Licytacja L-203-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest cegla123 z ofertą o wartości 3740000PLN.
Dane zwycięzcy:
cegla123 - ADAMEX, PW ADAMEX KP SP Z.O.O.
Generała Maczka9
43-300, Bielsko-Biała


Ogłoszenie o zamówieniu L-203-2017 - ZP-2380-216/ 2017 Przebudowa i termomodernizacji

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZP, KWP Katowice
Adres pocztowy: Lompy19
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-038
Tel.: 32 2002050, Faks: 32 2002060
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

534497-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-08-09 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


ZP-2380-216/ 2017 Przebudowa i termomodernizacji

Roboty budowlane

1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termomodernizacji budynku nr 9 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 2.1 - przedmiary robót stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia 2.2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 7 do ogłoszenia 2.3 - dokumentacja projektowa wraz z rysunkami załącznik nr 8 do ogłoszenia 2.4 - projekt umowy załącznik 2 do ogłoszenia 3 Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie oraz udzielenia gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowany sprzęt, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 4 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii /systemu/ materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy PZP) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii /systemu/ materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię/system, materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii /systemu/ materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii /systemu/ materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 5 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć (załącznik nr 1 i 9 do ogłoszenia). Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia. Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić fakt, że roboty będą realizowane na obiekcie użytkowanym – brak możliwości udostępnienia do robót obiektu w całości, w związku z tym w ofercie należy uwzględnić utrudnienia związane z koniecznością wykonywania robót odcinkami na częściach obiektu oraz w godzinach nadliczbowych.

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: 1.1. Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 1.3. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji itp. 1.4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. Licytacja elektroniczna na: Przebudowa i termomodernizacji budynku nr 9 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 2. Po zalogowaniu się na platformie,Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący całość robót budowlanych przewidzianych w załączniku nr 6 oraz nr 7 i nr 8 do ogłoszenia w zakresie robót określonych w załączniku nr 6 oraz wszystkie inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby możliwe było przygotowanie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego w oparciu o załącznik nr 6 do ogłoszenia. 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10000,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. W przypadku podania w trakcie licytacji ceny, dla której nie da się sporządzić kosztorysu ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania kosztorysu ofertowego i przeliczenia ceny, przy czym wartość ceny ofertowej wpisanej w formularzu ofertowym wyliczonej na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego nie może przekroczyć ceny wylicytowanej w trakcie licytacji elektronicznej. Zamawiający na realizację zamówienia przeznacza 4527886,61 zł brutto.

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-07-07 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-08-09 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-08-09 13:48:57

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

a) wykonał dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub na remoncie na kwotę, co najmniej 1.500 000,00 zł netto każda. Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału w przypadku legitymowania się doświadczeniem w zakresie budowy budynku. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia; b) dysponuje osobami zdolnymi pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat dla: (1) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; (2) kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; (3) kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, które skierowane zostaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia;

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w sekcji III punkt 1.3 ogłoszenia. Wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. 2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonywany lub kadry kierowniczej zawarte w załączniku nr 1 i 9 do ogłoszenia. 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszej sekcji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5 Dokumenty, o których mowa w 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 6.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie od 3. 8 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w szczególności punktów 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w szczególności w punkcie 3 , które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone 3 niniejszej sekcji. Dokumenty i oświadczenia w pozostałym zakresie mogą przedstawić łącznie. W przypadku doświadczenia za spełnienie warunku w zakresie doświadczenia wykonania robót zostanie uznana w przypadku kiedy jedną z robót wykona w całości jeden z członków konsorcjum albo dwie. 11 Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 12 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wszystkie dokumenty w tym zakresie wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia oraz aktualne na dzień składania wniosku. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty, złożone na wniosku o dopuszczeniu do licytacji elektronicznej oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i 9 do ogłoszenia lub na odrębnym dokumencie. 2. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże części jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 1 i 9 do ogłoszenia wniosku o dopuszczeniu do licytacji elektronicznej i formularzu ofertowy lub na odrębnym dokumencie.

-

IX. Termin związania ofertą


okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


11 miesięcy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zgodnie z projektem umowy załącznik nr 2 do ogłoszenia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w formularzu ofertowym po przeprowadzonej licytacji elektronicznej. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100% wartości zabezpieczenia. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w sposób określony w § 6 projektu umowy. Zabezpieczenie należy wnieść w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do ogłoszenia projekcie umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do ogłoszenia – projekt umowy. 2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: 2.1 przedłużenia terminu zakończenia robót na pisemne zgłoszenie Wykonawcy w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem: 2.1.1 siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności (między innymi konieczność wykonania robót dodatkowych), 2.1.2 jeżeli przyczyny, z powodu których będą zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2.1.3 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2.1.4 wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 2.2 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 2.3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 2.3.1 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2.3.2 wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 2.3.3 konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy jednak nie powyżej kosztów wynikających według SEKOCENBUD odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.3 oraz zastosowania poniższych zasad: 3.1 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2.3. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3.2 Wniosek, o którym mowa w pkt 3.1 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 3.3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 3.1., wszelkich innych niezbędnych dokumentów wymaganych, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w ogłoszeniu oraz projekcie umowy. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającemu. 3.5 Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 3.4 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 3.4 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 3.6 Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 3.4. i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii.

XIII. Informacje dodatkowe


I Cena 1. Wykonawca, który wygra licytację, przed zawarciem umowy wypełni i dostarczy Zamawiającemu Formularz ofertowy załącznik nr 9 do ogłoszenia dostępny na stronie www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz opracuje szczegółowy kosztorys ofertowy na podstawie załączników nr 6 oraz nr 7 i nr 8 do ogłoszenia dostępnych na stronie www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 2. Przygotowany szczegółowy kosztorys ofertowy będzie stanowił załącznik do Formularza ofertowego. Cena ofertowa wskazana w Formularzu ofertowym będzie odpowiadała wyliczeniu przedstawionemu w szczegółowym kosztorysie ofertowym. II. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej za sposób zabezpieczenia kopert(y) odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: ZP2380216/ 2017 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 9 NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17 Adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok A parter sekretariat Zespołu Zamówień Publicznych z dopiskiem Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków 3. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z uwagi na pkt. 4. 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW: 1. Wykonawca składa: wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 1 do ogłoszenia oraz dokumenty i załączniki wskazane w Sekcji III ogłoszenia 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisany w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych, jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, KRK, ZUS, US. 3. Wszystkie dokumenty w złożonej w wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do wniosku dotychczas obowiązujący KRS i uchwałę o zmianie zarządu. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w wniosku pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku. 6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek (osobę uprawnioną). 7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne. 8. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 96 ust 3. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 9. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony ww. wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. 10. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sam lub jako Partner Konsorcjum firm. IV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Szczegółowe warunki umowy zawarte są w załączonym projekcie umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnym na stronie www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl. V INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO PRZEPROWADZENIU LICYTACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarcza Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 9 do ogłoszenia wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie załączników nr 6 oraz nr 7 i nr 8 do ogłoszenia 2. Błędne wypełnienie formularza ofertowego lub szczegółowego kosztorysu ofertowego, w tym niezgodność z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia, będzie skutkowało wezwaniem Wykonawcy do przedłożenia prawidłowego formularza ofertowego lub szczegółowego kosztorysu ofertowego lub wyjaśnienia niezgodności, a w przypadku odmowy jego poprawienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i będzie miał zastosowanie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Umowa zawarta z Wykonawcą będzie realizowana w oparciu o ceny i składniki cenotwórcze podane w szczegółowym kosztorysie ofertowym. 4. W przypadku zwycięstwa w licytacji Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie takiego zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W przypadku zwycięstwa w licytacji przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców, czyli zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.: upoważniać jednego z członków konsorcjum Lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia; być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec Zamawiającego; być zawarta w formie pisemnej, określać zakres rzeczowofinansowy każdego z członków konsorcjum. 6. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem złożonym na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,Wykonawca winien zawrzeć stosowne umowy współpracy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 7. Szczegółowe wymogi dot. podwykonawstwa w trakcie realizacji zamówienia zostały uregulowane w paragrafie 2 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 8. Wykonawca jest zobligowany przed zawarciem umowy do przekazania informacji dotyczącej imion i nazwisk oraz nr uprawnień osób, które będą pełniły funkcje wskazane w § 3 projektu umowy. VI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wniosek oraz oferta musi zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Oświadczenia, wnioski ( nie dotyczy wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej) , zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych, 40038 Katowice, ul. J. Lompy 19. (art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych). UWAGA: Zamawiający nie uzna za skuteczne uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniosku o brakujące dokumenty w przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub faksową. Uzupełniane dokumenty muszą zostać przekazane w formie pisemnej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze wskazaniem na wezwaniu do uzupełnienia) do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 3. Zamawiający przekazuje wszelkie pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z punktem 4 oraz niezwłocznie potwierdza pocztą. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na dokonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę liczone są od dnia przekazania pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt. 4. 4. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną. 4.1 W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą elektroniczną. 4.2 W przypadku wyboru przez Wykonawcę faksu jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 32 2002050. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego „OK” na numer podany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i wykazany na potwierdzeniu faksowym. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą faksową. 4.3 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu ofertowym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie uważa się za skutecznie dokonane. 5. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową lub drogą elektroniczną do Zespołu Zamówień Publicznych może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.3015.30 na numer 032 2002060. Uwaga: W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym. 8. Zaproszenia do udziału w licytacji zostaną przekazane Wykonawcom zgodnie z wybraną drogą porozumiewania się (faksem lub pocztą elektroniczną) i potwierdzone pocztą. 9. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. VII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia odrzucenia oferty odwołującego opisu przedmiotu zamówienia wyboru najkorzystniejszej oferty 3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 10 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany. Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. „Przebudowie i termomodernizacji budynku nr 9 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła