Licytacja L-20-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-20-2015 - Dostawa saletry amonowej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Rafał Krata, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Nieżychowice
Adres pocztowy: Nieżychowice 11
Miejscowość: Chojnice, Kod pocztowy: 89-600
Tel.: 523981059, Faks: 523981059
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

17166-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-02-09 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa saletry amonowej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
288 ton saletry amonowej w opakowaniach typu big-bag + 24 tony w opcji zamawiającego
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.41.00.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Do 14 marca 2015

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie jest wymagane

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

21 lutego 2015

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu powinni zarejestrować się na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz przesłać login wraz z z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wymagania techniczne: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

wykonawcy składają kolejne niższe postąpienia

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-02-02 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba zamawiającego lub e-mail

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-02-09 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-02-09 09:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie jest wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

termin płatności 30 września 2015r

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła