Licytacja L-2-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-2-2012 - Dostawa odczynników

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Pianka, Instytut Sportu
Adres pocztowy: Trylogii 2/16
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-982
Tel.: 22 5699914, Faks: 22 5699906
Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Numer ogłoszenia w BZP:

5335-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-01-19 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Sportu w Warszawie (01-982) ul. Trylogii 2/16 w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 roku, 200 opakowań (40 szt. w opakowaniu) odczynnika do oznaczania stężenia mleczanu na minifotometrze LP400 firmy DrLange - Dr Lange Cuvette Test LKM 140..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.69.65.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie do 31 grudnia 2012 roku

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, na pisemny uzasadniony wniosek, przedmiotu dostawy na odczynniki równorzędne lub o parametrach wyższych w przypadku gdy w trakcie dostawy pierwotnie oferowane przedmioty umowy zostały wycofane z produkcji - cena jednostkowa pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Dokonanie zmiany umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.

Termin związania ofertą

30 dni od dat licytacji

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

insp.waw.pl/bip

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawę odczynników, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych dostaw wartość 85 000,00 PLN Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena..

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-01-13 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Instytut Sportu, 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16, sekretariat II piętro.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-01-19 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-01-19 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie będzie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1Przedmiot umowy1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy 200 opakowań (40 szt. w opakowaniu) odczynnika do oznaczania stężenia mleczanu na minifotometrze LP400 firmy DrLange - Dr Lange Cuvette Test LKM 140 według potrzeb Zamawiającego. 2. Wykonawca oświadcza, że odczynniki stanowiące przedmiot niniejszej umowy pochodzą z bieżącej produkcji są odczynnikami umożliwiającymi wykonanie badań przy użyciu analizatora biochemicznego firmy HACH LANGE oraz, że posiadają wszelkie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego atesty i certyfikaty, w tym certyfikat bezpieczeństwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić jeżeli zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą. 3. Odczynniki będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznaczone będą znakiem bezpieczeństwa.4. Wykonawca jest obowiązany do pierwszej dostawy dołączyć do odczynników instrukcję dotycząca korzystania z nich, w języku polskim.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu umowy określonego w ust.1 ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.§ 2Wynagrodzenie Wykonawcy1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy brutto wynosi PLN (słownie: PLN) w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości.2.Cena brutto jednego opakowania odczynników wynosi PLN.3.Ustalone wynagrodzenie w ustępie 1 zawiera koszt: towaru, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, transportu, wniesienia towaru do Zakładu Fizjologii w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.4.Łączna wartość zamówień, w czasie obowiązywania umowy nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w ust.1.5.Wykonawca zobowiązany jest za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, poinformować Zamawiającego o zrealizowaniu zamówień, których łączna wartość przekracza 80% maksymalnej wartości umowy w terminie 7 dni od dnia jej przekroczenia.6.Wykonawcy nie przysługują roszczenia o zapłatę w przypadku gdy w okresie trwania umowy nie zostaną zrealizowane dostawy zakładanej ilości opakowań odczynnika. § 3Warunki zapłaty wynagrodzenia1.Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest dostawa prawidłowa pod względem ilościowym i jakościowym towarów ujętych w zamówieniu potwierdzona pisemny protokołem odbioru.2.Do odbioru towaru upoważnia się pracowników Zakładu Fizjologii.§ 4Termin i warunki dostawy1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie w oparciu o zamówienia sporządzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przez czas trwania umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Dostawy następować będą do Zakładu Fizjologii w godzinach od 8.00 do 13.00. 2.Z datą zawarcia niniejszej umowy zostaje złożone zamówienie na pierwszą dostawę obejmującą 30 opakowań odczynnika. Tylko ta dostawa może być zrealizowana w terminie do 21 dni roboczych.3.Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przekazane będzie faksem, drogą elektroniczną lub złożone bezpośrednio w systemie elektronicznym Wykonawcy.4.Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zamówienia na numer faksu lub adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą, Za potwierdzenie przyjęcia zamówienia uznaje się również automatyczne potwierdzenie wygenerowane przez system elektroniczny Wykonawcy.5.Do podpisywania zamówień akceptowania zamówień internetowych na poszczególne dostawy Zamawiający upoważnia Kierownika Zakładu Fizjologii lub osobę jego zastępującą. 6.Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:§ 5Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone przedmioty umowy są nowe i wolne od wad, odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. 2.Wymagany termin ważności przedmiotów umowy będących przedmiotem zamówienia dla każdej z dostaw co najmniej 12 miesięcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany, na własny koszt i ryzyko, na pełnowartościowe tych artykułów, które w okresie terminu ważności okażą się złej jakości. 4.Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu jakości lub ilości poszczególnych dostaw, załatwiane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia droga pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną, którego otrzymanie Wykonawca zobowiązany jest, w taki sam sposób, niezwłocznie potwierdzić. § 6Kary umowne1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 1) w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, w przypadku opóźnienia w jego realizacji, za każdy roboczy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu realizacji zamówienia do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia. 2) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy. 3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 4.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.5.Za nie wywiązanie się z obowiązków określonych § 5 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,5% wartości brutto zrealizowanego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu wymiany, nie więcej jednak niż 10% wartości danego zamówienia. § 7Zmiana umowy1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2.Zgodnie z art. 144 ustawy Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu (lub opisie przedmiotu zamówienia).3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, na pisemny uzasadniony wniosek, przedmiotu dostawy na odczynniki równorzędne lub o parametrach wyższych w przypadku gdy w trakcie dostawy pierwotnie oferowane przedmioty umowy zostały wycofane z produkcji - cena jednostkowa pozostanie bez zmian. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Dokonanie zmiany umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.5.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.§ 8Odstąpienie od umowy1.Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, odstąpienie od umowy może nastąpić, gdy:1) Wykonawca dwukrotnie nie wywiąże się z prawidłowej dostawy pod względem ilościowym lub jakościowym,2) Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar wskazany na zamówieniu w terminie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostawy określonej w § 4 niniejszej umowy,3) Wykonawca trzykrotnie nie wywiąże się z reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,4) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, dwukrotnie nie potwierdzi faktu otrzymania zamówienia zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 2.Czynność odstąpienia od umowy, wraz z uzasadnieniem, musi nastąpić w formie pisemnej.§ 9Postępowanie polubowne1.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwiać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spór podlega rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.2.We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.§ 10Pozostałe postanowienia1.Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.2.Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.3.Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2012 roku.4.Umowa wygasa w przypadku dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 za wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła