Licytacja L-199-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-199-2010 - Dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zamawiający, Izba Celna w Warszawie
Adres pocztowy: Erazma Ciołka 14A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-443
Tel.: 22 510 47 00 , Faks: 22 877 20 97
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

168028 - 2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-08 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Izby Celnej w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A i do jej jednostek znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego 23 500 ryz papieru kserograficznego formatu A4 i 50 ryz papieru kserograficznego formatu A3. 2. Papier powinien być dostarczany w partiach - pierwsza partia w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, a następne partie do końca 2010 r. 3. Wymagane parametry techniczne papieru. 3.1. Oferowany papier powinien charakteryzować się następującymi parametrami nie gorszymi niż: a) gramatura- 80 g/ m2 z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-ISO 536:1996 lub ISO 536, b) stopień białości - 161 CIE z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-ISO 11475:2002 lub ISO 11475, c) nieprzezroczystość - 91% zgodnie z ISO 2471:1998, d) grubość - 108 µm z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-EN 20534:1995 lub ISO 534:2007, e) gładkość/szorstkość metodą Bendtsena, średnia z obu stron - 180 ml/min z tolerancją ±50 zgodnie z PN-93/P-50166/02 (idt ISO 8791-4:1992) f) wilgotność - 3,8-5,0% zgodnie z PN -ISO 287:1994 lub ISO 287. Uwaga: oferowany papier musi spełniać główne wartości podanych parametrów. Tolerancje technologiczne (±), wnikające jedynie z metody badania i przedstawionych PN nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełniania wymaganych warunków. Przykładowo papier o białości 160 CIE ±3 nie spełnia wymogów SIWZ, natomiast papier o białości 162 CIE ± 3 spełnia wymagania. Ponadto papier o szorstkości 190 ml/min z tolerancją ±50 nie spełnia wymogów, natomiast papier o szorstkości 160ml/min ±50 spełnia wymagania a ponadto powinien zachować stabilną gramaturę i inne parametry techniczne, tj. powinien być bezdrzewny (bezchlorowy - produkowany z celulozy typu ECF lub TCF), ze względu na bezpyłowość zapewniać bezawaryjną pracę wszelkiego rodzaju kserokopiarek, nadawać się również do drukarek laserowych, atramentowych i telefaksów oraz zapewniać bezawaryjną pracę wysokowydajnych kserokopiarek przy kopiowaniu dwustronnym. 3.2. Papier powinien być wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001 i PN-EN ISO 9706:2001. 4. Warunki dostawy: Papier dostarczany będzie w partiach, do końca 2010 roku, do następujących jednostek Izby Celnej w Warszawie: 1) Urząd Celny I w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 49, 2) Oddział Celny Pocztowy w Warszawie przy ul. Łączyny 8, 3) Oddział Celny IV w Warszawie przy Al. Krakowskiej 106, 4) Oddział Celny III w Warszawie przy ul. Osmańskiej 5, 5) Urząd Celny II w Warszawie przy ul. Utrata 4, 6) Urząd Celny III w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury, 1, 7) Oddział Celny Towarowy I i II w Warszawie przy ul. Wirażowej 35, 8) Oddział Towarowy III w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 47, 9) Oddział Celny w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 179, 10) Oddział Celny w Garwolinie, Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 60, 11) Urząd Celny w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 4, 12) Urząd Celny w Radomiu przy ul. Struga 60, 13) Oddział Celny w Grójcu przy ul. Przemysłowej 2, 14) Urząd Celny w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 39a, 15) Oddział Celny w Ciechanowie przy ul. Mławskiej 1, 16) Oddział Celny w Ostrołęce, Ławy 81c, Rzekuń, 17) Urząd Celny w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 25, 18) Oddział Celny II w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, 19) Oddział Celny w Błoniu przy ul. Modlińskiej 10, 20) Oddział Celny w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej 4/6, 21) Terenowe Komórki UC w Pruszkowie z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 27, 22) Oddział Celny w Płocku przy ul. Sierpeckiej 1, 23) Izba Celna W Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A, 24) Izba Celna w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B. Uwaga! W poz. 1 - 22 minimum 2 dostawy a w poz. 23 i 24 minimum 5 - 6 dostaw, w trakcie realizacji umowy..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wadium - Wraz z zaproszeniem do udziału w licytacji, Zamawiający wezwie Wykonawców do wniesienia wadium w wysokości 5 500 zł. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie wystawione przez bank zagraniczny musi być potwierdzone przez bank krajowy. Wadium w formie pieniędzy należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego: NBP O/O w Warszawie 57 1010 1010 0035 8013 9120 0000 Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 14A, w pokoju 520, V piętro, Wydział Logistyki Izby Celnej w Warszawie. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą, tj. 30 dni (od dnia zamknięcia licytacji). Termin wniesienia wadium upływa na jeden dzień przed dniem otwarcia licytacji, który zostanie podany w zaproszeniu

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty
1. informację producenta papieru zawierającą nazwę oraz parametry techniczne oferowanego papieru oraz kopie aktualnych certyfikatów ISO 9001 lub ISO 9002 oraz ISO 14001, 2. potwierdzenie wydane przez producenta papieru o spełnianiu przez oferowany papier normy PN-EN ISO 9706:2001 (Informacja i dokumentacja - Papier przeznaczony na dokumenty - Wymagania dotyczące trwałości) 3. oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania ewentualnych analiz, w przypadku stwierdzenia niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru a parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia 4. oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego przedmiotu zamówienia będzie jednorodna pod względem miejsca produkcji (ten sam producent) oraz, że oferowany przedmiot zamówienia pochodzi z produkcji nie wcześniejszej niż w 2010 roku 5. Oświadczenie Wykonawcy, że do rozwożenia papieru kserograficznego zostanie użyty samochód z windą 6. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do nieodpłatnego przechowania części nieodebranego przez Zamawiającego papieru, do końca I kwartału 2010 r.

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy upoważnienie osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne dokumenty nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.warszawa.ic.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http: //licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. (słownie: pięćset zł). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 240 000,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy zł) 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 20 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 20 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-23 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 14 A, pok. 520, 01-443 Warszawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-08 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-08 12:17:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR IC- /2010 zawarta w dniu ............................................2010 roku w Warszawie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa, NIP: 524-031-10-50, REGON: 000143863 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym w dalszej treści umowy ODBIORCĄ a firmą , z siedzibą w przy ul. , wpisaną do KRS pod numerem , posiadającą NIP: .............................oraz REGON: reprezentowaną przez: zwaną w dalszej treści umowy DOSTAWCĄ. Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zgodnie z ofertą z dnia ................................... § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa do ODBIORCY 23 500 ryz papieru kserograficznego formatu A4 i 50 ryz papieru kserograficznego formatu A3, o parametrach zgodnych z podanymi w informacji producenta papieru zawierającej nazwę oraz parametry techniczne papieru, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Dostawca, w określonych przez Odbiorcę ilościach i terminach, dostarczy papier bezpośrednio do wskazanych przez Odbiorcę jednostek: 1) Urząd Celny I w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 49, 2) Oddział Celny Pocztowy w Warszawie przy ul. Łączyny 8, 3) Oddział Celny IV w Warszawie przy Al. Krakowskiej 106, 4) Oddział Celny III w Warszawie przy ul. Osmańskiej 5, 5) Urząd Celny II w Warszawie przy ul. Utrata 4, 6) Urząd Celny III w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury, 1, 7) Oddział Celny Towarowy I i II w Warszawie przy ul. Wirażowej 35, 8) Oddział Towarowy III w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 47, 9) Oddział Celny w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 179, 10) Oddział Celny w Garwolinie, Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 60, 11) Urząd Celny w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 4, 12) Urząd Celny w Radomiu przy ul. Struga 60, 13) Oddział Celny w Grójcu przy ul. Przemysłowej 2, 14) Urząd Celny w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 39a, 15) Oddział Celny w Ciechanowie przy ul. Mławskiej 1, 16) Oddział Celny w Ostrołęce, Ławy 81c, Rzekuń, 17) Urząd Celny w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 25, 18) Oddział Celny II w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, 19) Oddział Celny w Błoniu przy ul. Modlińskiej 10, 20) Oddział Celny w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej 4/6, 21) Terenowe Komórki UC w Pruszkowie z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 27, 22) Oddział Celny w Płocku przy ul. Sierpeckiej 1, 23) Izba Celna W Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A 24) Izba Celna w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B. 3. DOSTAWCA zobowiązuje się do nieodpłatnego przechowania części nieodebranego przez ODBIORCĘ papieru, do końca I kwartału 2011 roku. 4. Dostawa zrealizowana zostanie na koszt DOSTAWCY. § 2. WARTOŚĆ UMOWY Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę zł netto + VAT, tj.: zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie: ). § 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Dostawca zrealizuje przedmiot umowy sukcesywnie do końca grudnia 2010 r. 2. Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. § 4. ZASADY ROZLICZEŃ 1. Rozliczenie należności za dostarczony towar następować będzie po zrealizowaniu dostawy każdej partii papieru na podstawie wystawionej przez DOSTAWCĘ faktury VAT, do której dołączona będzie kopia podpisanego przez upoważnione osoby ze strony ODBIORCY i DOSTAWCY, potwierdzenia odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 2. Zapłata należności dokonana będzie przez ODBIORCĘ przelewem na wskazane konto w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopią potwierdzenia odbioru. 3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY. 4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności DOSTAWCA może obciążyć ODBIORCĘ ustawowymi odsetkami. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez DOSTAWCĘ lub odstąpienia od umowy przez ODBIORCĘ z winy DOSTAWCY, DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić ODBIORCY karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 6. W przypadku opóźnienia w realizacji partii zamówienia określonego przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej partii dostawy. 7. Ustalenie kar umownych, o których mowa w ust. 5 i 6 nie wyklucza uprawnień ODBIORCY i DOSTAWCY do żądania odszkodowania przekraczającego wysokości ww. kar na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. § 5. KONTROLA REALIZACJI DOSTAW 1. ODBIORCA będzie dokonywał kontroli poszczególnych partii dostaw. 2. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie, ODBIORCA zgłosi DOSTAWCY pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania dostawy. 3. DOSTAWCA zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. § 6. BADANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAPIERU 1. ODBIORCA może zlecić na koszt DOSTAWCY przeprowadzenie badań dostarczonego papieru w celu potwierdzenia jego parametrów technicznych. 2. W przypadku stwierdzenia przez ODBIORCĘ (w wyniku przeprowadzonych badań) niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru a parametrami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, ODBIORCA może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. § 7. WARUNKI OGÓLNE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 4. Spory wynikłe pomiędzy Stronami z wykonania niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ODBIORCY. 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. ODBIORCA DOSTAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła