Licytacja L-202-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-202-2019 - Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia - Budowa oświetlenia ul. Pasieka.

Dane zamawiającego


Nazwa: pdernoga, Gmina Miejska Jarosław
Adres pocztowy: Rynek1
Miejscowość: Jarosław, Kod pocztowy: 37-500
Tel.: 166218700, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

604797-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 8:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia - Budowa oświetlenia ul. Pasieka.

Roboty budowlane

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenie), tj. w szczególności: 1. Plany i rysunki określające zakres robót budowlanych wraz z określeniem lokalizacji ich wykonania - plan zagospodarowania terenu. 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca Polskie Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót. 3. Przedmiar robót. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót; 2) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót, 3) do utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku; 4) przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 5) umożliwianie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 6) opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie Jarosławia, 7) ubezpieczenia robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 8) systematycznego prowadzenia oraz pokrycie kosztów wszelkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów 9) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót, 10) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 11) zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną, 12) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych pełnej dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie, a w szczególności atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.): polegające na pracy robotników fizycznych przy kopaniu rowów dla kabli, pracowników układających kable oraz montażystów słupów i opraw. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy. Zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji w uzgodnieniu z projektantem oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego, do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy.

http://bip.jaroslaw.um.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-10-09 10:37:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 8:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie

-

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł.

-

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, który będzie brał udział w realizacji zamówienia posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie: Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia związane z budową, rozbudową lub przebudową oświetlenia drogowego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

a)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b)wykazu wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c)Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej: 100 000,00 zł.

-

Na Wniosek składają się następujące dokumenty: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (co oznacza brak powiązań zarówno kapitałowych jaki i osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369), Zamawiający wymaga złożenia ww. oświadczenia wraz z Wnioskiem. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym zamawiającego. W przypadku wykonawców, którzy należą do grupy kapitałowej, Zamawiający wymaga złożenia wraz z Wnioskiem listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Dodatkowo Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty - jeżeli dotyczy: Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z Wnioskiem winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23

IX. Termin związania ofertą


okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin zakończenia 9 grudzień 2019 roku.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy Pzp do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę, w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy Pzp. 5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Pzp).

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór UMOWA NR ……. / 2019 Dnia …………...2019r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław reprezentowaną przez: Pana Wiesława Pirożka - Zastępcę Burmistrza Miasta Jarosławia przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta - Pani Anny Gołąb zwaną dalej „Zamawiającym”, a: ……………………………………………….. z siedzibą ………………………………, który reprezentuje ……………………….. zwanego dalej „Wykonawcą”, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty pn.: ………………………………………………. 2. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z określonym zakresem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. § 2 1. Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień: 09 grudnia 2019 roku. 2. Zamawiający uzna umowę za wykonaną jeśli zostaną spełnione następujące warunki: a) Wykonawca ukończył wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej. b) Zostały usunięte wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego. § 3 Do obowiązków Zamawiającego należy: a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy; b) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; c) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; d) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. § 4 1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………….. 2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie: ………………………………….. 3. Ustanowiony Kierownik budowy i Inspektor nadzoru działają w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane. § 5 1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; b) Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy do 7 dni od terminu przejęcia placu budowy; c) Zabezpieczenie, wygrodzenie terenu robót, urządzenie, oznakowanie i zagospodarowanie placu budowy (zaplecze składowe, ogrodzenie, drogi technologiczne) - wykonawca zapewni na własny koszt; d) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; e) Doprowadzenie niezbędnych mediów dla potrzeb budowy wraz z ich opomiarowaniem; f) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; g) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; h) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; i) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; j) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; k) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; l) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; m) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; n) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; o) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. p) Informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. q) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; r) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; s) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; t) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. u) Niezwłoczne informowanie zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. v) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; w) Zapewnienie obsługi geodezyjnej; x) Stosowanie do potrzeb sporządzenie dodatkowych rysunków wykonawczych; y) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. § 6 1. Tytułem wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem umowy określone w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową. 2. Łączne wynagrodzenie brutto wynosi ……………. złote brutto, w tym podatek VAT wg. stawki 23% z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót. 5. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. § 7 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, b) Odbiór końcowy. 2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: a) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, c) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), e) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. § 8 1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, tj. …………… zł (słownie: …………………………………………) w formie ……………………………………. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: a) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, b) 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. § 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 1 niniejszej umowy), b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2, d) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia. e) za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian takiej umowy w terminie 7 dniu od jej zawarcia, w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia. f) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia. g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego jest nieważna. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. § 10 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) Na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2) w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonanie robót na okres dłuższy niż 7 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: a) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. b) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, c) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. § 11 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p. 2. Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności: strony umowy, przedmiot umowy, termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w siwz, warunki dotyczące odbioru robót budowlanych, regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane, odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana płatność), warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia - zgodnie z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.), obowiązki wykonawcy i podwykonawcy, - kary umowne, odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości, warunki zmian umowy, warunki odstąpienia od umowy, regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach określonych w ustawie p.z.p.). 3. Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) wykonawcy za tą część zamówienia publicznego. 4. Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość robót (wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy). 5. Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać dyspozycje zawarte w art. 143 b ust. 2 ustawy p.z.p. zgodnie z którymi termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 6. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo a także projekt jej zmian oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Termin ten stosuje się również do zmian tych umów. 7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 8. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 9. Zapisy pkt 1-8 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo. 10. Strony ustalają, że niżej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane będą przez: a) Wykonawcę: /nazwa wykonawcy/ w zakresie robót: ………………………………………………………………….. b) Podwykonawcę: /nazwa podwykonawcy/ w zakresie robót ………………………………………………………………….. 11. Wykonawca zobowiązany jest z fakturą przedłożyć oświadczenia wszystkich podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Brak oświadczenia skutkować będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania rozliczeń z Podwykonawcami. § 12 1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp wszystkie osoby które wykonywać będą czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ których realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 2. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób o których mowa w ust. 2 poprzez przedłożenie oświadczeń w/w zatrudnionych, potwierdzających iż zatrudnieni są oni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 4. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa w ust. 2. W przypadku nie przedstawienia w terminach o których mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu i sposobu zatrudnienia oraz oświadczeń Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego. 6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych o których mowa w ust 4 i 5 z przysługującego mu wynagrodzenia. § 13 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. § 14 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej przedstawionym zakresie: 1. Zmiany terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót, b) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy, c) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów. 2. W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu wykonania umowy w przypadku: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wykazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu, wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej. c) wystąpienia warunków terenu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu w szczególności na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji, z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. 4. Wymienione w ust. 1-3 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia żądanej zmiany. 6. Wniosek w sprawach o których mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. § 15 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. § 16 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią załączniki: 1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 Zamawiający: Wykonawca:

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek składa się w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu. Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tą formę. 5. Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Miejska Jarosław z siedzibą w Jarosławiu. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@um.jaroslaw.pl 3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ul. Pasieka", prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 6) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pana/Pani jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7 ) W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8) Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotyczących*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. 9) Nie przysługuje Panu/Pani: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła