Licytacja L-203-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-203-2012 - Zakup i dostawa pamięci do komputerów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Joanna Ustaszewska, ZUS O/Olsztyn
Adres pocztowy: pl.Konsulatu Polskiego 4
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-959
Tel.: 895212457, Faks: 895350228
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

153227 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-08-08 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa pamięci do komputerów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa pamięci dedykowanych 2 GB do komputerów DELL OptiPlex 745 i DELL OptiPlex 755 dla Oddziału ZUS w Olsztynie, Białymstoku, Siedlcach. Wykonawca dostarczy jeden model pamięci pasujący zarówno do komputerów DELL OptiPlex 745 jak i komputerów DELL OptiPlex 755. 2. Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć moduły pamięci do Oddziałów ZUS zgodnie z poniższym wskazaniem: a. 35 sztuk modułów pamięci dedykowanych do komputerów DELL OptiPlex 755 dla Oddziału ZUS w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn, b. 169 sztuk modułów pamięci dedykowanych do komputerów DELL OptiPlex 745 i DELL OptiPlex 755 dla Oddziału ZUS w Białymstoku, ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, c. 106 sztuk modułów pamięci dedykowanych do komputerów DELL OptiPlex 745 i DELL OptiPlex 755 dla Oddziału ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce. 3. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 EURO, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.61.11-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia modułów pamięci dedykowanych w terminie do 21 dni, liczonych od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca na potwierdzenie powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik do Instrukcji dla Wykonawców

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca na potwierdzenie powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik do Instrukcji dla Wykonawców

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca na potwierdzenie powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik do Instrukcji dla Wykonawców

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca na potwierdzenie powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik do Instrukcji dla Wykonawców

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl. 3. Aby zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – LOGIN należy podać posługując się dokładnie takimi samymi znakami (w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano) 4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu lub nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania 5. Wymogi techniczne komputera Wykonawcy: a) Wykonawca powinien posiadać komputer PC z oprogramowaniem WINDOWS lub LINUX oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. Urząd Zamówień Publicznych i Zamawiający zalecają wykonawcom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w Samouczku w pkt 7 dostępnym na stronie internetowej UZP pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn; b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne najkorzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych i ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej”, tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „KLIKNIĘCIU” przycisku „POTWIERDŹ”. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość: 100,00 zł brutto. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy elektronicznej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz o cenach złożonych ofert w ten sposób, że informacje te będą na bieżąco dostępne po „KLIKNIĘCIU” na zakładka „LISTA POSTĄPIEŃ”. 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji Wykonawców nawzajem. 8. Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco Wykonawca powinien dokonywać odświeżenia strony (klawisz F5) celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa kwotę wywoławczą, którą wykonawcy mogą licytować „w dół” – 49 355,00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Wykonawca (zwycięzca) który zaproponował najkorzystniejsze (najtańsze) postąpienie cenowe w licytacji zobowiązany będzie do złożenia pisemnego szczegółowego formularza cenowego (stanowiącego załącznik do Instrukcji dla Wykonawców) zgodnie z treścią niniejszej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW przyjmując za ostateczną cenę brutto zadeklarowaną w elektronicznym ostatnim najkorzystniejszym postąpieniu. 12. Uwaga: Cena brutto oferty za wszystkie asortymenty wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzoną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia. 13. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-07-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS w Olsztynie, ul. Mickiewicza 2, pokój numer 201

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-08-08 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-08-08 09:45:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zawarcia z nim umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiązym załacznik do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW dostępnej na stronie internetowej zamawiajacego: www.zus.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła