Licytacja L-2-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Bezprym@@42 z ofertą o wartości 47302.5PLN.
Dane zwycięzcy:
Bezprym@@42 - Mateo, Moś i Łuczak Sp. Jawna
Piwna1
61-065, Poznan


Ogłoszenie o zamówieniu L-2-2018 - Druk i dostawa raportu 700-lecia (Księgi 700-lecia), podsumowującego Wielki Jubileusz 700-lecia Miasta Lublin

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

501413-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-01-24 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Druk i dostawa raportu 700-lecia (Księgi 700-lecia), podsumowującego Wielki Jubileusz 700-lecia Miasta Lublin

Usługi

Księga 700-lecia: - format: 200x200 mm, - druk: kolor 4+4 CMYK, - ilość stron: 300 + okładka, - papier w środku: bezdrzewna, matowa kreda objętościowa w kolorze naturalnej bieli, z jednokrotnym powleczeniem o gramaturze 115g/m2, - nakład: 5 000 sztuk, Okładka: a) Druk: kolor 4+4 CMYK b) Wykończenie okładki: okładka ze skrzydełkami - szerokość skrzydełka: 120 mm. Na zewnętrznej stronie okładki i skrzydełku folia matowa soft-touch, lakier punktowy UV. Wewnętrzna strona okładki bez uszlachetnień c) Papier: karton jednostronnie kredowany typu GC1 300g z białym spodem d) Oprawa: szyto-klejona - włókna papieru muszą przebiegać wzdłuż grzbietu. Publikacja posiada numer ISBN

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz należny podatek VAT 5 % (dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem VAT) - publikacja posiada nr ISBN, a w szczególności: a) koszty związane z zakupem materiałów, b) koszty związane z przygotowaniem do druku, przygotowaniem i dostarczeniem wydruków próbnych do akceptacji, drukiem, c) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz w wniesieniem do magazynu. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 75 600,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-01-15 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-01-24 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-01-24 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu) winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt. VIII (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wniosek należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 7. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Druk i dostawa raportu 700-lecia (Księgi 700-lecia), podsumowującego Wielki Jubileusz 700-lecia Miasta Lublin - Nr sprawy: ZP-P-I.271.2.2018.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty zawarcia umowy, w tym: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt w dniu podpisania umowy, b) w terminie 2 dni od przekazania projektu, Wykonawca przedstawi proofa celem akceptacji przez Zamawiającego, c) 1 dzień od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego proofa. d) 7 dni od dnia akceptacji proofa na druk i dostawę ksiąg do siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do proofa, o którym mowa w pkt b) Wykonawca przedstawia poprawiony proof do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w pkt b) i c). 3. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie procedury poprawkowej.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR....................... Zawarta w dniu………………………………..pomiędzy: Gminą Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ……………………………….. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a ………………………………..reprezentowanym przez Pana/ Panią……………………………….. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. § 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w wyniku której oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Przedmiotem umowy jest druk i dostawa raportu 700-lecia (Księgi 700-lecia), podsumowującego Wielki Jubileusz 700-lecia Miasta Lublin: Księga 700-lecia: - format: 200x200 mm - druk: kolor 4+4 CMYK - ilość stron: 300 + okładka - papier w środku:bezdrzewna, matowa kreda objętościowa w kolorze naturalnej bieli, z jednokrotnym powleczeniem o gramaturze 115g/m2 - nakład: 5 000 sztuk Okładka: a) Druk: kolor 4+4 CMYK. b) Wykończenie okładki: okładka ze skrzydełkami - szerokość skrzydełka: 120 mm. Na zewnętrznej stronie okładki i skrzydełku folia matowa soft-touch, lakier punktowy UV. Wewnętrzna strona okładki bez uszlachetnień c) Papier: karton jednostronnie kredowany typu GC1 300g z białym spodem d) Oprawa: szyto-klejona - włókna papieru muszą przebiegać wzdłuż grzbietu. Publikacja posiada numer ISBN 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu proofa, o którym mowa w § 3 ust.1 lit. b) b) wykonania druków po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego proofa, c) dostawę druków do siedziby Zamawiającego na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z usługą wniesienia. 3. Sprawdzenie kierunku włókiem nastąpi przy odbiorze zamówienia, wydrukowanie publikacji na papierze z innym kierunkiem włókiem nie będzie uznane za zrealizowane poprawnie. 4. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń do składania (łamania), a także drukowania. 5. Wykonawca/Podwykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust.4, tj. poświadczonych za zgodność z oryginałem zanonimizowanych kserokopii umów o pracę lub oświadczeń tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 6. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane ust. 4 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, w tym: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt w dniu podpisania umowy, b) w terminie 2 dni od przekazania projektu, Wykonawca przedstawi proofa celem akceptacji przez Zamawiającego, c) 1 dzień od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego proofa. d) 7 dni od dnia akceptacji proofa na druk i dostawę ksiąg do siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do proofa, o którym mowa w ust. 1. pkt b) Wykonawca przedstawia poprawiony proof do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w ust.1 pkt b) i c). 3. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 2. § 4 1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcami wyznacza Panią Paulinę Jakubaszek, pracownika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-37-24, e-mail: pjakubaszek@lublin.eu oraz Panią Magdę Zarembę - Opalińską, pracownika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-37-24, e-mail: mzaremba@lublin.eu 2. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedmiotu umowy na wszystkich etapach produkcji. § 5 1. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego, znajdującego się przy ul. Złota 2, Lublin (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą), we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 6 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 1 do umowy) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy najpóźniej 2 dni robocze po dostawie. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną oraz mailową, na adres wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z magazynu Zamawiającego. 3. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru w terminie dwóch dni przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia umowy, o których mowa w §11 ust.1 pkt 1 lit a). § 7 1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ………… zł netto (słownie: …………………………….. złotych) powiększone o podatek VAT w wysokości 5% tj. ………………... (słownie: ………………...złotych), co daje łączną kwotę brutto w wysokości: …………………….zł (słownie: ………………………..złotych). 2. Wykonawca oświadcza, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz należny podatek VAT 5 %, a w szczególności: a) koszty związane z zakupem materiałów, b) koszty związane z przygotowaniem do druku, przygotowaniem i dostarczeniem wydruków próbnych do akceptacji, drukiem, c) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz w wniesieniem do magazynu. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 6 umowy. 4. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust.1, podpisany przez obie strony umowy bez uwag i zastrzeżeń. 5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 1 płatne będzie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Lublin na 2017 r., dział 750, rozdział 75075 §4300 zadanie: ……………………………………………………………………. § 8 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1. ….................................................................................................................. 2. ...................................................................................................................... § 9 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy może nastąpić, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również po trzykrotnym braku akceptacji proofa przedłożonego przez Wykonawcę. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za dostarczoną i odebraną część przedmiotu umowy. § 10 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w §9. § 11 1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe, nienależyte wykonanie umowy: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 1 lit. b) i d) oraz § 6 ust. 3. b) za dostawę przedmiotu umowy niezgodnego z proofami zaakceptowanymi przez Zamawiającego lub w ilości nieodpowiadającej przedmiotowi umowy określonemu w §2 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 2. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 lit. a) i c). 3. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. § 12 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 13 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 14 oraz z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2) - 6). § 14 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. 2. Zmiany umowy przewidziane w ust.1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1)- zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2)- stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. § 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 16 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 17 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający ………….………………… ..…………………………… Kontrasygnata Skarbnika Miasta Lublin …………………………………

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Patyra – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 16. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 10.01.2018 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła