Licytacja L-198-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-198-2010 - Dostawa materiałów biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Skarbowa w Poznaniu, Izba Skarbowa w Poznaniu
Adres pocztowy: Plac Cyryla Ratajskiego 5
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-726
Tel.: (61) 85 86 100, Faks: (61) 85 22 224
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

153173-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-01 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Izby Skarbowej w Poznaniu, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie oraz Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, artykułów biurowych, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2010r., gdzie okres ważności dostarczonych artykułów biurowych wynosi minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 3 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - www.is.poznan.pl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 30.19.95.00-5
22.85.00.00-3
30.19.73.30-8
30.19.97.92-8

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od 1.08.2010 r. do 31.07.2013r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 tejże ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert w licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.is.poznan.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z platformy mogą w pełni korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest darmowa). b) Wykonawca, w celu umożliwienia Zamawiającemu dopuszczenia go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl oraz przekazać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej informacji o swoim loginie. c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 229.663zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote) 2. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 500 zł. 3. Od otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych (grosze należy oddzielić kropką). Zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności koszty transportu do wskazanych lokalizacji jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem oraz należny podatek VAT. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartości brutto całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Wartość brutto razem z formularza cenowego musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy zaoferowaną w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa w Poznaniu, PI. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań, kancelaria - pokój nr 13.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-01 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-01 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - www.is.poznan.pl. Ilość zamawianych materiałów biurowych przez poszczególne jednostki określono w załączniku nr 3 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła