przypadku składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot); 6) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 10) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 11) oświadczenie wskazujące, którą część zamówienia Wykonawca powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy P.z.p.; 12) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia udział biorą Wykonawcy zagraniczni, tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, które wymienione zostały w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

45 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.krus.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy Umowa nr 2310/25/09 Zawarta w dniu ..................r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału KRUS w Bydgoszczy, zwana w umowie „Zamawiającym” a .............................................................................................................................................................. z siedzibą w ......................................................................................................................................, posiadającym NIP ........................................... REGON .................................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ......................... w Sądzie ............................. lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ............................................................ pod nr ....................................................................................... dnia ...................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 1) ............................................................................................................................................ 2) ............................................................................................................................................ o następującej treści: Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) §1 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku przy ul. Barskiej 6. 2. Zakres rzeczowy robót określa kosztorys ślepy oraz specyfikacja techniczna, będące załącznikami do umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy bądź przedstawiciela nadzoru budowlanego. §2 1. Ustala się następujący harmonogram robót: a) przekazanie placu budowy: …… b) rozpoczęcie robót: …… c) zakończenie robót: …… 2. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy będzie poprzedzone przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy w terminie określonym w pkt 1 a), przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do źródeł energii elektrycznej i wody. 3. Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca, ponosi aż do chwili oddania obiektu, odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 4. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na obiekcie, całkowite zabezpieczenie przeciwpożarowe i zapewnienie nadzoru straży pożarnej na czas wykonywania tych prac spoczywa na Wykonawcy. 5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim. §3 1. Upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest ze strony: - Zamawiającego: ………………. - Wykonawcy: ………………….. §4 1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci. 2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. 3. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy przedmiotu umowy. § 5 1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót od szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu budowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialności cywilnej. 2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy. § 6 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć faktury zakupu na zastosowane materiały. § 7 Strony ustalają, na podstawie złożonej w toku licytacji oferty cenę ofertową netto za przedmiot umowy na kwotę ………………… PLN (słownie: …………………………. + 22 % VAT w kwocie ……………….. łącznie PLN ………………………….). § 8 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Nie dopuszcza się przyjmowania przez Zamawiającego robót wykonanych częściowo w miarę ich ukończenia i zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. 3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru wykonanych i przyjętych robót. 4. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu po podpisaniu protokółu odbioru. 5. Należność za wykonane roboty remontowe uregulowana będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktury. § 9 1. Ostateczny odbiór wykonanych robót nastąpi w terminie 5 dni od zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może : - obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, - gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi robót z wadami, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi Zamawiający może : a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin , b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu. 5. Strony ustalają, że odbiór jest połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Wykonawcę przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania). § 10 1. W przypadku konieczności przerwania robót objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokólarnie zatwierdzonego zaawansowania prac. 2. Protokół, o którym mowa w pkt 1 stanowić będzie podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy. 3. W przypadku stwierdzenia wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania prac, a także zagrożenia terminu wykonania, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód jakie w związku z tym poniesie Zamawiający. 4. Po odstąpieniu od umowy w trybie, o którym mowa w pkt 3 strony mają obowiązek inwentaryzacji wykonanych robót w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy, a także zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, potwierdzone przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym. § 11 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty odbioru robót. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony. § 12 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości jw. za każdy dzień zwłoki , c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wartości jw. za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości umowy. 4. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 13 1. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego uzyskane przez Wykonawcę w czasie realizacji niniejszej umowy, traktowane były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów ani publikowane bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zlecenie części prac objętych umową osobom trzecim, szczególnie za terminowe i dobre jakościowo wykonanie prac jak i za własne działanie i zaniechanie. § 14 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są niedopuszczalne. § 15 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 2. Ponadto prawo odstąpienia od umowy przysługuje w przypadkach uregulowanych w Tytule XV kodeksu cywilnego. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. § 16 1. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe : a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na realizację robót, które nie będą przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia i zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. §17 Załączniki do przedmiotowej umowy stanowią jej integralną część. § 18 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 19 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. § 20 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: Załączniki: 1 - kosztorys ślepy 2 - specyfikacja techniczna

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: Przewodniczący Komisji Przetargowej – Pani Joanna Siluk; Pracownik Stanowiska d/s Zamówień Publicznych – Pan Marek Krygier. Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat w terminie do 30.09.2009 r., do godziny 10.00. 2. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PT WŁOCŁAWEK ZNAK OP-2310/25/09 ‘NIE OTWIERAĆ PRZED 30.09.2009 R. GODZ. 1030, oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz tytuł postępowania winny być napisane w sposób wyróżniającym opakowanie spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie opakowane i nie oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas ich porównywania i oceny. Brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia wniosku przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

Informacje o wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium dla zamówienia w wysokości: 2 000,00 PLN w terminie do 30.09.2009 r. do godz. 10:00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 63 1010 1078 0024 5318 9320 0000 prowadzony w NBP O/O Bydgoszcz z dopiskiem „Wadium - OP-2310/25/09 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania PT Włocławek". Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 6. Z zastrzeżeniem pkt 9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przed upływem terminu składania wniosków, 2) który został wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 6 ust 2, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Jeżeli wadium jest wniesione : 1) w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi być złączona na trwale z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, 2) w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przy czym jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem musi być złączona na trwałe z wnioskiem.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-30 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-01 09:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła