Licytacja L-20-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-20-2016 - Dostawy skoncentrowanych środków czystości

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział Zamówień Publicznych - , Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Adres pocztowy: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-031
Tel.: 81 5375701, Faks: 81 5375703
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

14731-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-09 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy skoncentrowanych środków czystości
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy skoncentrowanych środków czystości dla UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: LE/06-2016/DOP-p). Przedmiot zamówienia dostarczany będzie partiami (w formie zamówień jednostkowych). Zamówienia składane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający wymaga aby: - Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem, własnym transportem i na własny koszt do Magazynu Głównego UMCS w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 17 lub do wskazanych jednostek organizacyjnych UMCS w Lublinie, - Wykonawca każdorazowo dostarczał przedmiot zamówienia w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; - dostarczone produkty miały termin przydatności upływający nie wcześniej niż 12 miesięcy po ich dostarczeniu do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu, gramatura itp.) odpowiadające wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia artykułom, a także posiadać cechy jakościowe nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga od wyłonionego Wykonawcy udowodnienia, że spełniają one wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonana weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów równoważnych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie dostarczonych przez wyłonionego Wykonawcę (po zakończonej licytacji) specyfikacji wszystkich zaoferowanych produktów (załącznik nr 6 do ogłoszenia) oraz kart charakterystyki lub kart katalogowych w przypadku produktów, dla których nie wydaje się kart charakterystyki jednoznacznie potwierdzających ich właściwości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia), zamieszczony na stronie internetowej www.przetargi.umcs.pl w zakładce licytacje elektroniczne.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.83.00.00-9
Dodatkowe przedmioty 39.83.12.00-8
39.83.16.00-2
39.83.12.40-0

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający żąda oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1)ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) w sytuacji, gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w ofercie i umowie; 2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiany stawki podatku VAT. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności umowy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przetargi.umcs.pl (zakładka: licytacje elektroniczne)

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. Rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. O swoim loginie wykonawca informuje Zamawiającego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 6. Cena wywoławcza 37 500,00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 200.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 200.00; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta - PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Przed zawarciem umowy wyłoniony w licytacji Wykonawca przedłoży wypełniony formularz (załącznik nr 5 do ogłoszenia) oraz formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia) dostępne na stronie internetowej http://przetargi.umcs.pl, podając w formularzu cenę brutto za realizację zamówienia zgodną z wyliczeniami z załącznika nr 6 tj. formularza asortymentowo-cenowego. Ww. formularze będą stanowiły załączniki do umowy. Wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. Po zakończeniu licytacji wyłoniony wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w formie papierowej kompletnych kart charakterystyki lub kart katalogowych, w przypadku produktów, dla których nie wydaje się kart charakterystyki, dla wszystkich zaoferowanych produktów stanowiących przedmiot zamówienia. Karty charakterystyki lub katalogowe muszą w sposób nie budzący wątpliwości wykazywać spełnianie wszystkich parametrów produktów wymaganych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Komplet kart charakterystyki lub kart katalogowych Wykonawca winien dostarczyć wraz z pierwszą dostawą do magazynu lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. 14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie dostarczy wypełnionego formularza (załącznika nr 5 do ogłoszenia) bądź formularza asortymentowo - cenowego (załącznika nr 6 do ogłoszenia) wraz z kompletnymi kartami charakterystyki / katalogowymi lub w przedłożonym formularzu asortymentowo - cenowym zaoferuje produkty nie spełniające wymogów Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia), będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-02-22 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, XII p. pokój 1201.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-09 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-09 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zawiera załącznik nr 7 do ogłoszenia - wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła