Licytacja L-199-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PAGRE z ofertą o wartości 472000PLN.
Dane zwycięzcy:
PAGRE - Grzegorz Mamenas, PAGRE Grzegorz Mamenas
ul. Iglasta 38
92-736, Łódź


Ogłoszenie o zamówieniu L-199-2018 - Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Górka Widzewska

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

552432-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-05-15 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Górka Widzewska

Roboty budowlane

[wszelka numeracja zgodna z Załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia] Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”), 2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.3.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 2.3.5 Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego). 2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców, 2.3.7 Załącznik nr 7 – Program funkcjonalno-użytkowy. 2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Górka Widzewska” na działkach nr 631/18, 354, 631/162, 355 w obrębie W-21 w Łodzi, które obejmuje: 3.1.1 Pozyskanie na koszt Wykonawcy mapy do celów projektowych. 3.1.2 Opracowanie na mapie do celów projektowych projektu budowlanego i wykonawczego kompleksu tężni solankowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków/uzgodnień/decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane: 3.1.2.1 Uzgodnienie projektu z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi organami – jeśli obowiązujące przepisy tego wymagają. 3.1.2.2 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu na podstawie Rozp. Min. Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012. poz. 463) poprzez zastosowanie stosownych zapisów w dokumentacji. 3.1.2.3 Przygotowanie, złożenie wniosku do organu administracyjnego (Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ) o uzyskanie decyzji na prowadzenie prac (pozwolenia na budowę/brak sprzeciwu do zgłoszonego zamiaru rozpoczęcia robót) 3.1.3 Uzyskanie od organu administracyjnego decyzji na prowadzenie prac. 3.1.4 Wykonania dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: książki obiektu, w tym: planu konserwacji urządzeń, kontroli + instrukcji obsługi w zakresie konserwacji i utrzymania itp. 3.1.5 Wykonanie robót wg. opracowanej dokumentacji, w tym: 3.1.5.1 Wykonanie konstrukcji drewnianej tężni wraz z wypełnieniem jej tarniną. 3.1.5.2 Wykonanie instalacji wod-kan tężni. 3.1.5.3 Wykonanie przyłącza wod-kan tężni. 3.1.5.4 Wykonanie automatyki tężni wraz z oświetleniem konstrukcji tężni. 3.1.5.5 Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych. 3.1.5.6 Dostawa i montaż małej architektury (ławki, 8 szt. kosze – 2 szt., tablica z regulaminem i informacją BO - treść do uzgodnienia z Zamawiającym). 3.1.5.7 Dostawa i montaż ogrodzenia terenu tężni wraz z furtką i bramą wjazdową. 3.1.5.8 Wykonanie nowych nasadzeń. 3.1.5.9 Obsługa geodezyjna w tym opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.1.6 Nadzór autorski. 3.1.7 Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających przekazanie zakresu przedmiotu umowy do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 3.2 Zakres prac winien być wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym opracowanym przez Pagre Grzegorz Mamenas z Łodzi zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by wykonana dokumentacja zgadzała się z koncepcją zawartą w PFU co najmniej w 90%. 3.3 Odstępstwo od zaproponowanych w P.F.U. wymiarów nie powinno przekraczać 5%. 3.4 Wykonawca winien pozyskać na swój j koszt mapę do celów projektowych. 3.5 Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia ze ZWiK oraz z PGE. 3.6 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: wykonania konstrukcji tężni, przyłączy: wod-kan i elektrycznego, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.7 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania terenu prac dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie prac , o którym mowa w punkcie 3.6. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.8 Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 3.9 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia na warunkach określonych w § 2 umowy – wersja elektroniczna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego przetargu. 3.10 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.11 Miejsce wykonania prac - działki nr 631/18, 354, 631/162, 355 w obrębie W-21 w Łodzi. 3.12 Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w poszczególnych latach realizacji. Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej złącznik do umowy 3.13 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 3.14 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.15 Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html [podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania]

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


14.1 Wymagania formalne: 14.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 14.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. 14.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 14.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 14.2 Wymagania techniczne: 14.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 14.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 14.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 14.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


16.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 16.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 16.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 16.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 16.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 16.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z sumy cen za poszczególne zakresy rzeczowe prac w tabeli Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia (dla ułatwienia Zamawiający przygotował arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiednie formuły). 16.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 16.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 16.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 16.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 500.09 będzie oznaczało 500 zł i 9 groszy). 16.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową za realizację zamówienia – kwotę brutto w łącznej wysokości 448 000,00 PLN. 16.11.1 Wykonawca nie jest związany tą kwotą i może zalicytować kwotę wyższą niż zaproponowana przez Zamawiającego. 16.11.2 W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała cenę wywoławczą, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-05-07 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-05-15 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-05-15 10:06:23

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 5.1.1 Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.1.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.1.3 Posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację przedmiotowego zamówienia 5.1.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: 5.1.3.1.1 jedną robotę budowlaną w zakresie budowy konstrukcji drewnianych na kwotę minimum 50 000 zł brutto i 5.1.3.1.2 jedną robotę budowlaną w zakresie instalacji wod-kan na kwotę minimum 50 000 zł brutto UWAGA: a) Wykonawca może wykazać powyższe roboty w ramach maksymalnie 2 kontraktów / umów. Dopuszczalne jest wykazanie np. jednego kontraktu jeśli obejmuje swoim zakresem wszystkie roboty o których mowa w pkt. 5.1.3.1.1 - 5.1.3.1.2. b) Dla potrzeb oceny spełniania ww. warunków, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. c) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość roboty w zakresie spełniania warunku (Przykład: wartość kontraktu 200.000,00 zł w tym wykonanie instalacji wod-kan za kwotę 50.000,00 zł brutto). 5.1.3.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 5.1.3.2.1 jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 5.1.3.2.2 jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej. 5.1.3.2.3 jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 5.1.3.2.4 jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 5.1.3.2.5 jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (dopuszcza się uprawnienia z ograniczeniami) – Kierownik budowy. 5.1.3.2.6 jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dopuszcza się uprawnienia z ograniczeniami) - Kierownik Robót. 5.1.3.2.7 jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dopuszcza się uprawnienia z ograniczeniami) - Kierownik Robót. UWAGA: a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).

Tak

5.2 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 5.2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 Ustawy (w zakresie określonym w pkt 6 Instrukcji). 5.2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.2.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.2.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.2.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

7.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z wnioskiem składa: 7.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 7.1.2 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 7.1.3 dowody określające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 2 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Zamawiający wzywa do złożenia dowodów o których mowa powyżej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.1.4 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 7.1.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.1.4.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7.1.5 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 7.1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 7.1.1 i 7.1.2 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 7.2 Forma składanych dokumentów 7.2.1 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.2.2 Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.2.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7.2.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.2.5 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

jak określono powyżej

nie dotyczy

-

IX. Termin związania ofertą


18.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 18.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


4.1 Zamówienie należy zrealizować w terminie: 4.1.1 wykonanie zakresu prac, o których mowa w pkt 3.1.1 i 3.1.2, 3.1.4 do 65 dni od daty podpisania umowy, 4.1.2 wykonanie zakresu prac, o którym mowa w pkt 3.1.5 - 3.1.7 do 30.09.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


23.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.3 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 23.4 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej brutto. 23.5 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 23.5.1 pieniądzu; 23.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 23.5.3 gwarancjach bankowych; 23.5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 23.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 23.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK GETIN Bank w Łodzi, Nr: 56 1560 0013 2312 6179 3000 0013. 23.7 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 23.8 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 23.9 Wypłata, o której mowa w pkt 23.8., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 23.10 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 23.11 Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu: 23.11.1 Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione. 23.11.2 Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 23.11.3 Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno zawierać następujące elementy: 23.11.3.1 wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 23.11.3.2 numer umowy, 23.11.3.3 wskazanie sumy gwarancyjnej, 23.11.3.4 określenie terminu ważności gwarancji, 23.11.3.5 sformułowanie Gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 23.11.3.5.1 nie wykonał zamówienia w terminie wynikającym z umowy, 23.11.3.5.2 wykonał zamówienie objętą umową z nienależytą starannością. 23.12 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia). 23.13 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.14 Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść gwarancji, o której mowa w pkt 23.11.3 Instrukcji winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 23.15 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 23.16 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp: 23.16.1 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 23.16.2 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia - wzór umowy

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła